گزارش کامل مجمع سهامداران / “وبانک” بی سابقه ترین مجمع عمومی عادی سالیانه خود را برگزار کرد

0
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۳.۰۴.۲۹ درمحل تالار اندیشه واقع در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی با حضور اکثریت سهامداران برگزار شد.

سود سهام سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) اخبار بورس امروز

ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای شیخی به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان محمد باغستانی و حجت اله قاسمی و به دبیری آقای مورخ معاونت مالی اداری شرکت تشکیل شد.

همچنین نماینده سازمان بورس آقای روشن قلب و نماینده سازمان حسابرسی جناب آقای دادش زاده نیز در جلسه حضور داشتند.

مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط آقای دکتر حنیفی مدیر عامل شرکت و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

 1. تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی۱۳۹۲.۱۲.۲۹
 2. تقسیم ۱۰۰۰ ریال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم
 3. انتخاب موسسه حسابرسی سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت
 4. انتخاب روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار

همچنین اعضای هیأت مدیره شرکت به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب شدند:

 1. بانک ملی ایران
 2. شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی
 3. شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
 4. شرکت خدمات مدیریت توسعه نگاه پویا
 5. شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار

پیام هیأت مدیره

ارزیابی عملکرد سال گذشته به صورت کاملاً مشهود نمایانگر روند رو به رشد همراه با بهبود ساختارهای مالی و عملیاتی شرکت می باشد. به گونه ای که در سال مالی مورد گزارش همراه با افزایش مجموع درآمدها و به تبع آن افزایش EPS، ارزش روز شرکت در بازار بورس نیز به صورت چشمگیری افزایش یافته است. ضمن اینکه افزایش سرمایه در جهت اصلاح ترکیب سبد سرمایه گذاری ها و آماده سازی برخی از شرکت های زیرمجموعه جهت پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران در دستورکار قرار گرفته و در حال انجام می باشد.

هیاتمدیرهشرکتمعتقداستکهامانتدارسهامدارانمحترمبودهوبهمنظورحفظوحراست امانتواگذارشده،وظیفهخودمیداندکهازهیچکوششوتلاشیدریغنورزیدهودرراستایتحققاین هدفوبهمنظورادامهروندپویاییوموفقیتشرکتواستفادهبهینهازموقعیتهایبازارسرمایهوهمچنین بازارگردانیسهامگروهوافزودهحجمسرمایهگذریهااقداماتاساسیلازمرابهعملآوردهوبرنامهریزی هایخودرابراساسرضایتمندی،حفظوارتقایمنافعوثروتسهامدارانبنانهادهاست.

هیاتمدیرهشرکتمعتقداستتمامیافتخاراتوموفقیتهایکسبشدهدرسایهحمایتبی دریغوبهپشتوانهسهامدارانمحترمحاصلشدهاست.درهمینراستاتعاملمطلوبوبیان انتقاداتسازنده شماسهامدارانمحترممطمئناًراهموفقیتهرچهبیشترمادرآیندهخواهدبود.

امیداستباتوسلبهذاتالقدسباریتعالیبابرنامهریزیاصولیوفعالیتوکوششمستمرکلیه مدیرانوکارکنان،شاهداجرایدقیقبرنامههایازپیشتعیینشدهبودهورشدوشکوفائیشرکتوافزایش ثروتسهامدارانرادرسالهایمالیبعدبهارمغانآوریم.

اعضای هیأت مدیره

سود سهام سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) اخبار بورس امروز

حاشیه مجمع:

به گفته اغلب حاضرین در جلسه مجمع شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی این مجمع یکی از بی سابقه ترین مجامعی بود که در طول عمر فعالیت این شرکت در بورس اوراق بهادار برگزار شده چراکه در حالی این شرکت با بازدهی بیش از ۳۵۰ درصدی طی سال ۹۲ به این مجمع وارد شد که سود تقسیمی شرکت از ۱۴۰ میلیارد ریال سال ۹۱ به ۶۵۰۰ میلیارد ریال در سال مالی ۹۲ افزایش پیدا کرده و نکته مهمتر آنکه حداکثر سود قابل تقسیم شرکت در مجمع فوق بین سهامداران توزیع شد.

همچنین به گفته دکتر حنیفی مدیر عامل شرکت، قرار است تا به منظور کسب رتبه اول میزان سرمایه در بین دیگر هم گروهی ها سرمایه شرکت از ۶۵۰۰ مییارد ریال به ۱۵۰۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کند که ممکن است این رقم حتی به ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال نیز تغییر یابد.

تاریخچه شرکت

شرکتسرمایهگذاریگروهتوسعهملی (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۰.۱۱.۲۰بهصورت شرکت سهامیعامتاسیسو در تاریخ ۲۵ فروردینماه ۱۳۷۱تحتشماره ۸۹۵۸۴ درادارهثبتشرکت هاوموسسات غیردولتیبهثبترسیدهاستودرسال ۱۳۸۹ نامشرکت بهشرکتسرمایه گذاریگروهتوسعهملیتغییرکرد.

موضوع فعالیت شرکت:

فعالیتاصلیشرکتطبقماده ۳ اساسنامهعبارتاستاز:

 1. بررسی،مطالعه،ایجادوتوسعه،راهاندازیوسرمایهگذاریومشارکتانواعطرح هاو پروژههایتولیدیوبازرگانیوخدماتیومهندسیوساختمانیدربخشهایمختلف اقتصادیوادارهآنها.
 2. تشکیلوتأسیسانواعشرکت هایتولیدیوصنعتی،خدماتیومهندسی،بازرگانیو ساختمانیو مبادرت به هر گونه مشارکت باانواعشرکت هایمذکور .
 3. بازسازی،نوسازی،ادارهونگهداری،اصلاح،توقف،توسعه،ادغاموانحلالانواعشرکت ها ومؤسسات اقتصادیداخلوخارجازکشور.
 4. آمادهکردنشرکتهایموردسرمایهگذاری بهمنظورفروشسهامآنهادربورساوراق بهاداریا خارجازبورسوهمچنینفراهمنمودنامکاناتلازمجهتورودوپذیرش شرکت هادربورساوراقبهادارو مشارکتوسرمایهگذاریباشرکت هاوبنگاه های اقتصادیخارجیبارعایتمقرراتمربوطه .
 5. استفادهازتسهیلاتمالیو اعتباریبانک هاومؤسساتمالیواعتباریداخلوخارجاز کشورو همچنینانتشاراوراقمشارکتوخریدوفروشکلیهاوراقبهاداروسهامشرکت هایداخلیوخارجی.
 6. انجامکلیهمعاملاتسهاموارائهخدماتسرمایهگذاریومبادرتبهکلیهفعالیتهای مالیوپولی دربازارهایپولوسرمایهوخریدوفروشکالاواموالمنقولوغیرمنقول وادارهوجوهامانیحسب درخواستمتقاضیان.
 7. تأمینکلیهخدماتموردنیازشرکتهایتحتپوششاعمازمالیوغیرمالیوهمچنین ارائه خدماتمدیریتیومشاورهایوطراحیسیستموبازاریابیبهمنظورتسهیلو افزایشکارآییآنهاویابهمنظور سرمایهگذاریجدیدوطرحهایتوسعهوتکمیلچه ازطریقمشارکتویامباشرتوتأییدوقبولهرگونه ضمانتنامهویاتعهدنامهجهت سازمانهاوشرکت هایتابعهوتحتپوشش.
 8. اخذواعطایهرگونهنمایندگیدرداخلوخارجازکشورو اخذ موافقتنامهاصولیو هرگونه مجوزهایدیگربهمنظوراجرایطرحهایتولیدیوصنعتیجدیدویاتوسعهو تکمیل وتشکیلشخصیت حقوقیلازمبرایاینمنظور.
 9. انجام کلیهعملیاتمجازکهبطورمستقیموغیرمستقیمبرایتحققاهدافشرکت مفیدبوده ویادرجهتاجرایموضوعشرکتضرورتداشتهباشدازقبیلحقلعملکاریکمیسیونریوغیره.

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکتدرتاریخ ۱۳۷۴.۰۶.۲۶دربورساوراقبهادارتهراندرگروهواسطهگریهایمالیبانماد “وبانک” درجشدهوسهامآنبرایاولینباردرتاریخ ۱۳۷۴.۰۶.۲۶موردمعاملهقرارگرفته است. هماکنونباتوجهبهتغییراتاعمالشدهدرصنایعبورس،شرکتدرگروهچندرشته ایصنعتی قراردارد.

حجم معاملات سهام شرکت

طیدورهموردگزارش،معاملاتخردوبلوکبورساوراقبهادارتهران ۱۸۹.۷ میلیارد سهمبه ارزش ۹۶۴.۲ هزارمیلیاردریالبودهاست(بهترتیب۱.۷۵برابرو۳.۴برابرافزایشنسبتبهسال گذشته)وگروه شرکت هایچندرشتهایصنعتیباارزشبازار۲۹۶.۰۴۲میلیاردریال(۹۹.۸ درصدافزایشنسبتبهسال گذشته) معادل ۷.۷ درصد از ارزش کل بازار بورس اوراق بهادار تهران را به خود اختصاص داده است.

درسال ۱۳۹۲، طی ۱۸۸ روزتعداد ۱,۴۱۳ میلیونسهمازسهامشرکتبهارزش۶.۷۷۲میلیاردریال(معادل۶.۸۵برابر،ارزشریالیمعاملات در سال ۱۳۹۱) ودر۱۳۵.۹۹۴دفعهمورد معاملهقرارگرفته استگردشسهامنسبتبهکلسهامشرکت۳۱.۴ درصدمیباشدوبهطور متوسطروزانهتعداد۷.۵۱۷.۹۲۴سهم ازسهامشرکتدادوستدشدهاست.

رتبه کیفیت افشاء و نقدشوندگی

تعدادروزهایمعاملاتیشرکتدرسال ۱۳۹۲ ،معادل ۱۸۸ روزبودهکهنسبتبه ۱۹۲ روزدر سال قبلروندکاهشیداشتهاست. ضمناینکهرتبهکیفیتافشاءواطلاعرسانیشرکتبراساس آخرینرتبه بندیمربوطبه۱۳۹۲.۱۲.۲۹دربینشرکتهایپذیرفتهشدهدربورس(تعداد ۲۹۶ شرکت)درجایگاه ۱۷۶ و دربینشرکتهایبازاراول(تعداد ۱۱۰ شرکت) درجایگاه ۵۹ بوده استکهبهنسبسالگذشتهبهجایگاه بالاتریدستیافتهاست.

میزان دستیابی به اهداف و دستاوردهای مهم شرکت در سال ۱۳۹۲

باملاحظهشرایطعمومیاقتصادکشور،می توانمبانیمناسبیرابه منظورشناختمحیطفعالیت شرکت،طیسالمالیموردگزارشارائهدادباتوجهبهرشددرآمدحاصلازسرمایهگذاری هابه میزان ۹۰درصد نسبتبهسالقبلوهمچنینبهبودفعالیتهایوفرآیندهایتصمیمگیری منجربهافزایش ۹۸ درصدیEPS شرکتنسبتبهسالقبلشدهاست همگیگویایمیزان دستیابیازقبلتعیینشده،میباشد.دراینبخشازگزارش،شاخص هایمعرفعملکردشرکت طیسال مالیمنتهیبه ۱۳۹۲.۱۲.۲۹ بهشرحزیربهاستحضارمیرساند .

جمع درآمدهای شرکت

جمعدرآمدهایشرکتدرسالمالیموردگزارشبابیشاز ۹۰ درصدرشدنسبتبهسالقبل بالغ بر ۸.۱۴۶.۱۸۶ میلیونریالشدهاستکهجدولمقایسهایریزاقلامآنبشرحذیلمیباشد:

سود سهام سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) اخبار بورس امروز

لازمبهذکراستبهموجباساسنامهشرکتسرمایهگذاریگروهتوسعهملی،سودحاصلازفروش سرمایهگذاریهاقابلیتتوزیعبینسهامدارانراندارد.نکتهحائزاهمیتدرصورتسودوزیان فوق،رشد ۹۰درصدی درآمدهایقابلتوزیعبینسهامداران (مشتملبرسودحاصلازDPS شرکتهایسرمایهپذیروسودحاصلازاوراقمشارکت وسپردههایبانکی)درترکیب درآمدهایشرکتاست. نمودارهایمربوطبهروندترکیبدرآمدهایشرکتبههمراهسودحاصل ازسرمایهگذاریدرشرکت ارائهگردیدهاست.

سود سهام سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) اخبار بورس امروز

سود هر سهم

سودواقعیهرسهمبرایسالمالی ۱۳۹۲ مبلغ ۱,۸۰۸ ریال (براساسسرمایه ۴۵۰۰ میلیارد ریال)بودهکهاینرقمدر اولینپیشبینیحسابرسیشدهشرکتدرتاریخ۱۳۹۲.۰۲.۲۹،مبلغ ۶۹۵ ریالاعلام گردیدهبود. پسازآننیزمراتبتغییردرسودپیشبینیشدهدرمقاطعمختلف ودرزمانمقررازطریق اعلامبهسازمانبورساوراقبهادارتهرانبهاطلاععمومرسیدهاست.لازم بهذکراستکهاز۱.۸۰۸ریال سودواقعیهرسهمسالجاریمبلغ ۹۶ ریالبهازایهرسهمبه اندوختهسرمایهایمنتقلمیگرددومابقی قابلتقسیمبینسهامدارانویاانتقالبهحسابسود انباشتهمیباشد.

نمودار تغییرات سود خالص سنوات ۱۳۹۲ – ۱۳۸۸

سود سهام سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) اخبار بورس امروز

ارزش روز شرکت های پذیرفته شده در بورس به ازای هر سهم (موجود در پرتفوی شرکت)

ارزشروزشرکتهایپذیرفتهشدهدربورسبهازایهرسهم،بعنوانیکیازشاخصهایعملکرد شرکت هایسرمایهگذاریمورداستفادهقرارمیگیرد. ارزشمذکوربرایپرتفویشرکتازرقم ۴.۲۰۹ریالبه ازایهرسهمدرابتدایسالمالیموردگزارشبهرقم۸.۵۲۲ریالدر پایانسال مذکورافزایشیافتهکه بیانگرافزایشارزشسبدسهامبورسیشرکتبهمیزان۲۴.۷۹۶میلیارد ریالبودهکهاینافزایشناشیاز تغییراتمثبتبازاربورساوراقبهادارتهران،بهبودوضعیت شرکتهایزیرمجموعهبهلحاظاصلاح ساختارهایمالیوعملیاتیوساماندهیسبدسرمایه گذاریمیباشد.

خالص ارزش دارایی ها به ازای هر سهم (NAV)

بهطوریکهسهامدارانمحترماستحضاردارندNAV معیاریاستکهارزشسهامشرکت های سرمایهگذاریمعمولاًبراساسدرصدیازآنمشخصمیگرددلیکنبااحتسابسایرعواملموثر،نرخنهاییسهامدر بازارسرمایهتعیینوموردارزیابیقرارمیگیرد. ارزشمذکور براساسقیمت بازارسهامشرکتهایسرمایه پذیردربورسوارزشدفتریشرکت هایغیربورسیدرتاریخ ۱۳۹۲.۱۲.۲۹ رقم ۱۰,۰۵۸ ریالبهازایهرسهم بودهکهدرمقایسهبارقمابتدایدوره (۶.۵۲۵ ریال)، مبلغ۳.۵۳۲ریالمعادل۵۴.۱۳درصدافزایشداشته است.

درصورتیکه محاسبهNAV شرکت،ارزشافزودهسرمایهگذاریهایهلدینگسیدکونیزمنظورشود،خالصارزشداراییهایشرکتدراینتاریخبه۱۰.۹۱۴ریالخواهدرسید.

سرمایه گذاری های شرکت

طی دوره مورد گزارش با استفاده از منابع موجود سرمایه گذاری های جدیدی صورت پذیرفته که جزییات آن طی یادداشت های همراه صورت های مالی به استحضار سهامداران محترم رسیده است.

به طوریکه ملاحظه می گردد قیمت تمام شده سرمایه گذاری های شرکت قبل از کسر ذخایر کاهش ارزش، از مبلغ ۱۶.۴۰۶.۱۸۷ میلیون ریال در ابتدای سال به مبلغ ۱۹.۱۱۸.۷۸۵ میلیون ریال در پایان سال رسیده است که رقم ۲.۷۱۲.۵۷۱ میلیون ریال حاصل از تفاوت مبالغ فوق نشان دهنده افزایش ۱۶.۵۳ درصدی نسبت به قیمت تمام شده ابتدای سال می باشد که شرح این تغییر در سرمایه گذاری ها در جدول ذیل منعکس است.

سود سهام سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) اخبار بورس امروز

ارزش بازار سبد سرمایه گذاری ها

ارزشبازارسبدسهامشرکتدرپایاناسفندماه ۱۳۹۲ بالغبر۴۶.۶۹۷میلیاردریالباقیمتتمام شده۱۸.۹۲۵میلیاردریالبودهاستکهحدود ۱۴۷ درصدافزایشارزشروزسبدسهامشرکترا نسبتبه قیمتتمامشدهآننشانمیدهد. اینامردرشرایطیاستکهبرخیازسرمایهگذاری هایخارجازبورس شرکتبهلحاظرعایتاستانداردهابهقیمتتمامشدهانعکاسیافتهاست. لازمبهذکراستکهازکلارزش بازارسبدسهامشرکت۸۳.۵۳درصدبهسهامشرکت های پذیرفتهشدهدربورستهراناختصاصداشتهو ۱۶.۴۷درصدبهسهامشرکتهایخارجازبورس وسایرسرمایه گذاریهااختصاصیافتهاست.ترکیبسبد سهامشرکتبرحسبارزشبازاردر پایاناسفند ماه ۱۳۹۲ در ۷گروهاصلیبهشرحزیرتمرکزیافتهاست.

سود سهام سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) اخبار بورس امروز

تغییرات ارزش بازار و بازدهی سهام شرکت

ارزشبازارسهامشرکتسرمایهگذاریگروهتوسعهملیازمبلغ ۷.۴۰۹ میلیاردریالدرابتدای سال ۱۳۹۲ بهحدود۳۳.۳۴۱میلیاردریالدرپایاناسفندماهاینسالرسیدهکهمعادل ۳۵۰ درصدرشدداشته است. طی سال ۱۳۹۲ شاخصشرکت هایچندرشتهایصنعتیاز ۳.۴۱۶ واحدبه ۷.۲۰۴واحدرسیدهکه معادل ۱۱۱ درصدرشدداشتهکهیقیناًسهمقابلتوجهیازاین رشدمربوطبهشرکتگروهتوسعهملیبوده استوشاخصکلبورساوراقبهادارتهرانطی همینمدتحدود ۱۰۸ درصدافزایشیافتهاست.لذا شرکت هایچند رشتهایصنعتیدر مجموععملکردینزدیکواندکیبهترنسبتبهکلبورسداشته اند.

همانگونهکهسهامدارانمحترماستحضاردارندارزشسهامشرکت هایسرمایهگذاریوچند رشتهای صنعتیدربازاربورستحتتأثیرترکیبسبدسهاماینگونهشرکت هاقراردارد.برهمین اساسوزنقابل توجهیازبهایتمامشدهسرمایهگذاری هایشرکتسرمایهگذاریگروهتوسعه ملیبهصنایعپربازدهکشوراز جملهصنعتموادومحصولاتشیمیایی،صنعتکانیغیرفلزیو صنعتواسطهگریمالیاختصاصداردو تصمیماتمتخذهدرارتباطبااهدافتعیینشده استراتژیکشرکتباملحوظداشتنسیاستهایکلانداخلی ومسائلبینالمللیوانتظاراتبازاراز پارامترهایکلاناقتصادیموجباتتغییردرارزشبازارشرکتورشد مطلوبآنرافراهمنموده است.

استراتژی ها و برنامه های آتی

اهم استراتژی ها:

 1.  تجهیز،تقویتواصلاحساختارهایانسانی،عملیاتیوتامینمالیدرهلدینگهای تخصصیصنایعضمن فراهمآوردنمقدماتپذیرشسهامآنهادربورسیافرابورس.
 2. اصلاحساختارهایتامینمالیدرشرکت هایزیرمجموعهدرچارچوببهره گیری از ابزارهاینوینتامینمالی.
 3. حضورفعالومشارکتدرطرح هاوپروژه هایصنایعنفت، گاز،پتروشیمیوصنایع پایین دستیمرتبط باآنو درنهایتتشکیلهلدینگتخصصی دراینصنعت.
 4. توسعهفعالیت هایهلدینگتخصصیسیماندرجهتافزایشتأثیرگذاریبربازارسیمان کشور.
 5. حضورمؤثروهمهجانبهدربورساوراقبهادارازطریقشرکت سرمایه گذاریتوسعهملی ومشارکتدرحوزه هایمربوطبهواسطه گریمالی.
 6. بررسیسیستماتیک،همه جانبهودائمیشرکت هایموجوددرپرتفویوادامهواگذاری سهامشرکت هاییکه مزیتاقتصادیکمدارند.
 7. سرمایهگذاریدرحوزهمعدنوصنایعمعدنی (کانیهایفلزیوفلزاتاساسی) درهمین راستا قرارداداجرایطرحفولادیدرشرکتصنعتیومعدنیتوسعهملیبهامضارسیده است.
 8. ورودبهعرصهتجارت هایکلانازطریقتوسعهشرکتسرمایه گذاریتوسعهبینالملل تجارتملی.
 9. برخورداریازتواناییکارشناسیوقابلیت هایلازمجهتجذبفرصت هایسرمایه گذاریمناسبدر کشورومنطقه.

اهم برنامه های آتی:

افزایش سرمایه

باتوجهبهاندوختهسرمایهایوسودانباستهقابلتوجهشرکتدرپایانسالمالی ۹۲ هیأت مدیرهدرراستای اهدافسهامدارانعمدهشرکتقصدافزایشسرمایهدرجهتبهبودساختار مالیشرکترااهمبرنامههایخودمیداند.

ورود شرکت های جدید به بورس اوراق بهادار

یکیازبرنامههایشرکتدرسالمالی ۹۳ برنامهریزیجهتورودشرکتهایتابعهشرکتبه بورساوراق بهادارتهرانمیباشدودرهمینراستاپیشبینیمیگردددرسال ۹۳ حداقل ۲ شرکتزیرگروهشاملشرکتسرمایه گذاریتوسعهصنایعسیمان (سیدکو)وشرکت سرمایهگذاریشفاداروپسازپذیرشدربازاراولبورسقیمتگذاری شوند .

انجام سرمایه گذاری جدید و استفاده از فرصت های سرمایه گذاری جدید

یکیدیگرازبرنامههایآتیشرکتانجامسرمایهگذاریهایجدیدوافزایشسرمایهگذاریدر بخشکانیو معدنیمیباشدبههمینمنظورپیشبینیمیگرددازیکطرفدرشرکتهای پربازدهازطرفدیگردربخشکانیو معدنیحجمسرمایهگذاریانجامشدهرابصورت محسوسافزایشدهیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ