تعبیر خواب برنده شدن در قرعه کشی

0

تعبیر خواب برنده شدن در قرعه کشی

آنلی بیتون میگوید : اگر خواب ببینید در قرعه کشی شرکت کرده اید، علامت آن است که به سفر بی ارزشی خواهید رفت و درگیر قراردادی بیهوده خواهید شد.

 

تعبیر خواب برنده شدن در قرعه کشی
اگر خواب ببینید در قرعه کشی برنده شده اید، علامت آن است که در معامله ای، سود فراوان به دست خواهید آورد.
اگر خواب ببینید دیگران در قرعه کشی برنده شده اند ، نشانه آن است که در گردهمایی دوستان شرکت خواهید کرد.

اگر خواب ببینید در قرعه کشی بازنده شده اید، نشانه آن است که در حرفه خود با کسادی روبرو خواهید شد و به دام مردمی مکار خواهید افتاد.

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب آنلی بیتون تعبیر خواب

اگر دختری خواب ببیند در قرعه کشی شرکت کرده است، نشانه آن است که با مردی ازدواج خواهد کرد که نمی توان به او تکیه کرد .

دیدن بساط قرعه کشی در خواب، نشانه آن است که با فرد مورد علاقه خود روابط عاطفی مطلوب و رضایت بخشی نخواهید داشت.
تعابیر دیدن کادو دادن و یا کادو گرفتن در خواب بیشتر بر اساس آنچه فرد در خواب دریافت یا هدیه می‌دهد تعبیر می‌گردد ولی صرف عمل کادو دادن و کادو گرفتن در خواب نیکوست.

 

ابن سیرین در جایی می‌گوید اگر کسی چیزی را به دیگری کادو یا هدیه داد و یا آن را برای او فرستاد به اندازه همان کادو در زندگی بیداری خیر و منفعت دریافت خواهد کرد.

معبرین غربی درباره کادو دادن و کادو گرفتن در خواب مطالبی را عنوان کرده‌اند که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت. همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ