بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم ریاضی

0

بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم ریاضی

بارم بندی امتحان نهایی هویت اجتماعی
بارم بندی امتحانات شهریور دوازدهم
بارم بندی امتحانات نهایی ۱۴۰۱
بارم بندی هویت اجتماعی ۱۴۰۱

در این قسمت به جهت آشنایی با بارم بندی نوبت اول و دوم هویت اجتماعی دوازدهم ریاضی بارم بندی منتشر شده توسط آموزش و پرورش را مطابق جدول زیر در اختیار شما قرار دادیم.

بارم بندی درس هویت اجتماعی دوازدهم ریاضی
درس نوبت اول نوبت دوم دیماه شهریور و بزرگساالن
اول ۴ ۵  ۱/۵
دوم ۴  ۱/۵
سوم ۴  ۱/۵
چهارم ۴  ۱/۵
پنجم ۴  ۱/۵
ششم ۳  ۲/۵
هفتم ۳  ۲/۵
هشتم ۳  ۲/۵
نهم ۳  ۲/۵
دهم ۳  ۲/۵
جمع ۲۰ ۲۰ ۲۰
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ