از مشهد تا شمال چند کیلومتر است

0

از مشهد تا ساری چند کیلومتر است ، از مشهد تا ساری با اتوبوس چند ساعت راهه ، فاصله مشهد تا رامسر ، فاصله ساری تا مشهد با ماشین ، فاصله مشهد تا بابلسر
فاصله مشهد تا فریدونکنار ، فاصله مشهد تا نور

از مشهد تا شمال چند کیلومتر است

 

مسیر پیشنهادی اول:

از مشهد به ساری ۶۸۹ کیلومتر

مسیر یابی :مشهدمقدس، چناران، قوچان، فاروج، شیروان، بجنورد، آشخانه، چمن بید، تنگراه، کالیگش، مینودشت، آزادشهر، دلند، خانبین، علی آباد، فاضل آباد، گرگان، کردکوی، بندر گز، گلوگاه، بهشهر ، رستمکلاه، نکا، سورک، ساری .

از مشهد به چناران:

از میدان قائم مشهد مقدس تاچناران ۵۰ کیلومتر است و فاصله چناران تا ساری۶۳۹کیلومتر است. (جاده بصورت بزرگراه)

از چناران به قوچان:

از چناران تا قوچان ۷۵ کیلومتر است که در نتیجه فاصله قوچان تا مشهد مقدس ۱۲۵ کیلومتر است و فاصله قوچان تا ساری۵۶۴ کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

از قوچان به فاروج:

از قوچان تا فاروج ۳۲ کیلومتر است که در نتیجه فاصله فاروج تا مشهد مقدس۱۵۷ کیلومتر است و فاصله فاروج تا ساری۵۳۲ کیلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

از فاروج به شیروان:

از فاروج تا میدان اول شیروان(میدان معلم) ۳۱ کیلومتر است که در نتیجه فاصله شیروان تا مشهد مقدس ۱۸۸ کیلومتر است و فاصله شیروان تا ساری۵۰۱ کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

از شیروان به بجنورد:

ازشیروان تا میدان خرمشهر بجنورد ۶۳ کیلومتر است که در نتیجه فاصله بجنورد تا مشهد مقدس ۲۵۱ کیلومتر است  وفاصله بجنورد تا ساری۴۳۸ کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

از بجنورد به آشخانه :

ازمیدان خرمشهر بجنورد تا آشخانه ۴۵ کیلومتر است که در نتیجه فاصله آشخانه تا مشهد مقدس۲۹۶ کیلومتر است و فاصله آشخانه تا ساری۳۹۳ کیلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلی در حال تبدیل به بزرگراه)

از آشخانه به چمن بید:

از آشخانه تا چمن بید ۳۹ کیلومتر است که در نتیجه فاصله چمن بید تا مشهد مقدس۳۳۵ کیلومتر است و فاصله چمن بید تا ساری۳۵۴ کیلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلی)

چمن بید به تنگراه:

از چمن بید تا تنگراه ۸۰ کیلومتر است که در نتیجه فاصله تنگراه تا مشهد مقدس ۴۱۵ کیلومتر است و فاصله تنگراه تا ساری۲۷۴ کیلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلی)

تنگراه به کالیگش :

از تنگراه تا کالیگش ۳۵ کیلومتر است که در نتیجه فاصله کالیگش تا مشهد مقدس ۴۵۰ کیلومتر است و فاصله کالیگش تا ساری۲۳۹ کیلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلی)

کالیگش به مینودشت:

ازکالیگش تا مینودشت ۹ کیلومتر است که در نتیجه فاصله مینودشت از مشهد مقدس ۴۵۹ کیلومتر است و فاصله مینودشت تا ساری۲۳۰ کیلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلی)

از مینودشت به آزاد شهر:

از مینودشت تا آزاد شهر۲۵ کیلومتر است که در نتیجه فاصله آزاد شهر تا مشهد مقدس ۴۸۴ کیلومتر است و فاصله آزاد شهر تا ساری۲۰۵ کیلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلی)

از آزاد شهر به دلند:

از آزاد شهر به دلند ۱۳ کیلومتر است که در نتیجه فاصله دلند تا مشهد مقدس ۴۹۷ کیلومتر است و فاصله دلند تا ساری۱۹۲ کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

دلند به خانبین:

از دلند تا خانبین ۶ کیلومتر است که در نتیجه فاصله خانبین تا مشهد مقدس۵۰۳ کیلومتر است وفاصله خانبین تا ساری۱۸۶ کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

خانبین به علی آباد:

از خانبین تا علی آباد۱۶ کیلومتر است که در نتیجه فاصله علی آباد تا مشهد مقدس۵۱۹ کیلومتر است و فاصله علی آباد تا ساری۱۷۰ کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

علی آباد به فاضل آباد:

از علی آباد تا فاضل آباد ۱۱ کیلومتر است که در نتیجه فاصله فاضل آباد تا مشهد مقدس۵۳۰ کیلومتر است و فاصله فاضل آباد تا ساری ۱۵۹ کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

فاضل آباد به گرگان :

از فاضل آباد تا مرکز شهرگرگان ۳۰ کیلومتر است که در نتیجه فاصله گرگان تا مشهد مقدس ۵۶۰ کیلومتر است و فاصله گرگان تا ساری ۱۲۹ کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

گرگان به کرد کوی :

از گرگان تا کرد کوی ۳۰ کیلومتر است که در نتیجه فاصله کرد کوی تا مشهد مقدس۵۹۰ کیلومتر است و فاصله کرد کوی تا ساری ۹۹ کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

کرد کوی به بندر گز:

از کرد کوی تا اول جاده بندر گز ۱۵ کیلومتر است که در نتیجه فاصله بندر گز تا مشهد مقدس۶۰۵ کیلومتر است و فاصله بندر گز تا ساری ۸۴ کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بندر گز به گلوگاه:

از بندرگز تا گلوگاه  ۱۳ کیلومتر است که در نتیجه فاصله گلوگاه تامشهد مقدس۶۱۸ کیلومتر است و فاصله گلوگاه تا ساری ۷۱ کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

گلوگاه به بهشهر:

از گلوگاه تا بهشهر ۲۵ کیلومتر است که درنتیجه فاصله بهشهر تا مشهد مقدس۶۴۳ کیلومتر است و فاصله بهشهر تا ساری ۴۶ کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بهشهر به رستمکلاه:

از بهشهر به رستمکلاه ۱۰ کیلومتر است که در نتیجه فاصله رستمکلاه تا مشهد مقدس ۶۵۳ کیلومتر است و فاصله رستمکلاه تا ساری ۳۶ کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رستمکلاه به نکا:

از رستمکلاه به نکا ۱۲ کیلومتر است که در نتیجه فاصله نکا تا مشهد مقدس ۶۶۵ کیلومتر است و فاصله نکا تا ساری ۲۴ کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نکا به سورک:

از نکا تا سورک۱۱ کیلومتر است که در نتیجه فاصله سورک تا مشهد مقدس ۶۷۶ کیلومتر است و فاصله سورک تا ساری ۱۳کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سورک به ساری:

از سورک تا میدان هلال احمر ساری ۱۳ کیلومتر است که در نتیجه فاصله ساری تا مشهد مقدس ۶۸۹ کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

مشهد جاهای دیدنی شمال ایران توریستی شمال

از ساری به مشهد ۶۸۹ کیلومتر

مسیر یابی : ساری ، سورک ، نکا ، رستمکلاه ، بهشهر، گلوگاه، بندر گز، کردکوی ، گرگان، فاضل آباد، علی آباد، خانبین، دلند، آزاد شهر، مینودشت، کالیگش، تنگراه ، چمن بید، آشخانه، بجنورد، شیروان، فاروج، قوچان، چناران، مشهد مقدس.

از ساری به سورک:

ازمیدان هلال احمرساری تا سورک ۱۳کیلومتر است که در نتیجه فاصله سورک تا ساری ۱۳کیلومتر است و فاصله سورک تا مشهد مقدس ۶۷۶کیلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

سورک به نکا:

ازسورک تا نکا ۱۱کیلومتر است که در نتیجه فاصله نکا تا ساری ۲۴کیلومتر است و فاصله نکا تا مشهد مقدس ۶۶۵کیلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

نکا به رستمکلاه:

ازنکا تا رستمکلاه ۱۲کیلومتر است که در نتیجه فاصله رستمکلاه تا ساری ۳۶کیلومتر است و فاصله رستمکلاه تا مشهد مقدس ۶۵۳کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رستمکلاه به بهشهر:

ازرستمکلاه تا بهشهر ۱۰کیلومتر است که در نتیجه فاصله بهشهر تا ساری ۴۶کیلومتر است و فاصله بهشهر تا مشهد مقدس ۶۴۳کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بهشهر به گلوگاه:

ازبهشهر تا گلوگاه ۲۵کیلومتر است که در نتیجه فاصله گلوگاه تا ساری ۷۱کیلومتر است و فاصله گلوگاه تا مشهد مقدس ۶۱۸کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

گلوگاه به بندر گز:

ازگلوگاه تا بندر گز ۱۳کیلومتر است که در نتیجه فاصله اول جاده بندر گز تا ساری ۸۴کیلومتر است و فاصله بندر گز تا مشهد مقدس ۶۰۵کیلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

بندر گز به کرد کوی:

ازاول جاده بندر گز تا کرد کوی ۱۵کیلومتر است که در نتیجه فاصله کرد کوی تا ساری ۹۹کیلومتر است و فاصله کرد کوی تا مشهد مقدس ۵۹۰کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

کرد کوی به گرگان:

ازکرد کوی تامرکز شهر  گرگان ۳۰کیلومتر است که در نتیجه فاصله گرگان تا ساری ۱۲۹کیلومتر است و فاصله گرگان تا مشهد مقدس ۵۶۰کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

گرگان به فاضل آباد:

از مرکز شهر گرگان تا فاضل آباد۳۰کیلومتر است که در نتیجه فاصله فاضل آباد تا ساری ۱۵۹کیلومتر است و فاصله فاضل آباد تا مشهد مقدس ۵۳۰کیلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

فاضل آباد به علی آباد :

از فاضل آباد تا علی آباد ۱۱کیلومتر است که در نتیجه فاصله علی آباد تا ساری ۱۷۰کیلومتر است و فاصله علی آباد تا مشهد مقدس ۵۱۹کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

علی آباد به خانبین:

ازعلی آباد تا خانبین ۱۶کیلومتر است که در نتیجه  فاصله خانبین تا ساری ۱۸۶کیلومتراست و فاصله خانبین تا مشهد مقدس ۵۰۳کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

خانبین به دلند:

از خانبین تا دلند ۶کیلومتر است که در نتیجه فاصله دلند تا ساری ۱۹۲کیلومتراست و فاصله دلند تا مشهد مقدس ۴۹۷کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

دلند به آزاد شهر :

از دلند تا آزاد شهر ۱۳کیلومتر است که در نتیجه فاصله آزاد شهر تا ساری ۲۰۵کیلومتراست و فاصله آزاد شهر تا مشهد مقدس ۴۸۴کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

آزاد شهر به مینودشت:

ازآزاد شهر تا مینودشت ۲۵کیلومتر است که در نتیجه فاصله مینودشت تا ساری ۲۳۰کیلومتر است و فاصله مینودشت تا مشهد مقدس ۴۵۹کیلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلی)

مینودشت به کالیگش:

ازمینودشت تا کالیگش ۹کیلومتر است که در نتیجه فاصله کالیگش تا ساری ۲۳۹کیلومتر است و فاصله کالیگش تا مشهد مقدس ۴۵۰کیلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلی)

کالیگش به تنگراه:

ازکالیگش تا تنگراه ۳۵کیلومتر است که در نتیجه فاصله تنگراه تا ساری ۲۷۴کیلومتراست و فاصله تنگراه تا مشهد مقدس ۴۱۵کیلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلی)

تنگراه به چمن بید :

از تنگراه تا چمن بید ۸۰کیلومتر است که در نتیجه فاصله چمن بید تا ساری ۳۵۴کیلومتر است و فاصله چمن بید تا مشهد مقدس ۳۳۵کیلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلی)

چمن بید به آشخانه:

از چمن بید تا آشخانه ۳۹کیلومتر است که در نتیجه فاصله آشخانه تا ساری ۳۹۳کیلومتراست و فاصله آشخانه تا مشهد مقدس ۲۹۶کیلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلی)

آشخانه به بجنورد:

ازآشخانه تا میدان خرمشهر بجنورد ۴۵کیلومتر است که در نتیجه از بجنورد تا ساری ۴۳۸کیلومتر است و فاصله بجنورد تا مشهد مقدس ۲۵۱کیلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلی در حال تبدیل به بزرگراه)

بجنورد به شیروان :

از میدان خرمشهر بجنورد تاشیروان ۶۳ کیلومتراست و فاصله شیروان تا ساری ۵۰۱کیلومتراست و فاصله شیروان تا مشهد مقدس ۱۸۸کیلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

شیروان به فاروج:

ازمیدان اول شیروان(میدان معلم) تا فاروج۳۱ کیلومتر است که در نتیجه فاصله فاروج تا ساری ۵۳۲کیلومتر است و فاصله فاروج تا مشهد مقدس۱۵۷ کیلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

 فاروج به قوچان:

از فاروج تاقوچان ۳۲ کیلومتر است که در نتیجه فاصله قوچان تا ساری ۵۶۴کیلومتراست و فاصله قوچان تا مشهد مقدس۱۲۵ کیلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

قوچان به چناران:

ازقوچان به چناران ۷۵ کیلومتر است که در نتیجه فاصله چناران تا ساری ۶۳۹کیلومتراست وفاصله چناران تا مشهد مقدس ۵۰ کیلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

چناران به مشهد:

از چناران تا مشهد مقدس ۵۰ کیلومتر است که در نتیجه فاصله مشهد مقدس تا ساری ۶۸۹کیلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

مسیر پیشنهادی دوم:

از مشهد به ساری ۷۳۴ کیلومتر

مسیر یابی:مشهد، ملک آباد، نیشابور، سبزوار، داورزن، میامی، شاهرود، دامغان، چشمه علی، کیاسر، ساری.

مشهد به ملک آباد:

از عوارضی پلیس راه مشهد تاایستگاه عوارضی ملک آباد۳۷ کیلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملک آباد تاساری ۶۹۷ کیلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

ملک آباد به نیشابور:

از عوارض ملک آباد تامیدان اول نیشابور ( میدان باغرود)۸۳ کیلومتر است.که در نتیجه فاصله نیشابور تا شهر مقدس مشهد ۱۲۰ کیلومتر است. و فاصله نیشابور تا ساری۶۱۴کیلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

نیشابور به سبزوار:

از میدان اول نیشابور ( میدان باغرود) تا اول کمر بندی سبزوار( بلوار امام رضا(ع))۱۱۰ کیلومتر است که در نتیجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس۲۳۰ کیلومتر است . و فاصله سبزوار تا ساری۵۰۴ کیلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول کمر بندی سبزوار تا شهر داورزن۷۶ کیلومتراست که در نتیجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس ۳۰۶ کیلومتر است و فاصله داورزن تاساری۴۲۸ کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به میامی:

از داورزن تا میامی ۱۱۶ کیلومتر است که در نتیجه فاصله میامی تا مشهد مقدس ۴۲۲ کیلومتر است و فاصله میامی تا ساری۳۱۲ کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

میامی به شاهرود:

از میامی تا میانه کمر بندی شاهرود ۶۱ کیلومتراست که در نتیجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس ۴۸۳ کیلومتراست و فاصله شاهرود تا ساری۲۵۱ کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از میانه کمر بندی شاهرودتا اول کمر بندی دامغان ۶۶ کیلومتراست که در نتیجه فاصله دامغان تامشهد مقدس ۵۴۹کیلومتر است و فاصله دامغان تا ساری۱۸۵ کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

توضیح بیشتر: باید توجه داشته باشیم که این مسیر بین دامغان تا نزدیکی ساری دارای جاده های دو طرفه وکوهستانی و دارای پیچ و خم های زیادی است و هموطنانی که می خواهند در این مسیر سفر کنند باید به این نکته توجه داشته باشند.البته این مسیر پیشتر برای هموطنانی است که در شهر مجاور دامغان زندگی می کنند و می خواهند به ساری بروند و یا از آنجا به مشهد مشرف شوند.

اول کمر بندی دامغان به روستای چشمه علی:

از اول کمر بندی دامغان تا روستای چشمه علی۳۸ کیلومتر است که در نتیجه فاصله روستای چشمه علی تا مشهد مقدس ۵۸۷ کیلومتر است و فاصله چشمه علی تا ساری ۱۴۷  کیلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلی)

روستای چشمه علی به کیاسر:

از روستای چشمه علی تا کیاسر ۷۹ کیلومتر است که در نتیجه فاصله کیاسر تا مشهد مقدس ۶۶۶ کیلومتر است و فاصله کیاسر تا ساری ۶۸ کیلومتر است .( جاده بصورن دو طرفه فرعی)

کیاسر به ساری:

از کیاسر تا ساری ۶۸ کیلومتر است که در نتیجه فاصله ساری تا مشهد مقدس ۷۳۴ کیلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلی)

جاهای دیدنی مسیر مشهد به شمال

۱-مبدأ سفر: ساری

مقصد سفر: بهشهر

مسیر سفر: ساری- نکاء- بهشهر

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : سایت تاریخی گوهر تپه- مجموعه تاریخی عباس آباد .

۲-مبدأ سفر: ساری

مقصد سفر: ورسک

مسیر سفر: ساری- قائم شهر- شیرگاه- زیرآب- پل سفید- ورسک

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : پارک جنگلی چای باغ- پارک جوارم- پل ورسک- سه خط طلا- دریاچه شورمست .

۳-مبدأ سفر: ساری

 

مقصد سفر: لاریجان

مسیر سفر: ساری- قائم شهر- بابل- آمل- لاریجان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : پل تاریخی محمد حسن خان- گنجینه بابل- امامزاده ابراهیم آمل- امامزاده عبدا… آمل- آبگرم لاریجان- آب اسک و کوه دماوند .

۴-مبدأ سفر: ساری

مقصد سفر: نمک آبرود

مسیر سفر: ساری- بابلسر- محمود آباد- نور- نوشهر- چالوس- نمک آبرود

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : ساحل بابلسر تا نوشهر- پارک جنگلی سیسنگان نوشهر- تله کابین- پارک جنگلی نور .

۵-مبدأ سفر: نوشهر

مقصد سفر: رامسر

مسیر سفر: نوشهر- چالوس- کلارآباد- سلمان شهر- تنکابن- رامسر

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : جنگل دال خانی- محور جنت رودبار رامسر- جواهرده رامسر- کاخ موزه رامسر- آبگرم رامسر و سادات محله و منطقه ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰۰ تنکابن .

۶-مبدأ سفر: نوشهر

مقصد سفر: کلاردشت

مسیر سفر: مرزن آباد- کجور- کلاردشت

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : پارک جنگلی فین- موزه کندلوس- منطقه کجور- دریاچه ولشت- رودبارک کلاردشت .

۷-مبدأ سفر: چالوس

مقصد سفر: عباس آباد

مسیر سفر: چالوس – کلاردشت- مرزن آباد- عباس آباد

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : پارک جنگلی فین- مسیر گردشگری کلاردشت و عباس آباد- رودبارک کلاردشت .

۸-مبدأ سفر: بابلسر

مقصد سفر: بهشهر

مسیر سفر: بابلسر- دارین- ساری- نکاء- بهشهر

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : سواحل دریا- مجموعه تاریخی فرح آباد- خلیج میانکاله- سایت گوهر تپه- مجموعه تاریخی عباس آباد .

۹-مبدأ سفر: ساری

مقصد سفر: کیاسر

مسیر سفر: ساری- هولار- کیاسر

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : هفت تن- پارک جنگلی سالار دره- سد شهید رجائی- تکیه پهنه کلاه- جنگلهای کیاسر .

نقاط دیدنی شهرو حومه ساری :

پارک ملی دشت ناز – آرامگاه امامزاده عبدالصالح مرز رود – مسجد جامع ساری – امامزاده یحیی – مقبره شاطر گنبد- امامزاده عباس – برج تاریخی رسکت – امامزاده قاسم – مجموعه تاریخی فرح آباد – آرامگاه سید زین العابدین – میدان ساعت – مدرسه فرح آباد – آب انبار میرزا مهدی – حمام قدیمی وزیری .

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ