قاتل رستم کیست قاتل رستم که بود؟

0

قاتل رستم دستان که بود و قاتل رستم با رستم چه نسبتی داشت

در پایان شاهنامه داستان تلخ و ناراحت کننده مرگ قهرمان ایرانی، یعنی رستم آمده است. سوال مهم این است که قاتل رستم با او چه نسبتی داشت؟

این قسمت تلخ ترین بخش شاهنامه فردوسی را تشکیل می دهد. داستان از آن جا آغاز می شود که زال، پدر رستم کنیزی داشت که خود او را انتخاب کرده بود. او پسری زیبا برای زال به دنیا آورد و آن ها نام او را شغاد گذاشتند؛ اما طالع بینان سرنوشت شغاد را بد یمن دانسته و گفتند که خاندان زال به دست این کودک نابود می شود. سال ها گذشت و شغاد بزرگ شد. او به کابل رفت و با دختر شاه کابل ازدواج کرد. بدین ترتیب شغاد صاحب اموال زیادی شد.

شاه کابل می خواست از طریق محبت کردن به شغاد، از دادن مالیات فرار کند. اما رستم این بهانه را نپذیرفت و به موقع مالیات ها را دریافت می کرد.

شغاد (Shaghad) قاتل اصلی رستم

شاه کابل قضیه مالیات را با شغاد در میان گذاشت. آن ها تصمیم گرفتند حیله ای بسازند تا از طریق آن بتوانند از شر رستم خلاص شوند. شغاد به گفته شاه کابل نزد رستم رفت و با گله های دروغین رستم را به خشم آورد. شاه کابل نیز در غیاب شغاد در شکارگاهی بزرگ صد چاه حفر کرد و چاه ها را با نیزه های تیز پر کرد و روی آن ها را پوشاند. زمانی که رستم به کابل رفت، شاه از او طلب بخشش کرد و رستم نیز او را بخشید.

در مهمانی که شاه کابل برای رستم ترتیب داده بود، درباره زیبایی و شکوه شکارگاه با رستم سخن گفت. شاه تمام سعی خود را کرد تا رستم را ترغیب کند و او را به آن جا بکشاند. به شکل ناباورانه ای به خواسته خود رسید.

قاتل رستم علت مرگ رستم دستان شغاد کیست رستم دستان

رستم دستان چگونه کشته شد

طمع شکار در آن شکارگاه، رستم را به آن جا کشاند. وقتی رخش، اسب رستم، به میانه دو چاه رسید، تعادل خود را از دست داد و هر دو در چاه افتادند. نیزه های تیز پهلوی رخش و رستم را پاره کرده و آن ها به شدت زخمی شدند. رستم با سختی فراوان خود را به دهانه چاه رساند؛ اما وقتی شغاد را در بالای چاه دید و فهمید نیرنگ او بوده، تیری به سمت او پرتاب کرد و شغاد را به درخت چنار کنار چاه دوخت. اما دیگر توان بالا رفتن از چاه را نداشت. روی به آسمان کرد و خدا را سپاس گفت. سپس اسب عزیزش را در آغوش گرفت و جان داد. این گونه بود رستم در چاه نیرنگ شغاد افتاد و قاتل رستم برادر ناتنی او بود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ