اذان مغرب و صبح به افق تبریز ۱۴۰۱

0

اذان مغرب و صبح به افق تبریز ۱۴۰۱

زمان اذان صبح ظهر مغرب تبریز (آذربایجان شرقی)  اوقات شرعی تبریز (آذربایجان شرقی) فروردین ماه ۱۴۰۱

روز تاریخ اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب زمان روزه
دوشنبه ۱۴۰۱/۱/۱ ۰۴:۵۹:۵۷ ۰۶:۲۶:۴۱ ۱۲:۳۱:۵۹ ۱۸:۳۷:۱۷ ۱۸:۵۵:۵۶ ۲۳:۴۸:۳۷ ۱۳:۵۵:۵۹
سه شنبه ۱۴۰۱/۱/۲ ۰۵:۵۸:۱۸ ۰۷:۲۵:۰۹ ۱۳:۳۱:۴۱ ۱۹:۳۸:۱۴ ۱۹:۵۶:۵۳ ۰۰:۴۸:۱۶ ۱۳:۵۸:۳۵
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱/۳ ۰۵:۵۶:۳۹ ۰۷:۲۳:۳۷ ۱۳:۳۱:۲۴ ۱۹:۳۹:۱۰ ۱۹:۵۷:۵۰ ۰۰:۴۷:۵۴ ۱۴:۰۱:۱۱
پنج شنبه ۱۴۰۱/۱/۴ ۰۵:۵۴:۵۹ ۰۷:۲۲:۰۵ ۱۳:۳۱:۰۵ ۱۹:۴۰:۰۶ ۱۹:۵۸:۴۷ ۰۰:۴۷:۳۲ ۱۴:۰۳:۴۸
جمعه ۱۴۰۱/۱/۵ ۰۵:۵۳:۱۸ ۰۷:۲۰:۳۳ ۱۳:۳۰:۴۷ ۱۹:۴۱:۰۲ ۱۹:۵۹:۴۴ ۰۰:۴۷:۱۰ ۱۴:۰۶:۲۶
شنبه ۱۴۰۱/۱/۶ ۰۵:۵۱:۳۸ ۰۷:۱۹:۰۱ ۱۳:۳۰:۲۹ ۱۹:۴۱:۵۸ ۲۰:۰۰:۴۰ ۰۰:۴۶:۴۸ ۱۴:۰۹:۰۲
یکشنبه ۱۴۰۱/۱/۷ ۰۵:۴۹:۵۶ ۰۷:۱۷:۲۸ ۱۳:۳۰:۱۱ ۱۹:۴۲:۵۴ ۲۰:۰۱:۳۷ ۰۰:۴۶:۲۵ ۱۴:۱۱:۴۱
دوشنبه ۱۴۰۱/۱/۸ ۰۵:۴۸:۱۵ ۰۷:۱۵:۵۶ ۱۳:۲۹:۵۳ ۱۹:۴۳:۵۰ ۲۰:۰۲:۳۴ ۰۰:۴۶:۰۲ ۱۴:۱۴:۱۹
سه شنبه ۱۴۰۱/۱/۹ ۰۵:۴۶:۳۳ ۰۷:۱۴:۲۵ ۱۳:۲۹:۳۵ ۱۹:۴۴:۴۶ ۲۰:۰۳:۳۱ ۰۰:۴۵:۳۹ ۱۴:۱۶:۵۸
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱/۱۰ ۰۵:۴۴:۵۱ ۰۷:۱۲:۵۳ ۱۳:۲۹:۱۷ ۱۹:۴۵:۴۱ ۲۰:۰۴:۲۸ ۰۰:۴۵:۱۶ ۱۴:۱۹:۳۷
پنج شنبه ۱۴۰۱/۱/۱۱ ۰۵:۴۳:۰۸ ۰۷:۱۱:۲۱ ۱۳:۲۸:۵۹ ۱۹:۴۶:۳۷ ۲۰:۰۵:۲۵ ۰۰:۴۴:۵۳ ۱۴:۲۲:۱۷
جمعه ۱۴۰۱/۱/۱۲ ۰۵:۴۱:۲۶ ۰۷:۰۹:۵۰ ۱۳:۲۸:۴۱ ۱۹:۴۷:۳۲ ۲۰:۰۶:۲۲ ۰۰:۴۴:۲۹ ۱۴:۲۴:۵۶
شنبه ۱۴۰۱/۱/۱۳ ۰۵:۳۹:۴۳ ۰۷:۰۸:۱۹ ۱۳:۲۸:۲۴ ۱۹:۴۸:۲۸ ۲۰:۰۷:۱۹ ۰۰:۴۴:۰۵ ۱۴:۲۷:۳۶
یکشنبه ۱۴۰۱/۱/۱۴ ۰۵:۳۸:۰۰ ۰۷:۰۶:۴۸ ۱۳:۲۸:۰۶ ۱۹:۴۹:۲۴ ۲۰:۰۸:۱۶ ۰۰:۴۳:۴۲ ۱۴:۳۰:۱۶
دوشنبه ۱۴۰۱/۱/۱۵ ۰۵:۳۶:۱۶ ۰۷:۰۵:۱۸ ۱۳:۲۷:۴۹ ۱۹:۵۰:۱۹ ۲۰:۰۹:۱۳ ۰۰:۴۳:۱۸ ۱۴:۳۲:۵۷
سه شنبه ۱۴۰۱/۱/۱۶ ۰۵:۳۴:۳۳ ۰۷:۰۳:۴۸ ۱۳:۲۷:۳۱ ۱۹:۵۱:۱۵ ۲۰:۱۰:۱۰ ۰۰:۴۲:۵۴ ۱۴:۳۵:۳۷
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱/۱۷ ۰۵:۳۲:۴۹ ۰۷:۰۲:۱۸ ۱۳:۲۷:۱۴ ۱۹:۵۲:۱۰ ۲۰:۱۱:۰۷ ۰۰:۴۲:۳۰ ۱۴:۳۸:۱۸
پنج شنبه ۱۴۰۱/۱/۱۸ ۰۵:۳۱:۰۶ ۰۷:۰۰:۴۹ ۱۳:۲۶:۵۷ ۱۹:۵۳:۰۶ ۲۰:۱۲:۰۴ ۰۰:۴۲:۰۶ ۱۴:۴۰:۵۸
جمعه ۱۴۰۱/۱/۱۹ ۰۵:۲۹:۲۲ ۰۶:۵۹:۲۰ ۱۳:۲۶:۴۱ ۱۹:۵۴:۰۱ ۲۰:۱۳:۰۲ ۰۰:۴۱:۴۲ ۱۴:۴۳:۴۰
شنبه ۱۴۰۱/۱/۲۰ ۰۵:۲۷:۳۹ ۰۶:۵۷:۵۲ ۱۳:۲۶:۲۴ ۱۹:۵۴:۵۷ ۲۰:۱۳:۵۹ ۰۰:۴۱:۱۸ ۱۴:۴۶:۲۰
یکشنبه ۱۴۰۱/۱/۲۱ ۰۵:۲۵:۵۵ ۰۶:۵۶:۲۴ ۱۳:۲۶:۰۸ ۱۹:۵۵:۵۲ ۲۰:۱۴:۵۷ ۰۰:۴۰:۵۴ ۱۴:۴۹:۰۲
دوشنبه ۱۴۰۱/۱/۲۲ ۰۵:۲۴:۱۲ ۰۶:۵۴:۵۶ ۱۳:۲۵:۵۲ ۱۹:۵۶:۴۸ ۲۰:۱۵:۵۵ ۰۰:۴۰:۳۰ ۱۴:۵۱:۴۳
سه شنبه ۱۴۰۱/۱/۲۳ ۰۵:۲۲:۲۹ ۰۶:۵۳:۲۹ ۱۳:۲۵:۳۶ ۱۹:۵۷:۴۴ ۲۰:۱۶:۵۳ ۰۰:۴۰:۰۶ ۱۴:۵۴:۲۴
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱/۲۴ ۰۵:۲۰:۴۵ ۰۶:۵۲:۰۳ ۱۳:۲۵:۲۱ ۱۹:۵۸:۳۹ ۲۰:۱۷:۵۰ ۰۰:۳۹:۴۲ ۱۴:۵۷:۰۵
پنج شنبه ۱۴۰۱/۱/۲۵ ۰۵:۱۹:۰۲ ۰۶:۵۰:۳۷ ۱۳:۲۵:۰۶ ۱۹:۵۹:۳۵ ۲۰:۱۸:۴۸ ۰۰:۳۹:۱۹ ۱۴:۵۹:۴۶
جمعه ۱۴۰۱/۱/۲۶ ۰۵:۱۷:۲۰ ۰۶:۴۹:۱۲ ۱۳:۲۴:۵۱ ۲۰:۰۰:۳۱ ۲۰:۱۹:۴۷ ۰۰:۳۸:۵۵ ۱۵:۰۲:۲۷
شنبه ۱۴۰۱/۱/۲۷ ۰۵:۱۵:۳۷ ۰۶:۴۷:۴۸ ۱۳:۲۴:۳۷ ۲۰:۰۱:۲۶ ۲۰:۲۰:۴۵ ۰۰:۳۸:۳۲ ۱۵:۰۵:۰۸
یکشنبه ۱۴۰۱/۱/۲۸ ۰۵:۱۳:۵۵ ۰۶:۴۶:۲۴ ۱۳:۲۴:۲۳ ۲۰:۰۲:۲۲ ۲۰:۲۱:۴۳ ۰۰:۳۸:۰۸ ۱۵:۰۷:۴۸
دوشنبه ۱۴۰۱/۱/۲۹ ۰۵:۱۲:۱۳ ۰۶:۴۵:۰۲ ۱۳:۲۴:۱۰ ۲۰:۰۳:۱۸ ۲۰:۲۲:۴۲ ۰۰:۳۷:۴۵ ۱۵:۱۰:۲۹
سه شنبه ۱۴۰۱/۱/۳۰ ۰۵:۱۰:۳۱ ۰۶:۴۳:۳۹ ۱۳:۲۳:۵۷ ۲۰:۰۴:۱۴ ۲۰:۲۳:۴۰ ۰۰:۳۷:۲۲ ۱۵:۱۳:۰۹
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱/۳۱ ۰۵:۰۸:۵۰ ۰۶:۴۲:۱۸ ۱۳:۲۳:۴۴ ۲۰:۰۵:۱۰ ۲۰:۲۴:۳۹ ۰۰:۳۷:۰۰ ۱۵:۱۵:۴۹

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ