جواب فعالیت صفحه ۶۳ ریاضی هفتم

0

جواب صفحه ۶۳ ریاضی هفتم ⭐️ کار در کلاس و فعالیت با پاسخ

پاسخ گام به گام کاردرکلاس و فعالیت صفحه ۶۳ ریاضی کلاس هفتم از فصل ۵ شمارنده ها و اعداد اول با جواب و راه حل کامل

جواب کاردرکلاس صفحه ۶۳ ریاضی هفتم

در جواب کار در کلاس صفحه ۶۳ ریاضی هفتم داریم :

۱- با نوشتن تمام شمارنده‌های دو عدد ب. م. م آنها را پیدا کنید.

۲ = (۱۲ و ۱۴)
۱۴ ، ۷ ، ۲ ، ۱ = ۱۴
۱۲ ، ۶ ، ۴ ، ۳ ، ۲ ، ۱ = ۱۲
۲ ، ۱ = شمارنده های مشترک دو عدد
۲ = بزرگترین شمارنده مشترک دو عدد

۱۰ = (۳۰ و ۲۰)
۲۰ ، ۱۰ ، ۵ ، ۴ ، ۲ ، ۱ = ۲۰
۳۰ ، ۱۵ ، ۱۰ ، ۶ ، ۵ ، ۳ ، ۲ ، ۱ = ۳۰
۱۰ ، ۵ ، ۲ ، ۱ = شمارنده های مشترک دو عدد
۱۰ = بزرگترین شمارنده مشترک دو عدد

۲- با تجزیه عددها به شمارنده های اول ب. م. م دو عدد را پیدا کنید.

۱۲ = ۳ × ۲ × ۲ = (۳۶ و ۴۸)
۳ × ۲ × ۲ × ۲ × ۲ = ۴۸
۳ × ۳ × ۲ × ۲ = ۳۶

گام به گام ریاضی هفتم ریاضی هفتم جواب ریاضی هفتم

۶ = ۳ × ۲ = (۳۰ و ۴۲)
۷ × ۳ × ۲ = ۴۲
۵ × ۳ × ۲ = ۳۰

گام به گام ریاضی هفتم ریاضی هفتم جواب ریاضی هفتم

جواب فعالیت صفحه ۶۳ ریاضی هفتم

در جواب فعالیت صفحه ۶۳ ریاضی هفتم داریم :

۱- میخواهیم یک قاب مستطیلی به طول ۱۶ و عرض ۱۲ سانتی متر را با کاشی های مربعی پر کنیم. ضلع این کاشی مربعی چه عددهایی می تواند باشد؟ چرا؟ زیرا شمارنده های مشترک آن ها باید باشد

۱۶ ، ۸ ، ۴ ، ۲ ، ۱ : شمارنده های ۱۶
۱۲ ، ۶ ، ۴ ، ۳ ، ۲ ، ۱ : شمارنده های ۱۲
۴ ، ۲ ، ۱ : شمارنده های مشترک ۱۲ و ۱۶

اگر بخواهیم کاشی های مصرف شده کمترین تعداد باشند (ضلع کاشی باید بزرگ باشد)، چه عددی برای ضلع کاشی مناسب است؟ چرا؟ ۴ ، زیرا بزرگترین شمارنده‌ مشترک ۱۲ و ۱۶ است.

اگر بخواهیم کاشی های مصرف شده بیشترین تعداد باشند (ضلع کاشی کوچکترین عدد باشد) چه عددی برای ضلع کاشی مناسب است؟ چرا؟ ۱ ، زیرا کوچکترین شمارنده‌ مشترک ۱۲ و ۱۶ است.

۲- یک جعبه دستمال کاغذی به شکل مکعب مستطیل داریم که طول آن ۲۵، عرض آن ۱۲ و ارتفاعش ۵ سانتی متر است. تعیین کنید چند عدد از این جعبه ها در یک کارتن مکعب مستطیل به ابعاد ۵۰ ، ۲۴ و ۳۰ سانتی متر جا می گیرد؟ هر موقع در مسئله تعداد را بخواهند آن دو عدد را برهم تقسیم میکنیم پس ابعاد مکعب مستطیل را بر ابعاد دستمال کاغذی تقسیم می کنیم. ۲۴ = ۶ × ۲ × ۲

گام به گام ریاضی هفتم ریاضی هفتم جواب ریاضی هفتم

در این مسئله ابعاد کارتن چه ارتباطی با ابعاد جعبه دستمال دارند؟ با توجه به این ارتباط شکل زیر را کامل کنید تا مشخص شود چند جعبه در این کارتن جا گرفته است؟

ابعاد جعبه دستمال کاغذی شمارنده ی ابعاد کارتن است. ۲۴ جعبه دستمال کاغذی در مکعب مستطیل جای می گیرد.

گام به گام ریاضی هفتم ریاضی هفتم جواب ریاضی هفتم

۲ = ۲۵ ÷ ۵۰
۲ = ۱۲ ÷ ۲۴
۶ = ۵ ÷ ۳۰

گام به گام ریاضی هفتم ریاضی هفتم جواب ریاضی هفتم

💥 اگر در هر صفحه ای از کتاب ریاضی هفتم دبیرستان مشکل و یا ایراد درسی داشتید حتما برای ما در قسمت دیدگاه بنویسید تا ما در اسرع وقت بتوانیم به سوال شما پاسخ بدهیم و مشکلات درسی شما دانش آموزان پایه هفتمی های گرامی را حل نماییم.

⚠ نکته : برای حل مسائل ریاضی حتما قلم و کاغذ کنار در خود داشته باشید تا به تمرین کردن بپردازید تا کامل کتاب ریاضی را یاد بگیرید. این یکی از بهترین روش های یادگیری ریاضی هفتم است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ