چند معمای تصویری ؛ چالشی برای ذهن + جواب

0

ما همواره از مهارت انتقادی خود استفاده می‌کنیم. این مهارت به ما کمک می‌کند حقایق دنیای پیرامون خود را تجزیه و تحلیل کنیم و قضاوت‌هایی در مورد آن‌ها داشته باشیم که می‌توانند بر روی کیفیت زندگی ما اثر بگذارند. در حقیقت، تلاش برای حل معماهای زیر می‌تواند به شما یاد دهدکه چطور در امر تصمیم گیری مهارت پیدا کنید. با چند معمای تصویری چالش برانگیز همراه باشید. جواب معماها هم در انتهای گزارش آمده است.

۱. به مرد کمک کنید تا چراغ خود را پیدا کند:

معما همراه با جواب معما های هوش معما های تصویری با جواب روانشناسی حل معما جواب معماها جالب و خواندنی پاسخ معماها انواع معما

۲. گربه کجا مخفی شده است؟

معما همراه با جواب معما های هوش معما های تصویری با جواب روانشناسی حل معما جواب معماها جالب و خواندنی پاسخ معماها انواع معما

۳. آیا می‌توانید ۴ چهره پنهان را پیدا کنید؟

معما همراه با جواب معما های هوش معما های تصویری با جواب روانشناسی حل معما جواب معماها جالب و خواندنی پاسخ معماها انواع معما

۴. آیا می‌توانید گربه‌ی وحشی را پیدا کنید؟

معما همراه با جواب معما های هوش معما های تصویری با جواب روانشناسی حل معما جواب معماها جالب و خواندنی پاسخ معماها انواع معما

۵. کلاغ کجا پنهان است؟

معما همراه با جواب معما های هوش معما های تصویری با جواب روانشناسی حل معما جواب معماها جالب و خواندنی پاسخ معماها انواع معما

۶. اسب کجاست؟

معما همراه با جواب معما های هوش معما های تصویری با جواب روانشناسی حل معما جواب معماها جالب و خواندنی پاسخ معماها انواع معما

۷. آیا می‌توانید پیپ مرد را پیدا کنید؟

معما همراه با جواب معما های هوش معما های تصویری با جواب روانشناسی حل معما جواب معماها جالب و خواندنی پاسخ معماها انواع معما

۸. آیا می‌توانید زنگ را پیدا کنید؟

معما همراه با جواب معما های هوش معما های تصویری با جواب روانشناسی حل معما جواب معماها جالب و خواندنی پاسخ معماها انواع معما

پاسخ تست هوش:

تصویر شماره ۱:

معما همراه با جواب معما های هوش معما های تصویری با جواب روانشناسی حل معما جواب معماها جالب و خواندنی پاسخ معماها انواع معما

تصویر شماره ۲:

معما همراه با جواب معما های هوش معما های تصویری با جواب روانشناسی حل معما جواب معماها جالب و خواندنی پاسخ معماها انواع معما

تصویر شماره ۳:

معما همراه با جواب معما های هوش معما های تصویری با جواب روانشناسی حل معما جواب معماها جالب و خواندنی پاسخ معماها انواع معما

تصویر شماره ۴:

معما همراه با جواب معما های هوش معما های تصویری با جواب روانشناسی حل معما جواب معماها جالب و خواندنی پاسخ معماها انواع معما

تصویر شماره ۵:

معما همراه با جواب معما های هوش معما های تصویری با جواب روانشناسی حل معما جواب معماها جالب و خواندنی پاسخ معماها انواع معما

تصویر شماره ۶:

معما همراه با جواب معما های هوش معما های تصویری با جواب روانشناسی حل معما جواب معماها جالب و خواندنی پاسخ معماها انواع معما

تصویر شماره ۷:

معما همراه با جواب معما های هوش معما های تصویری با جواب روانشناسی حل معما جواب معماها جالب و خواندنی پاسخ معماها انواع معما

تصویر شماره ۸:

معما همراه با جواب معما های هوش معما های تصویری با جواب روانشناسی حل معما جواب معماها جالب و خواندنی پاسخ معماها انواع معما

منبع : بیتوته

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ