تست هوش ؛ حل معماهای چوب کبریتی + جواب

0

معما یا پازل چوب کبریت یکی از چالش برانگیزترین پازل‌ ها می‌باشد. در این مقاله ۱۰ نمونه از معما‌های چوب کبریت را آورده ایم. با انجام آن‌ها در کنار دوستان، بهترین لحظه‌ها را برای خود رقم بزنید.

معمای تصویری معماهای چوب کبریتی معماهای چوب کبریت با جواب معماهای چوب کبریت معما های هوش معما های تصویری با جواب عکس تست هوش حل معما جواب معماها جالب و خواندنی تست هوش پاسخ معماها انواع معما انواع تست هوش

پازل شماره ۱ چوب کبریت : با ۴ حرکت تیر (پیکان) بزرگ را بشکنید و به دو تیر کوچک تبدیل کنید.

چالش – این پیکان بزرگتر را به ۲ تیر کوچکتر شبیه به هم تقسیم کنید. ۲ پیکان جدید باید نسبت یکسانی داشته باشد.

قانون – شما می‌توانید فقط ۴ چوب کبریت را جابه جا کنید.

معمای تصویری معماهای چوب کبریتی معماهای چوب کبریت با جواب معماهای چوب کبریت معما های هوش معما های تصویری با جواب عکس تست هوش حل معما جواب معماها جالب و خواندنی تست هوش پاسخ معماها انواع معما انواع تست هوش

با ۴ حرکت تیر بزرگ را به دو تیر کوچک تبدیل کنید

پازل شماره ۲ چوب کبریت : شکل را به ۳ مربع با اندازه‌های مشابه تبدیل کنید.

قانون – شما می‌توانید تنها ۵ چوب کبریت را جابه جا کنید.

معمای تصویری معماهای چوب کبریتی معماهای چوب کبریت با جواب معماهای چوب کبریت معما های هوش معما های تصویری با جواب عکس تست هوش حل معما جواب معماها جالب و خواندنی تست هوش پاسخ معماها انواع معما انواع تست هوش

شکل را به ۳ مربع با اندازه‌های مشابه تبدیل کنید.

پازل شماره ۳ چوب کبریت : پلی بین خشکی و جزیره بسازید!

شما در جزیره ایستاده اید و می‌خواهید به جزیره بروید. هیچ پل بین سرزمین و جزیره وجود ندارد. شما فقط دو چوب کبریت دارید و هیچ چیز دیگری برای ایجاد پل بین خشکی و جزیره وجود ندارد. یک چوب کبریت برای ایجاد یک پل کوتاه است. چگونه پل احداث خواهید کرد؟

ممکن نیست. چون چوب کبریت به دلیل عدم پشتیبانی از یک طرف سقوط می‌کند.

معمای تصویری معماهای چوب کبریتی معماهای چوب کبریت با جواب معماهای چوب کبریت معما های هوش معما های تصویری با جواب عکس تست هوش حل معما جواب معماها جالب و خواندنی تست هوش پاسخ معماها انواع معما انواع تست هوش

پلی بین خشکی و جزیره بسازید

معمای تصویری معماهای چوب کبریتی معماهای چوب کبریت با جواب معماهای چوب کبریت معما های هوش معما های تصویری با جواب عکس تست هوش حل معما جواب معماها جالب و خواندنی تست هوش پاسخ معماها انواع معما انواع تست هوش

قرار دادن یک چوب کبریت برای پل کوتاه است

پازل شماره ۴ چوب کبریت : با جا به جایی ۳ چوب کبریت برج را وارونه کنید.

این یک پازل چوب کبریت بسیار جالب است که در آن شما باید برج را بدون تغییر ساختار برج وارونه کنید.

حرکت مجاز – ۳ چوب کبریت

معمای تصویری معماهای چوب کبریتی معماهای چوب کبریت با جواب معماهای چوب کبریت معما های هوش معما های تصویری با جواب عکس تست هوش حل معما جواب معماها جالب و خواندنی تست هوش پاسخ معماها انواع معما انواع تست هوش

با جا به جایی ۳ چوب کبریت برج را وارونه کنید

پازل شماره ۵ چوب کبریت : پازل چوب کبریت بسازید.

۲ عدد چوب کبریت را حرکت داده و یک چوب کبریت را بردارید تا جواب ۱ داده شود.

گیج شده اید!

خارج از چارچوب فکر کنید! متفاوت فکر کنید!

معمای تصویری معماهای چوب کبریتی معماهای چوب کبریت با جواب معماهای چوب کبریت معما های هوش معما های تصویری با جواب عکس تست هوش حل معما جواب معماها جالب و خواندنی تست هوش پاسخ معماها انواع معما انواع تست هوش

پازل چوب کبریت بسازید

پازل شماره ۶ چوب کبریت : پازل خانه را بچرخانید.

این یک پازل بسیار جالب است!

شما باید فقط یک چوب کبریت را جابجا کنید و خانه را از سمت شرق به سمت غرب بچرخانید.

معمای تصویری معماهای چوب کبریتی معماهای چوب کبریت با جواب معماهای چوب کبریت معما های هوش معما های تصویری با جواب عکس تست هوش حل معما جواب معماها جالب و خواندنی تست هوش پاسخ معماها انواع معما انواع تست هوش

پازل خانه را بچرخانید

پازل شماره ۷ چوب کبریت : با حرکت ۲ چوب کبریت یک معادله را حل کنید.

آیا می‌توانید فقط ۲ چوب کبریت حرکت دهید و این معادله را به صورت درست حل کنید.

۲ راه حل برای این شکل وجود دارد.

معمای تصویری معماهای چوب کبریتی معماهای چوب کبریت با جواب معماهای چوب کبریت معما های هوش معما های تصویری با جواب عکس تست هوش حل معما جواب معماها جالب و خواندنی تست هوش پاسخ معماها انواع معما انواع تست هوش

با حرکت ۲ چوب کبریت یک معادله را حل کنید

پازل شماره ۸ چوب کبریت : ساخت ۴ مربع یک اندازه

با برداشتن ۴ چوب کبریت از این شکل، ۴ مربع به اندازه مساوی بسازید.

معمای تصویری معماهای چوب کبریتی معماهای چوب کبریت با جواب معماهای چوب کبریت معما های هوش معما های تصویری با جواب عکس تست هوش حل معما جواب معماها جالب و خواندنی تست هوش پاسخ معماها انواع معما انواع تست هوش

ساخت ۴ مربع یک اندازه

پازل شماره ۹ چوب کبریت : صندلی را برگردانید

صندلی روی زمین افتاد، شما باید صندلی را به حالت اولیه برگردانید.

قوانین – شما می توانید فقط ۲ چوب کبریت را جابجا کنید.

معمای تصویری معماهای چوب کبریتی معماهای چوب کبریت با جواب معماهای چوب کبریت معما های هوش معما های تصویری با جواب عکس تست هوش حل معما جواب معماها جالب و خواندنی تست هوش پاسخ معماها انواع معما انواع تست هوش

صندلی را برگردانید

پازل شماره ۱۰ چوب کبریت : صندلی را از راست به چپ بچرخانید.

صندلی را از جهت راست به جهت چپ بچرخانید.

قانون – فقط ۲ چوب کبریت را می توانید جابجا کنید.

معمای تصویری معماهای چوب کبریتی معماهای چوب کبریت با جواب معماهای چوب کبریت معما های هوش معما های تصویری با جواب عکس تست هوش حل معما جواب معماها جالب و خواندنی تست هوش پاسخ معماها انواع معما انواع تست هوش

پاسخ پازل شماره ۱ :

معمای تصویری معماهای چوب کبریتی معماهای چوب کبریت با جواب معماهای چوب کبریت معما های هوش معما های تصویری با جواب عکس تست هوش حل معما جواب معماها جالب و خواندنی تست هوش پاسخ معماها انواع معما انواع تست هوش

پاسخ پازل شماره ۲ :

معمای تصویری معماهای چوب کبریتی معماهای چوب کبریت با جواب معماهای چوب کبریت معما های هوش معما های تصویری با جواب عکس تست هوش حل معما جواب معماها جالب و خواندنی تست هوش پاسخ معماها انواع معما انواع تست هوش

پاسخ پازل شماره ۳ :

معمای تصویری معماهای چوب کبریتی معماهای چوب کبریت با جواب معماهای چوب کبریت معما های هوش معما های تصویری با جواب عکس تست هوش حل معما جواب معماها جالب و خواندنی تست هوش پاسخ معماها انواع معما انواع تست هوش

پاسخ پازل شماره ۴ :

معمای تصویری معماهای چوب کبریتی معماهای چوب کبریت با جواب معماهای چوب کبریت معما های هوش معما های تصویری با جواب عکس تست هوش حل معما جواب معماها جالب و خواندنی تست هوش پاسخ معماها انواع معما انواع تست هوش

پاسخ پازل شماره ۵ :

معمای تصویری معماهای چوب کبریتی معماهای چوب کبریت با جواب معماهای چوب کبریت معما های هوش معما های تصویری با جواب عکس تست هوش حل معما جواب معماها جالب و خواندنی تست هوش پاسخ معماها انواع معما انواع تست هوش

پاسخ پازل شماره ۶ :

معمای تصویری معماهای چوب کبریتی معماهای چوب کبریت با جواب معماهای چوب کبریت معما های هوش معما های تصویری با جواب عکس تست هوش حل معما جواب معماها جالب و خواندنی تست هوش پاسخ معماها انواع معما انواع تست هوش

پاسخ پازل شماره ۷ :

معمای تصویری معماهای چوب کبریتی معماهای چوب کبریت با جواب معماهای چوب کبریت معما های هوش معما های تصویری با جواب عکس تست هوش حل معما جواب معماها جالب و خواندنی تست هوش پاسخ معماها انواع معما انواع تست هوش

پاسخ پازل شماره ۸ :

معمای تصویری معماهای چوب کبریتی معماهای چوب کبریت با جواب معماهای چوب کبریت معما های هوش معما های تصویری با جواب عکس تست هوش حل معما جواب معماها جالب و خواندنی تست هوش پاسخ معماها انواع معما انواع تست هوش

پاسخ پازل شماره ۹ :

معمای تصویری معماهای چوب کبریتی معماهای چوب کبریت با جواب معماهای چوب کبریت معما های هوش معما های تصویری با جواب عکس تست هوش حل معما جواب معماها جالب و خواندنی تست هوش پاسخ معماها انواع معما انواع تست هوش

پاسخ پازل شماره ۱۰ :

معمای تصویری معماهای چوب کبریتی معماهای چوب کبریت با جواب معماهای چوب کبریت معما های هوش معما های تصویری با جواب عکس تست هوش حل معما جواب معماها جالب و خواندنی تست هوش پاسخ معماها انواع معما انواع تست هوش

منبع : نازوب

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ