پلاک ۲۵ و ۱۵ و ۳۵ برای کدام شهر است

0

پلاک ۲۵ برای کدام شهر است پلاک ۱۵ و ۲۵ و ۳۵ مال کجاست

کدهای استان آذربایجان شرقی ۱۵، ۲۵ و ۳۵ می‌باشد. (کد ۱۵ و ۳۵ مربوط به کلانشهر تبریز و کد ۲۵ به ترتیب وسعت و جمعیت ، مربوط به شهرستان ها و کد ۳۵ مربوط به شهرستان های کوچک می باشد).

در خودروهای عمومی، واگذاری پلاک های ایران ۱۵ و ۲۵ به اتمام رسیده و پلاک ایران ۳۵ در حال واگذاری و رو به اتمام است ،

در تاکسی‌ها و خودروهای دولتی حرف پلاک همیشه یکسان است. اما در خودروهای شخصی این حرف (مثلا ب) بستگی به شهری دارد که پلاک خودرو در آن ثبت شده‌است.

با توجه به اتمام پلاک سری ۱۵ در کلانشهر تبریز پلاک های ۳۵ ل ، ۳۵ م ، ۳۵ ه ، ۳۵ ی واگذار شده و پلاک ایران ۳۵ س نیز بطور مشترک با شهرستان چاراویماق واگذار شده و به اتمام رسیده و هم اکنون کد (۳۵ و ) برای کلانشهر تبریز مشترک با شهرستان اهر در حال شماره گذاری است.

شهرستانهای مراغه با کد (۳۵ ق )، مرند با کد (۳۵ ط) ، شبستر با کد (۲۵ ن ) ، سراب با کد (۲۵ ص ) و آذر شهر با کد (۲۵ ی) در حال واگذاری سری ۹۰ بوده و رو به اتمام می باشند .

با اتمام ظرفیت کد (۲۵ل )برای شهرستان بناب ، کد ۳۵ج (مشترک با شهرستان ورزقان) وکد ۳۵د ( مشترک با شهرستان عجبشیر) ، برای این شهرستان ، درحال واگذاری میباشد.

پلاک ۱۵برای کجاست کدام شهر

۱۵ : کد کلانشهر تبریز و تمام حروف کد ۱۵ مربوط به این کلانشهر بوده تماماً واگذارشده است . پلاک های ایران (۳۵ ل) ، (۳۵ م) ، (۳۵ ه) ، (۳۵ ی) ،۳۵ س ( بطور مشترک با چاراویماق) و ۳۵ و (بطور مشترک با اهر) نیز برای کلانشهر تبریز در نظر گرفته شده است.

شهر نوع پلاک حروف
تبریز شخصی
استانی
ب . ج . د . س . ص . ط . ق . ل . م . ن . و . ه . ی
۱۵ الف . ت . ژ . ع . ک – ۲۵ ع – ۳۵ ع

پلاک ۲۵ برای کجاست

۲۵ : این کد به ترتیب وسعت و جمعیت ،مربوط به شهرستان های بزرگ می باشد .

حرف شهرستان
ب مراغه ۱
ج مرند ۱
د میانه ١
س اهر ١/ هوراند
ص سراب
ط جلفا
ق هشترود
ل بناب ۱
م بستان‌آباد
ن شبستر
و کلیبر / خدا آفرین
ه‍ هریس
ی آذرشهر

پلاک ۳۵ مال کجاست کدام شهر

۳۵ : این کد به ترتیب وسعت و جمعیت ،مربوط به شهرستان های کوچک بوده و برخی از حروف این کد به کلانشهر تبریز اختصاص یافته است .

حرف شهرستان
ب اسکو
ج ورزقان/بناب ۲
د عجب‌شیر/ بناب ۳
س چاراویماق / تبریز۱۸
ص ملکان
ط مرند ۲
ق مراغه ۲
ل تبریز۱۴
م تبریز۱۵
ن میانه ٢
و اهر ٢ /تبریز۱۹
ه‍ تبریز۱۶
ی تبریز۱۷

 

پلاک موتور:۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ