گزارش کامل مجمع سهامداران “بانک انصار” + تحلیل بنیادی

0

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک انصار (سهامی عام) رأس ساعت ۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۹۳.۰۴.۳۱ درمحل سالن همایش های بین المللی رایزن با حضور بیش از ۶۹ درصد سهامداران برگزار شد.

ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای خیابانی به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان نوربخش و خلبانی و به دبیری آقای مردان پور تشکیل شد.

همچنین نماینده سازمان بورس آقای علیزاده و نماینده موسسه حسابرسی دلیرانی نیز در جلسه حضور داشتند.

مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط آقای ابرهیمی مدیر عامل و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

  1. تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۲.۱۲.۲۹
  2. تقسیم ۳۱۰ ریال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم
  3. انتخاب موسسه حسابرسی هشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و مؤسسه حسابرسی فاطر به عنوان علی البدل
  4. انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار

پیام هیأت مدیره

اقتصادایراندرسال ۱۳۹۲ فرازوفرودهایزیادیراپشتسرگذاشت.دراینسالگرچهچالش هاومشکلات موجوددربازارپولکهبهعنوانیکیازمهمترینوبارزتریننمادهایاقتصادکشور شناختهمیشودموجبشد تااینبازارراهدشواریراطینمایدلیکنبابرگزاریانتخاباتریاستجمهوریوجابجاییدولتهمراهباتغییر نگرشدولتمردانجدیدبهخصوصدرعرصهاقتصاد،فرصتهایجدیدینیزبرایبازارهایپولوسرمایه فراهمگردید.

مقایسهحجمنقدینگیدرپایانسالنسبتبهاسفندماه ۱۳۹۱ حاکیازرشد ۲۹.۱ درصدینقدینگیمیباشد کهناشیازافزایشضریبفزآیندهوالبتهرشدپایهپولیکشوربودهاست. بدیهیاستافزایشضریبفزآینده پولمیتواندنشاندهندهبهبودکارکردبانک هادرسالگذشتهباشد .

درسالیکهگذشت،تثبیتنرخارزوقیمتسکهوطلاوهمچنینرکودبازارمسکنباعثگردیدبخشعمدهای ازنقدینگیجذببازار سرمایهونهایتاًمنجربهافزایششاخصهایبورسوکسببازده ۱۰۴ درصدیشود. ازطرفیتوقفتشدیدتحریم هایاقتصادیبهخصوصدرحوزهبانک،بارقههاییازامیددربهبودوضعیت اقتصادیوهمچنینگشایشبازارپولیکشورراموجبشد .

ازسوییبانکمرکزیج. ا. ابراساسقانونبرنامهپنجمتوسعهمکلفاستهرسالهنرخسودبانکیرامتناسب بامیزانتورمتعیینکند؛امابااعلامنرختورم۱۲ماههمنتهیبهاسفند ماه ۱۳۹۲ معادل ۳۴.۷ درصدونرخ تورمنقطهبهنقطهمعادل ۱۹.۷ درصد توسطبانکمرکزیج. ا. ا،انتظارمیرفتدرسالمزبورنرخسودبانکی افزایشقابلتوجهیداشتهباشد.لیکناینافزایش،تدریجیوغیرمحسوسبودتااینکهدرپایانسالانتشار اوراقمشارکتبانرخ ۲۳ درصد،منجربهرقابتبانکهادرحفظمنابعخودوافزایشنرخسودسپردههایبانکی باشتاببیشترگردید .

بانکانصاردراینسالعلیرغمهمهمشکلاتوتنگناهایموجود،درسایهرهنمودهایمقاممعظمرهبریکه باطرحموضوعحماسهسیاسیوحماسهاقتصادیمسیرحرکتسیاسیواقتصادیکشورراتبییننمودندو همچنینباتلاشوهمدلیهمکارانبانکسعینمودتا ازفرصتهایایجادشدهدراینسال ارزشافزودهبالایی رابهخصوصدربخش اقتصادیبرایکشوروسهامداران ازفعالیتهایخودحاصلنماید.

بانکانصاراینافتخارراداردکهدرسالحماسهاقتصادی،باسعیوتلاشهمکارانخود،اهدافوبرنامههای پیشبینیشدهدرسال ۱۳۹۲ راتحققبخشیدودرراستایبرنامههایتحولیسهسالهبانک،حرکتیحماسی درحوزهپولیوبانکیبهعملآورد.

هیأتمدیرهبانکامیدداردتادرسالآیندهبارفعتنگناهاومحدودیت هایپیشروودرراستایاجرایطرح تحولسهسالکهدومینسالاجرایآنسپریخواهدشد،دربینبانک هایکشوربهعنوانیکبانکسرآمد اسلامی ایرانیمعرفیگردد.

اعضای هیأت مدیره

با قوانین بانک مرکزی، اشخاص حقیقی ذیل به عنوان اعضای جدید هیأت مدیره انتخاب شدند.

مجمع بانک انصار سود سهام بانک انصار تحلیل بانک انصار اخبار بورس امروز

حاشیه مجمع:

مجمع عمومی عادی فوق العاده صاحبان سهام بانک انصار مورخ ۹۳.۴.۳۱ در محل سالن همایش های بین المللی رایزن برگزار شد.

در این جلسه که با حضور بیش از ۶۹ درصد سهامداران رسمیت یافت، مجمع فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس را با رأی اکثریت سهامداران به تصویب رساند.

مجمع عمومی سهامداران نیز با همان ترکیب هیأت رییسه رسمیت یافت و ابراهیمی مدیر عامل بانک انصار گزارشی جامع از فعالیت های این مجموعه طی سال ۹۲ ارایه کرد.

وی اظهار داشت: طی سال ۹۲ به ویژه در شش ماهه دوم به دلیل ظهور برخی پدیده های مخرب مشکل نقدینگی در جامعه وجود داشت که بر سیستم بانکی آثاری نامطلوب را تحمیل کرد. با این وجود بانک انصار موفق شد در چهارمین سال فعالیت خود با رشد منافع بانکی همراه شد. بطوریکه منابع بانک در پایان سال مالی مذکور به پیش از ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با سال پیش از آن ۳۶ درصد رشد داشته است و سرمایه گذاری های کوتاه مدت نیز حدود ۵۰ درصد از این مبلغ را شامل می شود که با افزایش بیش از ۸۷ درصد نسبت به سال مالی قبل از آن همراه می باشد.

وی ادامه داد: با این عملکرد و در حالی که رشد منابع جاری حدود پنج بانک منفی بوده، بانک انصار موفق به تحقق ۳۴ درصد رشد در این بخش شده است.

این مقام مسئول با اشاره به کسب رتبه سوم میزان سهام شناور آزاد برای “وانصار” در میان سایر بانک ها از مدیریت و کاهش قیمت تمام شده تأمین پول در این بانک سخن گفت.

وی افزود: با توجه به افزایش رقابت میان بانک ها برای پرداخت نرخ سود بالاتر و در راستای حفظ سپرده های خود قیمت تمام شده پول را تا ۲۰.۶ درصد افزایش دادیم. البته در شرایطی که طی سال گذشته حدود ۱۲ درصد نقدینگی موجود در کشور جذب بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری جدید شده، اما در بانک انصار درصد رشد منابع همچنان بالاتر از رشد حجم نقدینگی کل کشور بوده است.

وی مطالبات معوق ۱.۷ درصدی در بانک انصار را در سیستم بانکی کشور بی نظیر دانست و افزود: در حوزه سهام نیز طی سال گذشته بیش از ۱۰۸ درصد بازدهی مثبت برای “وانصار” محقق گردید؛ در حالیکه بازده سهام بانک در سال پیش از آن حدود ۱۲ درصد منفی بوده است.

ابراهیمی در خاتمه سخنان خود کسب افتخارات متعدد و دریافت نشان و لوح تقدیر در حوزه های مختلف توسط بانک انصار را گواهی بر عملکرد موفق پرسنل این مجموعه پرتلاش عنوان کرد.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایهبانک انصار(شرکتسهامیعام) دربدوتأسیسمبلغ ۲,۰۰۰میلیاردریالبودهکهباتوجهبهافزایشسرمایههایانجامشده، وضعیتآن بهشرحزیرمی باشد:

مجمع بانک انصار سود سهام بانک انصار تحلیل بانک انصار اخبار بورس امروز

براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۳۹۲.۰۶.۲۰ سرمایه بانک طی دو مرحله از مبلغ ۴.۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۸.۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یابد. همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از یک درصد به شرح جدول زیر می باشند:

مجمع بانک انصار سود سهام بانک انصار تحلیل بانک انصار اخبار بورس امروز

ترکیب سپرده های بانک انصار در سال ۱۳۹۲

مجمع بانک انصار سود سهام بانک انصار تحلیل بانک انصار اخبار بورس امروز

سهم بانک انصار از کل سپرده های سیستم بانکی

مجمع بانک انصار سود سهام بانک انصار تحلیل بانک انصار اخبار بورس امروز

* منابع اطلاعات:اطلاعاتکلسپرده ها براساسگزارش بانکمرکزیتا بهمنماه برای اسفند ۹۲ برآوردشده است.

* سپردههای بانکهایخصوصی براساسگزارشکانون بانک هامی باشد.

ملاحظه: بالغ بر ۱۲ درصد ازرشدسهم بانکهایخصوصی بهدلیل اعمالآمارو اطلاعات بانکهاومؤسساتجدیدمی باشد.

روندرشدمنابعبانکانصارورشدحجمنقدینگیکشوررادرچهارسالگذشتهنشانمیدهد. همانگونهکهملاحظهمیشوددرسال ۱۳۹۲ همراهباکاهشرشدنقدینگی،درصدرشدمنابعبانکنیزکاهشیافته استلیکننسبتبهرشدحجمنقدینگیکشورحدود ۱۰ واحد (معادل ۳۹ درصد) بیشترمی باشد.

مجمع بانک انصار سود سهام بانک انصار تحلیل بانک انصار اخبار بورس امروز

ترکیبمنابعارزانوگرانقیمتبانکانصارومتوسطبانکهایخصوصیعضوکانون(توسطصنعت)درپایاناسفند ماه ۱۳۹۲ را نشانمی دهد.بدیهیاستترکیبمناسبترسپردههایبانکانصارمزیترقابتیخوبیراایجادنمودهوموجبکاهشبهایتمامشدهپولدربانک انصارگردیده است:

مجمع بانک انصار سود سهام بانک انصار تحلیل بانک انصار اخبار بورس امروز

توسعه زنجیره ارزش در بانک

درراستایمأموریتاصلیبانککهافزایش ارزشسهامسهامدارانمیباشد،اقداماتاساسیبهمنظورتوسعهزنجیره ارزشدرسال ۱۳۹۲ صورت پذیرفتهکهشمایکلیآنبهصورتزیرقابلترسیم است:

مجمع بانک انصار سود سهام بانک انصار تحلیل بانک انصار اخبار بورس امروز

عملکردبانکدربازارسرمایه

درتاریخ۱۳۹۰.۰۴.۲۹بانکانصاردربورساوراقبهادارتهراندرگروهواسطه گریمالیبانماد وانصارپذیرفتهشدوسهامآنبرایاولینباردر تاریخ۱۳۹۰.۰۶.۰۶درتابلویاصلیبورسموردمعاملهقرارگرفت.بانکانصاردرسال ۱۳۹۲ درفهرست ۵۰ شرکتفعالتربورساوراقبهادار تهرانقرارگرفتهورتبه ۳۹ رابهخوداختصاصدادهاست. وضعیتمعاملاتیسهامبانکطیسال ۱۳۹۲ ودرمقایسهباسالگذشتهبهشرحجدول زیرمی باشد:

مجمع بانک انصار سود سهام بانک انصار تحلیل بانک انصار اخبار بورس امروز

روندقیمتسهامبانک انصاربراساسمعاملات انجامشدهدربورستهرانوهمچنیننمودارهایشاخصکلبانکهاو شاخصکل بورسدرسال ۱۳۹۲ را نشانمی دهد:

مجمع بانک انصار سود سهام بانک انصار تحلیل بانک انصار اخبار بورس امروز

بررسی و ارزیابی سهام بانک

نمودار زیر وضعیتبازدهیسهامبانکرادرسال ۱۳۹۲ ودرمقایسهباسالگذشتهنشانمیدهد. همانگونهکهملاحظهمیشوددرحالی که بازدهسهام بانکدرسالگذشتهحدود ۱۲ درصد منفی بوده استدرسال ۱۳۹۲ بازده بانک نیزمتأثر ازعملکرد بانکوروندمثبتشاخصهای بورس، رشدقابلتوجهیداشتهو به ۱۰۸ درصدرسیدهکهدرمقایسه باسالقبل ۱۲۰ واحد افزایشنشانمیدهد.

مجمع بانک انصار سود سهام بانک انصار تحلیل بانک انصار اخبار بورس امروز

بررسیشاخص هاو نسبت هایمالیبانک

وضعیتشاخص هایعملکردی بانکراطیمدتفعالیتودرپایانسال ۱۳۹۲ را می توان در جدول زیر مشاهده نمود:

مجمع بانک انصار سود سهام بانک انصار تحلیل بانک انصار اخبار بورس امروز


وبسایت شرکت:

http://www.ansarbank.com

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ