جدول اقساط وام اوراق مسکن ۱۴۰۰

0

جدول اقساط وام اوراق مسکن سال ۱۴۰۰

بر اساس ابلاغ بانک مرکزی سقف وام ساخت و خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم در تهران از ۲۰۰ میلیون تومان برای زوجین به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

وام تعمیر یا همان جعاله که پیش از این برای تهرانی‌ها ۴۰ میلیون تومان بوده به ۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

سقف وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت برای زوجین ۳۲۰ میلیون تومان و به‌صورت انفرادی ۱۶۰ میلیون تومان است. در سایر مناطق شهری با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر و کمتر برای زوجین ۲۴۰ میلیون تومان و به‌صورت انفرادی ۱۲۰ میلیون تومان تعیین شد.

اقساط وام ۴۰۰ میلیون تومانی خرید مسکن برای تهرانی‌ها در بازپرداخت به‌روش ساده ماهانه ۶ میلیون و ۶۶۱ هزار تومان است. کل بازپرداخت این وام در ماه ۱۲ سال دوازدهم بالغ بر ۹۵۹ میلیون و ۲۶۲ هزار تومان خواهد بود، به‌عبارت دیگر سود این وام ۵۵۹ میلیون و ۲۶۲ هزار تومان خواهد بود.

اقساط وام ۸۰ میلیون تومانی تعمیر در بازپرداخت ۵ساله با نرخ سود ۱۷.۵ درصد ماهانه حدود ۲ میلیون تومان است. سود این وام حدود ۴۰ میلیون و کل بازپرداخت آن ۱۲۰ میلیون تومان خواهد بود.

در واقع یک متقاضی وام مسکن از محل اوراق حق تقدم در تهران باید ماهانه ۸ میلیون و ۶۶۱ هزار تومان قسط پرداخت کند. مجموع بازپرداخت وام ۴۸۰ میلیون تومانی بالغ بر یک‌میلیارد و ۸۰ میلیون تومان و کل سود وام ۶۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

مبلغ اقساط وام ۳۲۰ میلیون تومانی ماهانه ۵ میلیون و ۳۲۹ هزار تومان، کل بازپرداخت ۷۶۷ میلیون تومان و سود این وام ۴۴۷ میلیون تومان است.

همچنین قسط ماهانه وام ۲۴۰ میلیون تومانی از محل اوراق حق تقدم حدود ۴ میلیون تومان، سود ۳۳۵ میلیون تومان و کل بازپرداخت ۵۷۵ میلیون تومان خواهد بود.

محاسبه رقم اقساط وام مسکن مجردها از محل اوراق تسهیلات

متقاضی فردی دریافت تسهیلات مسکن از محل اوراق باید برای دریافت وام ۱۴۰ میلیون تومانی، ۲۸۰ برگه خریداری کند که با احتساب هر برگه ۶۰ هزار تومان، ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هزینه کند.

مبلغ اقساط ماهانه وام ۱۰۰ میلیون تومانی ۱ میلیون و ۶۶۵ هزار تومان است و با اقساط یک میلیون و ۱۵ هزار تومانی وام جعاله، مجموعاً باید ماهانه حدوداً ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پرداخت شود.

کل سود این وام (وام مسکن ۱۰۰ میلیون تومانی) ۱۴۰ میلیون تومان است و متقاضی در پایان سال دوازدهم ۲۴۰ میلیون تومان به بانک پس می‌دهد که با احتساب سود ۲۱ میلیون تومانی وام جعاله، مجموع سود این تسهیلات (وام ۱۴۰ میلیون تومانی)، ۲۶۱ میلیون تومان خواهد بود.

وام مسکن مجردها رقم اقساط ماهانه نرخ سود کل سود دریافتی
وام مسکن بدون اوراق ۳.۱ میلیون تومان ۱۸ درصد ۱۱۷ میلیون تومان
وام مسکن از محل اوراق ۲.۷ میلیون تومان ۱۷.۵ درصد ۲۶۱ میلیون تومان
وام مسکن زوجین رقم اقساط ماهانه نرخ سود کل سود دریافتی
وام مسکن بدون اوراق ۵.۲ میلیون تومان ۱۸ درصد ۲۱۳ میلیون تومان
وام مسکن از محل اوراق ۴.۳ میلیون تومان ۱۷.۵ درصد ۳۰۰ میلیون تومان

جدول اقساط وام ۱۴۰ میلیون تومانی با اوراق مسکن ۱۲ ساله

مبلغ قسط = ۲۳,۳۱۵,۴۱۸

کل بازپرداخت = ۳,۳۵۷,۴۲۰,۲۰۴

کل سود تسهیلات = ۱,۹۵۷,۴۲۰,۲۰۴

ماه مانده تسهیلات سهم اصل اقساط سهم سود اقساط
۱ ۱,۳۹۷,۱۰۱,۲۴۹ ۲,۸۹۸,۷۵۱ ۲۰,۴۱۶,۶۶۷
۲ ۱,۳۹۴,۲۰۲,۴۹۷ ۲,۹۴۱,۰۲۵ ۲۰,۳۷۴,۳۹۳
۳ ۱,۳۹۱,۱۷۶,۳۰۹ ۲,۹۸۳,۹۱۵ ۲۰,۳۳۱,۵۰۳
۴ ۱,۳۸۸,۱۴۸,۸۷۹ ۳,۰۲۷,۴۳۰ ۲۰,۲۸۷,۹۸۸
۵ ۱,۳۸۵,۰۷۷,۲۹۸ ۳,۰۷۱,۵۸۰ ۲۰,۲۴۳,۸۳۸
۶ ۱,۳۸۱,۹۶۰,۹۲۴ ۳,۱۱۶,۳۷۴ ۲۰,۱۹۹,۰۴۴
۷ ۱,۳۷۸,۷۹۹,۱۰۳ ۳,۱۶۱,۸۲۱ ۲۰,۱۵۳,۵۹۷
۸ ۱,۳۷۵,۵۹۱,۱۷۲ ۳,۲۰۷,۹۳۱ ۲۰,۱۰۷,۴۸۷
۹ ۱,۳۷۲,۳۳۶,۴۵۸ ۳,۲۵۴,۷۱۴ ۲۰,۰۶۰,۷۰۵
۱۰ ۱,۳۶۹,۰۳۴,۲۸۰ ۳,۳۰۲,۱۷۸ ۲۰,۰۱۳,۲۴۰
۱۱ ۱,۳۶۵,۶۸۳,۹۴۵ ۳,۳۵۰,۳۳۵ ۱۹,۹۶۵,۰۸۳
۱۲ ۱,۳۶۲,۲۸۴,۷۵۱ ۳,۳۹۹,۱۹۴ ۱۹,۹۱۶,۲۲۴
۱۳ ۱,۳۵۸,۸۳۵,۹۸۶ ۳,۴۴۸,۷۶۵ ۱۹,۸۶۶,۶۵۳
۱۴ ۱,۳۵۵,۳۳۶,۹۲۶ ۳,۴۹۹,۰۶۰ ۱۹,۸۱۶,۳۵۸
۱۵ ۱,۳۵۱,۷۸۶,۸۳۸ ۳,۵۵۰,۰۸۸ ۱۹,۷۶۵,۳۳۰
۱۶ ۱,۳۴۸,۱۸۴,۹۷۸ ۳,۶۰۱,۸۶۰ ۱۹,۷۱۳,۵۵۸
۱۷ ۱,۳۴۴,۵۳۰,۵۹۱ ۳,۶۵۴,۳۸۷ ۱۹,۶۶۱,۰۳۱
۱۸ ۱,۳۴۰,۸۲۲,۹۱۱ ۳,۷۰۷,۶۸۰ ۱۹,۶۰۷,۷۳۸
۱۹ ۱,۳۳۷,۰۶۱,۱۶۰ ۳,۷۶۱,۷۵۱ ۱۹,۵۵۳,۶۶۷
۲۰ ۱,۳۳۳,۲۴۴,۵۵۰ ۳,۸۱۶,۶۱۰ ۱۹,۴۹۸,۸۰۹
۲۱ ۱,۳۲۹,۳۷۲,۲۸۲ ۳,۸۷۲,۲۶۸ ۱۹,۴۴۳,۱۵۰
۲۲ ۱,۳۲۵,۴۴۳,۵۴۳ ۳,۹۲۸,۷۳۹ ۱۹,۳۸۶,۶۷۹
۲۳ ۱,۳۲۱,۴۵۷,۵۱۰ ۳,۹۸۶,۰۳۳ ۱۹,۳۲۹,۳۸۵
۲۴ ۱,۳۱۷,۴۱۳,۳۴۷ ۴,۰۴۴,۱۶۳ ۱۹,۲۷۱,۲۵۵
۲۵ ۱,۳۱۳,۳۱۰,۲۰۷ ۴,۱۰۳,۱۴۰ ۱۹,۲۱۲,۲۷۸
۲۶ ۱,۳۰۹,۱۴۷,۲۳۰ ۴,۱۶۲,۹۷۸ ۱۹,۱۵۲,۴۴۱
۲۷ ۱,۳۰۴,۹۲۳,۵۴۲ ۴,۲۲۳,۶۸۸ ۱۹,۰۹۱,۷۳۰
۲۸ ۱,۳۰۰,۶۳۸,۲۵۹ ۴,۲۸۵,۲۸۳ ۱۹,۰۳۰,۱۳۵
۲۹ ۱,۲۹۶,۲۹۰,۴۸۲ ۴,۳۴۷,۷۷۷ ۱۸,۹۶۷,۶۴۱
۳۰ ۱,۲۹۱,۸۷۹,۳۰۰ ۴,۴۱۱,۱۸۲ ۱۸,۹۰۴,۲۳۶
۳۱ ۱,۲۸۷,۴۰۳,۷۸۸ ۴,۴۷۵,۵۱۲ ۱۸,۸۳۹,۹۰۶
۳۲ ۱,۲۸۲,۸۶۳,۰۰۹ ۴,۵۴۰,۷۸۰ ۱۸,۷۷۴,۶۳۹
۳۳ ۱,۲۷۸,۲۵۶,۰۱۰ ۴,۶۰۶,۹۹۹ ۱۸,۷۰۸,۴۱۹
۳۴ ۱,۲۷۳,۵۸۱,۸۲۵ ۴,۶۷۴,۱۸۵ ۱۸,۶۴۱,۲۳۳
۳۵ ۱,۲۶۸,۸۳۹,۴۷۵ ۴,۷۴۲,۳۵۰ ۱۸,۵۷۳,۰۶۸
۳۶ ۱,۲۶۴,۰۲۷,۹۶۶ ۴,۸۱۱,۵۰۹ ۱۸,۵۰۳,۹۰۹
۳۷ ۱,۲۵۹,۱۴۶,۲۸۹ ۴,۸۸۱,۶۷۷ ۱۸,۴۳۳,۷۴۱
۳۸ ۱,۲۵۴,۱۹۳,۴۲۱ ۴,۹۵۲,۸۶۸ ۱۸,۳۶۲,۵۵۰
۳۹ ۱,۲۴۹,۱۶۸,۳۲۴ ۵,۰۲۵,۰۹۷ ۱۸,۲۹۰,۳۲۱
۴۰ ۱,۲۴۴,۰۶۹,۹۴۴ ۵,۰۹۸,۳۸۰ ۱۸,۲۱۷,۰۳۸
۴۱ ۱,۲۳۸,۸۹۷,۲۱۲ ۵,۱۷۲,۷۳۱ ۱۸,۱۴۲,۶۸۷
۴۲ ۱,۲۳۳,۶۴۹,۰۴۵ ۵,۲۴۸,۱۶۷ ۱۸,۰۶۷,۲۵۱
۴۳ ۱,۲۲۸,۳۲۴,۳۴۳ ۵,۳۲۴,۷۰۳ ۱۷,۹۹۰,۷۱۵
۴۴ ۱,۲۲۲,۹۲۱,۹۸۸ ۵,۴۰۲,۳۵۵ ۱۷,۹۱۳,۰۶۳
۴۵ ۱,۲۱۷,۴۴۰,۸۴۹ ۵,۴۸۱,۱۳۹ ۱۷,۸۳۴,۲۷۹
۴۶ ۱,۲۱۱,۸۷۹,۷۷۶ ۵,۵۶۱,۰۷۲ ۱۷,۷۵۴,۳۴۶
۴۷ ۱,۲۰۶,۲۳۷,۶۰۵ ۵,۶۴۲,۱۷۱ ۱۷,۶۷۳,۲۴۷
۴۸ ۱,۲۰۰,۵۱۳,۱۵۲ ۵,۷۲۴,۴۵۳ ۱۷,۵۹۰,۹۶۵
۴۹ ۱,۱۹۴,۷۰۵,۲۱۷ ۵,۸۰۷,۹۳۵ ۱۷,۵۰۷,۴۸۳
۵۰ ۱,۱۸۸,۸۱۲,۵۸۴ ۵,۸۹۲,۶۳۴ ۱۷,۴۲۲,۷۸۴
۵۱ ۱,۱۸۲,۸۳۴,۰۱۶ ۵,۹۷۸,۵۶۸ ۱۷,۳۳۶,۸۵۰
۵۲ ۱,۱۷۶,۷۶۸,۲۶۰ ۶,۰۶۵,۷۵۵ ۱۷,۲۴۹,۶۶۳
۵۳ ۱,۱۷۰,۶۱۴,۰۴۶ ۶,۱۵۴,۲۱۴ ۱۷,۱۶۱,۲۰۴
۵۴ ۱,۱۶۴,۳۷۰,۰۸۳ ۶,۲۴۳,۹۶۳ ۱۷,۰۷۱,۴۵۵
۵۵ ۱,۱۵۸,۰۳۵,۰۶۲ ۶,۳۳۵,۰۲۱ ۱۶,۹۸۰,۳۹۷
۵۶ ۱,۱۵۱,۶۰۷,۶۵۵ ۶,۴۲۷,۴۰۷ ۱۶,۸۸۸,۰۱۱
۵۷ ۱,۱۴۵,۰۸۶,۵۱۵ ۶,۵۲۱,۱۴۰ ۱۶,۷۹۴,۲۷۸
۵۸ ۱,۱۳۸,۴۷۰,۲۷۶ ۶,۶۱۶,۲۴۰ ۱۶,۶۹۹,۱۷۸
۵۹ ۱,۱۳۱,۷۵۷,۵۴۹ ۶,۷۱۲,۷۲۷ ۱۶,۶۰۲,۶۹۲
۶۰ ۱,۱۲۴,۹۴۶,۹۲۸ ۶,۸۱۰,۶۲۱ ۱۶,۵۰۴,۷۹۸
۶۱ ۱,۱۱۸,۰۳۶,۹۸۶ ۶,۹۰۹,۹۴۲ ۱۶,۴۰۵,۴۷۶
۶۲ ۱,۱۱۱,۰۲۶,۲۷۴ ۷,۰۱۰,۷۱۲ ۱۶,۳۰۴,۷۰۶
۶۳ ۱,۱۰۳,۹۱۳,۳۲۳ ۷,۱۱۲,۹۵۲ ۱۶,۲۰۲,۴۶۶
۶۴ ۱,۰۹۶,۶۹۶,۶۴۱ ۷,۲۱۶,۶۸۲ ۱۶,۰۹۸,۷۳۶
۶۵ ۱,۰۸۹,۳۷۴,۷۱۵ ۷,۳۲۱,۹۲۵ ۱۵,۹۹۳,۴۹۳
۶۶ ۱,۰۸۱,۹۴۶,۰۱۲ ۷,۴۲۸,۷۰۳ ۱۵,۸۸۶,۷۱۵
۶۷ ۱,۰۷۴,۴۰۸,۹۷۳ ۷,۵۳۷,۰۳۹ ۱۵,۷۷۸,۳۷۹
۶۸ ۱,۰۶۶,۷۶۲,۰۱۹ ۷,۶۴۶,۹۵۴ ۱۵,۶۶۸,۴۶۴
۶۹ ۱,۰۵۹,۰۰۳,۵۴۷ ۷,۷۵۸,۴۷۲ ۱۵,۵۵۶,۹۴۶
۷۰ ۱,۰۵۱,۱۳۱,۹۳۱ ۷,۸۷۱,۶۱۶ ۱۵,۴۴۳,۸۰۲
۷۱ ۱,۰۴۳,۱۴۵,۵۲۰ ۷,۹۸۶,۴۱۱ ۱۵,۳۲۹,۰۰۷
۷۲ ۱,۰۳۵,۰۴۲,۶۴۱ ۸,۱۰۲,۸۷۹ ۱۵,۲۱۲,۵۳۹
۷۳ ۱,۰۲۶,۸۲۱,۵۹۴ ۸,۲۲۱,۰۴۶ ۱۵,۰۹۴,۳۷۲
۷۴ ۱,۰۱۸,۴۸۰,۶۵۸ ۸,۳۴۰,۹۳۷ ۱۴,۹۷۴,۴۸۲
۷۵ ۱,۰۱۰,۰۱۸,۰۸۳ ۸,۴۶۲,۵۷۵ ۱۴,۸۵۲,۸۴۳
۷۶ ۱,۰۰۱,۴۳۲,۰۹۵ ۸,۵۸۵,۹۸۸ ۱۴,۷۲۹,۴۳۰
۷۷ ۹۹۲,۷۲۰,۸۹۵ ۸,۷۱۱,۲۰۰ ۱۴,۶۰۴,۲۱۸
۷۸ ۹۸۳,۸۸۲,۶۵۷ ۸,۸۳۸,۲۳۸ ۱۴,۴۷۷,۱۸۰
۷۹ ۹۷۴,۹۱۵,۵۲۷ ۸,۹۶۷,۱۲۹ ۱۴,۳۴۸,۲۸۹
۸۰ ۹۶۵,۸۱۷,۶۲۷ ۹,۰۹۷,۹۰۰ ۱۴,۲۱۷,۵۱۸
۸۱ ۹۵۶,۵۸۷,۰۵۰ ۹,۲۳۰,۵۷۸ ۱۴,۰۸۴,۸۴۰
۸۲ ۹۴۷,۲۲۱,۸۵۹ ۹,۳۶۵,۱۹۰ ۱۳,۹۵۰,۲۲۸
۸۳ ۹۳۷,۷۲۰,۰۹۳ ۹,۵۰۱,۷۶۶ ۱۳,۸۱۳,۶۵۲
۸۴ ۹۲۸,۰۷۹,۷۶۰ ۹,۶۴۰,۳۳۳ ۱۳,۶۷۵,۰۸۵
۸۵ ۹۱۸,۲۹۸,۸۳۸ ۹,۷۸۰,۹۲۲ ۱۳,۵۳۴,۴۹۶
۸۶ ۹۰۸,۳۷۵,۲۷۸ ۹,۹۲۳,۵۶۰ ۱۳,۳۹۱,۸۵۸
۸۷ ۸۹۸,۳۰۷,۰۰۰ ۱۰,۰۶۸,۲۷۹ ۱۳,۲۴۷,۱۳۹
۸۸ ۸۸۸,۰۹۱,۸۹۲ ۱۰,۲۱۵,۱۰۸ ۱۳,۱۰۰,۳۱۰
۸۹ ۸۷۷,۷۲۷,۸۱۴ ۱۰,۳۶۴,۰۷۸ ۱۲,۹۵۱,۳۴۰
۹۰ ۸۶۷,۲۱۲,۵۹۳ ۱۰,۵۱۵,۲۲۱ ۱۲,۸۰۰,۱۹۷
۹۱ ۸۵۶,۵۴۴,۰۲۶ ۱۰,۶۶۸,۵۶۸ ۱۲,۶۴۶,۸۵۰
۹۲ ۸۴۵,۷۱۹,۸۷۵ ۱۰,۸۲۴,۱۵۱ ۱۲,۴۹۱,۲۶۷
۹۳ ۸۳۴,۷۳۷,۸۷۱ ۱۰,۹۸۲,۰۰۳ ۱۲,۳۳۳,۴۱۵
۹۴ ۸۲۳,۵۹۵,۷۱۴ ۱۱,۱۴۲,۱۵۷ ۱۲,۱۷۳,۲۶۱
۹۵ ۸۱۲,۲۹۱,۰۶۷ ۱۱,۳۰۴,۶۴۷ ۱۲,۰۱۰,۷۷۱
۹۶ ۸۰۰,۸۲۱,۵۶۰ ۱۱,۴۶۹,۵۰۷ ۱۱,۸۴۵,۹۱۱
۹۷ ۷۸۹,۱۸۴,۷۹۰ ۱۱,۶۳۶,۷۷۰ ۱۱,۶۷۸,۶۴۸
۹۸ ۷۷۷,۳۷۸,۳۱۶ ۱۱,۸۰۶,۴۷۳ ۱۱,۵۰۸,۹۴۵
۹۹ ۷۶۵,۳۹۹,۶۶۵ ۱۱,۹۷۸,۶۵۱ ۱۱,۳۳۶,۷۶۷
۱۰۰ ۷۵۳,۲۴۶,۳۲۶ ۱۲,۱۵۳,۳۴۰ ۱۱,۱۶۲,۰۷۸
۱۰۱ ۷۴۰,۹۱۵,۷۵۰ ۱۲,۳۳۰,۵۷۶ ۱۰,۹۸۴,۸۴۲
۱۰۲ ۷۲۸,۴۰۵,۳۵۳ ۱۲,۵۱۰,۳۹۷ ۱۰,۸۰۵,۰۲۱
۱۰۳ ۷۱۵,۷۱۲,۵۱۳ ۱۲,۶۹۲,۸۴۰ ۱۰,۶۲۲,۵۷۸
۱۰۴ ۷۰۲,۸۳۴,۵۶۹ ۱۲,۸۷۷,۹۴۴ ۱۰,۴۳۷,۴۷۴
۱۰۵ ۶۸۹,۷۶۸,۸۲۲ ۱۳,۰۶۵,۷۴۷ ۱۰,۲۴۹,۶۷۱
۱۰۶ ۶۷۶,۵۱۲,۵۳۲ ۱۳,۲۵۶,۲۸۹ ۱۰,۰۵۹,۱۲۹
۱۰۷ ۶۶۳,۰۶۲,۹۲۲ ۱۳,۴۴۹,۶۱۰ ۹,۸۶۵,۸۰۸
۱۰۸ ۶۴۹,۴۱۷,۱۷۲ ۱۳,۶۴۵,۷۵۰ ۹,۶۶۹,۶۶۸
۱۰۹ ۶۳۵,۵۷۲,۴۲۱ ۱۳,۸۴۴,۷۵۱ ۹,۴۷۰,۶۶۷
۱۱۰ ۶۲۱,۵۲۵,۷۶۷ ۱۴,۰۴۶,۶۵۴ ۹,۲۶۸,۷۶۴
۱۱۱ ۶۰۷,۲۷۴,۲۶۶ ۱۴,۲۵۱,۵۰۱ ۹,۰۶۳,۹۱۷
۱۱۲ ۵۹۲,۸۱۴,۹۳۱ ۱۴,۴۵۹,۳۳۵ ۸,۸۵۶,۰۸۳
۱۱۳ ۵۷۸,۱۴۴,۷۳۱ ۱۴,۶۷۰,۲۰۰ ۸,۶۴۵,۲۱۸
۱۱۴ ۵۶۳,۲۶۰,۵۹۰ ۱۴,۸۸۴,۱۴۱ ۸,۴۳۱,۲۷۷
۱۱۵ ۵۴۸,۱۵۹,۳۸۹ ۱۵,۱۰۱,۲۰۱ ۸,۲۱۴,۲۱۷
۱۱۶ ۵۳۲,۸۳۷,۹۶۲ ۱۵,۳۲۱,۴۲۷ ۷,۹۹۳,۹۹۱
۱۱۷ ۵۱۷,۲۹۳,۰۹۸ ۱۵,۵۴۴,۸۶۴ ۷,۷۷۰,۵۵۴
۱۱۸ ۵۰۱,۵۲۱,۵۳۷ ۱۵,۷۷۱,۵۶۰ ۷,۵۴۳,۸۵۸
۱۱۹ ۴۸۵,۵۱۹,۹۷۵ ۱۶,۰۰۱,۵۶۲ ۷,۳۱۳,۸۵۶
۱۲۰ ۴۶۹,۲۸۵,۰۵۶ ۱۶,۲۳۴,۹۱۸ ۷,۰۸۰,۵۰۰
۱۲۱ ۴۵۲,۸۱۳,۳۷۹ ۱۶,۴۷۱,۶۷۸ ۶,۸۴۳,۷۴۰
۱۲۲ ۴۳۶,۱۰۱,۴۸۹ ۱۶,۷۱۱,۸۹۰ ۶,۶۰۳,۵۲۸
۱۲۳ ۴۱۹,۱۴۵,۸۸۴ ۱۶,۹۵۵,۶۰۵ ۶,۳۵۹,۸۱۳
۱۲۴ ۴۰۱,۹۴۳,۰۱۰ ۱۷,۲۰۲,۸۷۴ ۶,۱۱۲,۵۴۴
۱۲۵ ۳۸۴,۴۸۹,۲۶۱ ۱۷,۴۵۳,۷۴۹ ۵,۸۶۱,۶۶۹
۱۲۶ ۳۶۶,۷۸۰,۹۷۸ ۱۷,۷۰۸,۲۸۳ ۵,۶۰۷,۱۳۵
۱۲۷ ۳۴۸,۸۱۴,۴۴۹ ۱۷,۹۶۶,۵۲۹ ۵,۳۴۸,۸۸۹
۱۲۸ ۳۳۰,۵۸۵,۹۰۹ ۱۸,۲۲۸,۵۴۱ ۵,۰۸۶,۸۷۷
۱۲۹ ۳۱۲,۰۹۱,۵۳۵ ۱۸,۴۹۴,۳۷۴ ۴,۸۲۱,۰۴۵
۱۳۰ ۲۹۳,۳۲۷,۴۵۲ ۱۸,۷۶۴,۰۸۳ ۴,۵۵۱,۳۳۵
۱۳۱ ۲۷۴,۲۸۹,۷۲۶ ۱۹,۰۳۷,۷۲۶ ۴,۲۷۷,۶۹۲
۱۳۲ ۲۵۴,۹۷۴,۳۶۶ ۱۹,۳۱۵,۳۶۰ ۴,۰۰۰,۰۵۹
۱۳۳ ۲۳۵,۳۷۷,۳۲۴ ۱۹,۵۹۷,۰۴۲ ۳,۷۱۸,۳۷۶
۱۳۴ ۲۱۵,۴۹۴,۴۹۲ ۱۹,۸۸۲,۸۳۲ ۳,۴۳۲,۵۸۶
۱۳۵ ۱۹۵,۳۲۱,۷۰۲ ۲۰,۱۷۲,۷۹۰ ۳,۱۴۲,۶۲۸
۱۳۶ ۱۷۴,۸۵۴,۷۲۶ ۲۰,۴۶۶,۹۷۷ ۲,۸۴۸,۴۴۱
۱۳۷ ۱۵۴,۰۸۹,۲۷۲ ۲۰,۷۶۵,۴۵۳ ۲,۵۴۹,۹۶۵
۱۳۸ ۱۳۳,۰۲۰,۹۸۹ ۲۱,۰۶۸,۲۸۳ ۲,۲۴۷,۱۳۵
۱۳۹ ۱۱۱,۶۴۵,۴۶۱ ۲۱,۳۷۵,۵۲۹ ۱,۹۳۹,۸۸۹
۱۴۰ ۸۹,۹۵۸,۲۰۶ ۲۱,۶۸۷,۲۵۵ ۱,۶۲۸,۱۶۳
۱۴۱ ۶۷,۹۵۴,۶۷۸ ۲۲,۰۰۳,۵۲۸ ۱,۳۱۱,۸۹۰
۱۴۲ ۴۵,۶۳۰,۲۶۶ ۲۲,۳۲۴,۴۱۲ ۹۹۱,۰۰۶
۱۴۳ ۲۲,۹۸۰,۲۸۹ ۲۲,۶۴۹,۹۷۷ ۶۶۵,۴۴۱
۱۴۴ ۰ ۲۲,۹۸۰,۲۸۹ ۳۳۵,۱۲۹

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ