چهارضلعی با سه زاویه تند

0

چهارضلعی با سه زاویه تند

چهار ضلعی کاو نیز گفته می شود

چهارضلعی چند ضلعی کاو و کوژ

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ