پیش شماره ۲۴۵ مال کجاست

0

پیش شماره ۲۴۵ مال کجاست

کد کشور:

+۲۴۵

۰۰۲۴۵

کشور:

گینه بیسائو Guinea-Bissau

توجه:

صفر نخست کد منطقه ملی در اینجا باید حذف شود. بنا بر این، شماره ۰۸۹۸۹ ۱۹۸۸۹۸۹ با کد کشور به +۲۴۵ ۸۹۸۹ ۱۹۸۸۹۸۹ تبدیل می‌شود.

پیش شماره های گینه بیسائو…

کد کشور +۲۴۵ / ۰۰۲۴۵ / ۰۱۱۲۴۵ (پیش شماره) / +۲۴۵ / ۰۰۲۴۵ / ۰۱۱۲۴۵
کد کشور +۲۴۵ / ۰۰۲۴۵ / ۰۱۱۲۴۵ / +۲۴۵ / ۰۰۲۴۵ / ۰۱۱۲۴۵: گینه بیسائو

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ