تحلیل و بررسی وضعیت شرکت های قند و شکر (بخش دوم)

0
نرخ شکر در سالهای اخیر در تابستان اعلام می شود ، نرخ اعلام شده در تابستان ۹۲ برای هر کیلو شکر ۱۹۰۰۰ ریال بود که نسبت به تابستان ۹۱ که ۱۳۰۰۰ ریال اعلام شده بود ۴۶ درصد رشد کرد . که البته با نرخ تورم سالهای ۹۱ و ۹۲ منطقی به نظر می رسید ، به نظر می رسد با نرخ تورم فعلی و سیاست دولت جهت کنترل قیمت ها نرخ شکر اعلامی از سوی دولت بین ۲۲۵۰۰ تا ۲۳۵۰۰ باشد .
در گزارش پیش رو به ادامه تحلیل درباره صنعت قند و شکر می پردازیم و به بررسیوضعیت شرکت های قندی فعال در بورس با سال مالی منتهی به نیمه دوم سال می پردازیم.

قند اصفهان (قصفها)

موضوع فعالیت اصلی شرکت تولید قند ، شکر ، تفاله خشک ، تفاله تر ، تفاله پرسی و ملاس بوده است.نوع فعالیت در شرکت به صورت فصلی می باشد بدین صورت که ۶ ماه اول سال زمان تعمیرات و ۶ ماه دوم سال زمان بهره برداری از چغندر قند می باشد.

ظرفیت اسمی تولید و تصفیه کارمزدی شکر در مجموع ۱۶۴ هزار تن می باشد که طبق پیش بینی شرکت توان استفاده از ۸۵ درصد از ظرفیت تولید را در سال ۹۳ خواهد داشت .

از کل حجم ریالی فروش پیش بینی شده شرکت معادل ۹۱ درصد مربوط به فروش شکر می باشد . فروش شکر در سال ۹۳ قند اصفهان طبق صورت های مالی پیش بینی شده حدود ۱۴۴ هزار تن خواهد بود که این مقدار معادل ۱۲ درصد تولید شکر پیش بینی شده در کل کشور می باشد. از این حجم تولید ۱۴۴ هزار تنی “قصفها” ، شکر تولید شده از شکر خام بیشترین حجم تولیدات شکر با ۶۷.۲ هزار تن را به خود اختصاص داده (معادل ۵۱ درصد از مبلغ فروش کل سال ۹۳ شرکت) ، همچنین شکر تولید شده از چغندر حجم ۵۲ هزار تنی را به خود اختصاص داده است . قند اصفهان پیش بینی کرده است که در سال ۹۳ به میزان ۲۵ هزار تن شکر به صورت کارمزدی تصفیه خواهد کرد. لازم به ذکر است نرخ تصفیه هر کیلو شکر ۱۳۰۰ ریال پیش بینی شده است .

نرخ فروش شکر برای سال ۹۳ مبلغ ۲۲۵۰۰ ریال دیده شده است که یک افزایش ۲۷ درصدی نسبت به سال مالی قبل را نشان می دهد و سود هر سهم سال ۹۳ به مبلغ ۷۶۰ ریال پیش بینی شده است . نرخ خرید چغندر که از مواد اولیه اصلی شرکت محسوب می شود برای سال ۹۲ مبلغ ۲۳۸۷ ریال پیش بینی شده بود که این نرخ برای سال ۹۳ مبلغ ۲۸۰۰ ریال پیش بینی شده است (افزایش ۱۷ درصدی).

سود سهام قند قزوین سود سهام قند شیروان قوچان و بجنورد (قشیر) سود سهام قند پیرانشهر (قپیرا) سود سهام قند اصفهان (قصفها) تحلیل قند قزوین تحلیل قند شیروان قوچان و بجنورد (قشیر) تحلیل قند پیرانشهر (قپیرا) تحلیل قند اصفهان (قصفها) تحلیل صنعت قند و شکر

*لازم به ذکر است حاشیه سود ناخالص شرکت در سال ۹۳ به میزان ۹ درصد و حاشیه سود عملیاتی ۸ درصد پیش بینی شده است که به ترتیب حدود ۴۸ درصد و ۴۵ درصد از میانگین شرکت های بزرگ قندی فعال در بورس کمتر می باشد .

قند شیروان قوچان و بجنورد (قشیر)

ظرفیت اسمی تولید شکر شرکت، ۱۵۸ هزار تن در سال می باشد که طبق پیش بینی شرکت توان استفاده از تنها ۴۲ درصد از ظرفیت تولید را در سال ۹۳ خواهد داشت .(شرکت در کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت اسمی در حال تولید می باشد )

از کل حجم ریالی فروش پیش بینی شده شرکت ۹۴ درصد مربوط به فروش شکر می باشد . فروش شکر سال ۹۳ “قشیر” طبق صورت های مالی پیش بینی شده حدود ۹۳ هزار تن خواهد بود. شکر تولید شده از چغندر ۲۴.۵ هزار تن (معادل ۳۷ درصد از مبلغ فروش کل سال ۹۳ شرکت) و شکر استحصال شده از شکر خام ۳۸.۴ هزار تن (معادل ۵۷ درصد از مبلغ فروش کل سال ۹۳ شرکت ) پیش بینی شده است . همچنین شرکت پیش بینی کرده است که در سال ۹۳ به میزان ۳۰ هزار تن شکر به صورت کارمزدی تصفیه خواهد کرد. لازم به ذکر است نرخ تصفیه هر کیلو شکر در قند شیروان ۱۲۰۰ ریال پیش بینی شده است .

نرخ فروش شکر برای سال ۹۳ مبلغ ۲۲۵۰۰ ریال پیش بینی شده است که یک افزایش ۲۸ درصدی نسبت به سال مالی قبل را نشان می دهد و همچنین سود هر سهم سال ۹۳ به مبلغ ۴۴۶ ریال پیش بینی شده است ، (سود هر سهم سال مالی ۹۲ مبلغ ۴۷۸ ریال بوده است) که ۷ درصد کاهش نسبت به سود هر سهم سال مالی ۹۲ را نشان می دهد . نرخ خرید چغندر در سال ۹۲ مبلغ ۲۷۶۵ ریال بود که این نرخ برای سال ۹۳ مبلغ ۳۲۳۱ ریال پیش بینی شده است (افزایش ۱۷ درصدی).

سود سهام قند قزوین سود سهام قند شیروان قوچان و بجنورد (قشیر) سود سهام قند پیرانشهر (قپیرا) سود سهام قند اصفهان (قصفها) تحلیل قند قزوین تحلیل قند شیروان قوچان و بجنورد (قشیر) تحلیل قند پیرانشهر (قپیرا) تحلیل قند اصفهان (قصفها) تحلیل صنعت قند و شکر

*لازم به ذکر است حاشیه سود ناخالص شرکت در سال ۹۳ به میزان ۷ درصد و حاشیه سود عملیاتی ۵ درصد پیش بینی شده است ، که از میانگین های صنعت بسیار پایین تر می باشد .

قند قزوین (قزوین)

ظرفیت اسمی تولید شرکت و تصفیه کارمزدی شکر در مجموع ۱۲۱ هزار تن می باشد که طبق پیش بینی شرکت توان استفاده از ۵۵ درصد از ظرفیت تولید را در سال ۹۳ خواهد داشت .

از کل حجم ریالی فروش پیش بینی شده شرکت ۸۷ درصد مربوط به فروش شکر می باشد . قند قزوین برای سال ۹۳ مبلغ ۴۵۰ ریال سود هر سهم پیش بینی نموده است که نسبت به ۴۰۰ ریال پیش بینی سال ۹۲ رشد ۱۲ درصدی را نشان می دهد. فروش پیش بینی شده سال ۹۳ شرکت ۸۹ هزار تن می باشد که ۳۹ هزار تن آن مربوط به شکر تولیدی حاصل از چغندر(معادل ۶۷ درصد از مبلغ فروش کل شرکت) و ۹.۶ هزار تن مربوط به شکر تولیدی حاصل از شکر خام می باشد . همچنین شرکت پیش بینی نموده ۴۰ هزار تن شکر را به صورت کامزدی تصفیه کند .

نرخ فروش شکر برای سال ۹۳ مبلغ ۲۲۵۰۰ ریال پیش بینی شده است در حالی که این نرخ برای سال ۹۲ مبلغ ۱۸۱۲۰ ریال پیش بینی شده بود . همچنین نرخ فروش چغندر که در سال ۹۲ مبلغ ۲۴۵۰ ریال پیش بینی شده بود برای سال ۹۳ با افزایش ۱۱ درصدی ۲۷۳۰ ریال پیش بینی شده است .

سود سهام قند قزوین سود سهام قند شیروان قوچان و بجنورد (قشیر) سود سهام قند پیرانشهر (قپیرا) سود سهام قند اصفهان (قصفها) تحلیل قند قزوین تحلیل قند شیروان قوچان و بجنورد (قشیر) تحلیل قند پیرانشهر (قپیرا) تحلیل قند اصفهان (قصفها) تحلیل صنعت قند و شکر

*حاشیه سود ناخالص شرکت ۱۱ درصد و حاشیه سود عملیاتی ۹ درصد برای سال ۹۳ پیش بینی شده است .

قند پیرانشهر (قپیرا)

ظرفیت اسمی تولید شکر شرکت ۴۵ هزار تن و ظرفیت تصفیه کارمزدی شکر ۷۰ هزار تن درسال ( در مجموع ۱۲۱ هزار تن ) می باشد که طبق پیش بینی شرکت ۴۶.۲ هزار تن شکر تولید خواهد کرد و ۱۵ هزار تن شکر به صورت کارمزدی در سال ۹۴ تصفیه خواهد کرد .

از کل حجم ریالی فروش پیش بینی شده شرکت ۹۶ درصد مربوط به فروش شکر می باشد . شرکت قند پیرانشهر در آخرین گزارش پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۹۴/۰۴/۳۱ خود سود هر سهم را ۸۷۱ ریال اعلام نموده است که نسبت به سود هر سهم پیش بینی شده سال مالی قبل ۷ درصد رشد را نشان می دهد (سود هر سهم پیش بینی شده سال مالی منتهی به ۹۳/۰۴/۳۱ مبلغ ۸۱۳ ریال ) . حجم تولید شکر پیش بینی شده شرکت ۶۱.۲ هزار تن می باشد که ۴۶.۲ هزار تن (معادل ۹۴ درصد از مبلغ فروش کل شرکت) مربوط به تولید شکر حاصل از چغندر می باشد .هم چنین شرکت پیش بینی تصفیه شکر کارمزدی به میزان ۱۵ هزار تن را دارد .

نرخ فروش پیش بینی شده شکر ۲۵۰۰۰ ریال می باشد که بیشترین نرخ پیش بینی در بین شرکت های بزرگ گروه قندی می باشد ، نرخ خرید چغندر ۲۹۰۴ ریال پیش بینی شده است که ۳۲ درصد از پیش بینی سال مالی قبل بیشتر می باشد .

سود سهام قند قزوین سود سهام قند شیروان قوچان و بجنورد (قشیر) سود سهام قند پیرانشهر (قپیرا) سود سهام قند اصفهان (قصفها) تحلیل قند قزوین تحلیل قند شیروان قوچان و بجنورد (قشیر) تحلیل قند پیرانشهر (قپیرا) تحلیل قند اصفهان (قصفها) تحلیل صنعت قند و شکر

حاشیه سود ناخالص شرکت برای سال مالی ۹۴ به میزان ۲۷ درصد و حاشیه سود عملیاتی ۲۴ درصد پیش بینی شده است .

جمع بندی اطلاعات و نتیجه گیری

کلیه مبالغ به ریال

سود سهام قند قزوین سود سهام قند شیروان قوچان و بجنورد (قشیر) سود سهام قند پیرانشهر (قپیرا) سود سهام قند اصفهان (قصفها) تحلیل قند قزوین تحلیل قند شیروان قوچان و بجنورد (قشیر) تحلیل قند پیرانشهر (قپیرا) تحلیل قند اصفهان (قصفها) تحلیل صنعت قند و شکر

*لازم به ذکر است که P/E گروه قندی در حال حاضر ۱۰ می باشد .

نرخ شکر در سالهای اخیر در تابستان اعلام می شود ، نرخ اعلام شده در تابستان ۹۲ برای هر کیلو شکر ۱۹۰۰۰ ریال بود که نسبت به تابستان ۹۱ که ۱۳۰۰۰ ریال اعلام شده بود ۴۶ درصد رشد کرد . که البته با نرخ تورم سالهای ۹۱ و ۹۲ منطقی به نظر می رسید ، به نظر می رسد با نرخ تورم فعلی و سیاست دولت جهت کنترل قیمت ها نرخ شکر اعلامی از سوی دولت بین ۲۲۵۰۰ تا ۲۳۵۰۰ باشد . و اگر نرخ شکر در این محدوده قیمتی و یا قیمت های بالاتر اعلام شود می تواند سودی فراتر از انتظار برای شرکت های قندی در پی داشته باشد . البته این سود آوری در صورتی خواهد بود که شایعات حذف تعرفه واردات شکر در حد یک شایعه باقی بماند ، در غیر این صورت مشابه وضعیت سال ۸۵ کام قندی ها دوباره تلخ خواهد شد .(تعرفه کنونی واردات برای شکر سفید ۴۰ درصد و برای شکر خام ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است ).

سود سهام قند قزوین سود سهام قند شیروان قوچان و بجنورد (قشیر) سود سهام قند پیرانشهر (قپیرا) سود سهام قند اصفهان (قصفها) تحلیل قند قزوین تحلیل قند شیروان قوچان و بجنورد (قشیر) تحلیل قند پیرانشهر (قپیرا) تحلیل قند اصفهان (قصفها) تحلیل صنعت قند و شکر
سود سهام قند قزوین سود سهام قند شیروان قوچان و بجنورد (قشیر) سود سهام قند پیرانشهر (قپیرا) سود سهام قند اصفهان (قصفها) تحلیل قند قزوین تحلیل قند شیروان قوچان و بجنورد (قشیر) تحلیل قند پیرانشهر (قپیرا) تحلیل قند اصفهان (قصفها) تحلیل صنعت قند و شکر

از لحاظ حجم تولید قند اصفهان با تولید ۱۱۹۲۰۰ تن شکر بیشترین حجم تولید را در گروه قندی دارد ، قند اصفهان نرخ فروش شکر را ۲۲۵۰۰ ریال پیش بینی کرده است که به نظر نمی رسد با اعلام نرخ جدید از سوی دولت که در همین حدود قیمتی خواهد بود تعدیل مثبتی داشته باشد (البته این را باید در نظر داشت که نرخ پیش بینی شده خرید چغندر از نرخ میانگین بالاتر است).

سود سهام قند قزوین سود سهام قند شیروان قوچان و بجنورد (قشیر) سود سهام قند پیرانشهر (قپیرا) سود سهام قند اصفهان (قصفها) تحلیل قند قزوین تحلیل قند شیروان قوچان و بجنورد (قشیر) تحلیل قند پیرانشهر (قپیرا) تحلیل قند اصفهان (قصفها) تحلیل صنعت قند و شکر

از لحاظ حجم تصفیه شکر کارمزدی ، قشکر و قهکمت و قنیشا بیشترین حجم تصفیه را دارند و نرخ تصفیه این شرکت ها نیز از میانگین نرخ گروه پایین تر می باشد و با شایعه افزایش نرخ تصفیه امید می رود که تعدیل مثبتی در این زمینه داشته باشند .

سود سهام قند قزوین سود سهام قند شیروان قوچان و بجنورد (قشیر) سود سهام قند پیرانشهر (قپیرا) سود سهام قند اصفهان (قصفها) تحلیل قند قزوین تحلیل قند شیروان قوچان و بجنورد (قشیر) تحلیل قند پیرانشهر (قپیرا) تحلیل قند اصفهان (قصفها) تحلیل صنعت قند و شکر

*در مجموع می توان گفت که با توجه به نرخ های پیش بینی شده و شایعات افزایش نرخ فروش شکر و نرخ تصفیه شکر کارمزدی ، شرکت شکر شاهرود در وضعیت خوبی قرار دارد و می تواند تعدیل مثبت داشته باشد .

 رضا امینیان

گروه تحلیلی و اطلاع رسانی تحلیل برتر

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ