جدول حقوق بازنشستگان لشکری ۱۴۰۱

0

جدول حقوق بازنشستگان لشکری ۱۴۰۱

با توجه به بند ۲ و ۳ تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، افزایش حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری ۱۰ درصد خواهد بود. همچنین با توجه به بند ۲ تبصره ۱۲ این قانون، حداقل بازنشستگان ۵ میلیون تومان (۳۰ سال خدمت) می‌باشد.

جهت استفاده از جدول حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری بایستی ۵ اطلاعات زیر داشته باشیم، به طور معمول این پنج اطلاعات در اولین حکم برقراری صندوق بازنشستگی کشوری و یا آخرین حکم ایام شاغلی وجود دارد.

۱- طبقه یا گروه
۲- سابقه (هرسال مازاد یا کمتر از ۳۰ سال ۲.۵ درصد به حقوق اضافه یا کم می‌شود)
۳- مدیریت (حداقل ۲ سال سابقه کار در سمتهای مدیریتی بطور معمول ۵ درصد)
۴- ایثارگری (باتوجه به جدول)
۵- سابقه کار نوار مرزی (هر سال ۱۸۸ امتیاز)

با داشتن این اطلاعات می‌توانیم با استفاده از جدول حقوق را تعیین کنیم.

لازم به ذکر است با توجه به تعیین حداقل حقوق ۵ میلیونی برای بازنشستگان اصلاح امتیازات جدول قطعی است.

در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری که ارتباط مستقیم با امتیازات جدول حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی دارد فعلا بر اساس مصوبه هیات وزیران با تاریخ اجرای ۱۳۹۹/۰۷/۱ است و باتوجه به بند ۳ از بند ی تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و اختصاص ۹۰ هزار میلیارد ریال بابت همسان سازی حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، احتمال اصلاح امتیازات و افزایش حقوق بازنشستگان وجود دارد.

نکات مهم:

۱- در تمامی شرایط حقوق افراد از اعداد این جدول نمی‌تواند کمتر باشد ولی برخی از نفرات با توجه به اینکه میانگین حقوق دو سال آخر آنها بالاتر از اعداد جدول بوده است بنابراین حکم همسان سازی نداشته و میانگین خود را می‌گیرند و این گونه نفرات در سال ۱۴۰۱ همان افزایش ۱۰ درصدی را خواهند داشت و قاعدتاً اندکی بیش از اعداد این جدول دریافت خواهند کرد ولی حقوق اینگونه نفرات در دراز مدت باتوجه به شرایط فرد و از طریق جدول محاسبه خواهد شد و این اختلاف حقوق (بیشتر) نسبت به افراد مشابه در دراز مدت پایدار نیست.

۲- این جدول مربوط به بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و هیچ گونه ارتباطی با بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی ندارد.

جدول (۱): افزایش حقوق و فوق‌العاده مدیریت بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۴۰۱

حقوق بازنشستگان لشکری حقوق بازنشستگان افزایش حقوق بازنشستگان لشکری

 

جدول شماره (۲): تعیین میزان فوق‌العاده ایثارگری و سایر موارد

حقوق بازنشستگان لشکری حقوق بازنشستگان افزایش حقوق بازنشستگان لشکری

 

مستندات قانونی:

بند ۲ و ۳ تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور:

«۲- ‌حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی، ده درصد(۱۰%) افزایش می‌یابد به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال کمتر نباشد.

۳- ‌در سال ۱۴۰۱ صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذی‌ربط از جمله هیأت‌های امناء، مجامع عمومی شرکتها و مؤسسات غیر خصوصی(باستناد اختیار مندرج در قانون تجارت)، شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده(۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیأت وزیران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های فوق‌الذکر ممنوع است.»

جدول افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان لشکری در سال ۱۴۰۱

درجه جمع حقوق ثابت و مدیریت همسان سازی

(ریال)

سرجوخه ۳۹,۴۹۵,۶۰۰
گروهبان سوم ۴۲,۴۲۱,۲۰۰
گروهبان دوم ۴۵,۳۴۶,۸۰۰
گروهبان یکم ۴۸,۲۷۲,۴۰۰
استوار دوم ۵۳,۷۵۷,۹۰۰
استوار اول ۵۶,۸۲۹,۷۸۰
ستوان سوم ۶۲,۷۵۴,۱۲۰
ستوان دوم ۶۵,۹۷۲,۲۸۰
ستوان یکم ۶۹,۱۹۰,۴۴۰
سروان ۷۲,۴۰۸,۶۰۰
سرگرد ۷۹,۰۶۴,۳۴۰
سرهنگ دوم ۸۴,۱۱۱,۰۰۰
سرهنگ ۸۷,۴۷۵,۴۴۰
سرتیپ دوم ۹۴,۷۸۹,۴۴۰
سرتیپ ۹۸,۳۰۰,۱۳۰
سرلشکر ۱۰۶,۰۵۳,۰۰۰
سپهبد ۱۰۹,۷۱۰,۰۰۰

 

در پایان لازم به ذکر است که هنوز جزئیات دقیقی از جدول افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در سال ۱۴۰۱ منتشر نشده است.

جزئیات دقیقی از جدول افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ منتشر نشده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ