ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم

0

ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم

آیین نامه ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم
بخشنامه های ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم

آیین نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم

آیین نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم pdf

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۷۷

ماده ۷۷- درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

تبصره ۱- اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ده درصد(۱۰%) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.

تبصره ۲- شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

تبصره۳- شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می­گردد، گزارش کنند.

تبصره ۴- شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.

تبصره­ ۵- آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی‌الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت وزیران­می‌رسد.(۱)

*****

۱.به موجب بند ۱۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، این متن جایگزین ماده (۷۷) قانون ­شد.
ماده ۷۷ اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته‌ باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده ‌درصد (۱۰%) به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی ‌مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقیقی یا حقوقی، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود.”

ماده ۷۷ قانون مالیات قانون مالیاتهای مستقیم قانون مالیات اخبار مالیات

ایین نامه ها

[۱۳۹۶/۰۳/۲۰][۳۱۴۷۰/ت۵۲۹۶۶هـ] آیین­نامه اجرایی ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴

بخشنامه ها

[۱۳۶۸/۰۲/۰۶][۳۰/۵/۲۴۴/۵۰۶۲] *۴ درصدعلی الحساب بساز و بفروش شامل بانکها و شرکتها دولتی نمی باشد
[۱۳۶۹/۰۵/۲۲][۲۱۵۷۸] *تعریف آپارتمان
[۱۳۷۱/۰۴/۲۳][۳۰/۵/۱۲۵۸/۱۷۷۵۸] *محاسبه مالیات نقل و انتقال سر قفلی بساز و بفروشی
[۱۳۷۳/۰۲/۲۶][۳۰/۵/۵۴۶/۸۱۳۸] *نحوه محاسبه مالیات بساز و بفروش
[۱۳۷۳/۱۲/۰۸][۳۰/۴/۱۲۰۶۰/۴۳۴۰۵] *کسر مالیات نقل و انتقال اعیان از بساز و بفروشی
[۱۳۷۴/۰۸/۱۷][۴/۹۴۳۰/۴۶۷۲۲] مالیات علی الحساب بساز بفروشی
[۱۳۷۷/۰۴/۱۶][۳۰/۴/۳۷۰۳/۱۷۲۳۸] *در مورد مالیات علی الحساب بساز و بفروشی
[۱۳۸۱/۰۶/۱۹][۳۵۴۸۵] دستورالعمل ارشادی در خصوص ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی و….
[۱۳۸۱/۰۹/۰۳][۲۱۱/۵۳۶۶/۴۰۰۴۴] *ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم در موارد اعطای تسهیلات بانکی جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی و اداری و تجاری به اشخاص حقیقی
[۱۳۸۱/۱۱/۱۳][۶۴۶۰۷] در خصوص اجرای ماده ۷۷ توسط مأموران مالیاتی به منظور رویه و اجرای صحیح قانون
[۱۳۸۱/۱۱/۱۴][۲۱۱/۷۲۳۸/۶۴۸۵۸] در مورد مالیات بسیار وبفروشی با توجه به اصلاح ماده ۷۷
[۱۳۸۲/۰۲/۰۶][۲۱۱/۴۶۱/۴۲۰۱] در مورد سازندگان مسکن موضوع ماده ۱۳۸برنامه سوم با توجه به ماده ۷۷
[۱۳۸۲/۰۲/۰۶][۱۱/۴۶۱/۴۲۰۱] *بخشنامه در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد ساختمانهای نوساز مشمول مالیات دیگری به جز مالیاتهای مقرر در ماده مزبور بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش نخواهد بود
[۱۳۸۲/۰۷/۲۸][۲۱۱/۴۳۵۰/۴۰۴۱۸] دستورالعمل در خصوص رسیدگی به پرونده های مالیاتی توسط سازمان حسابرسی
[۱۳۸۲/۱۱/۱۵][۲۰۱/۶۲۴۷/۱۱۳۰۴] فعالیت های اقتصادی موسسات موضوع ماده ۲
[۱۳۸۳/۰۷/۰۵][۱۱۴۸۵] *دستورالعمل مالیات نهادها
[۱۳۸۴/۰۷/۲۷][۱۳۵۳۰] در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
[۱۳۸۸/۰۴/۲۲][۲۱۳/۲۹۸/۵۰۶۹۱] نقل و انتقال املاک و حق واگذاری توسط اشخاص بیش از ۲ بار در سال شغل محسوب می گردد. تعیین ارزش معاملاتی املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز
[۱۳۸۸/۰۹/۰۴][۲۱۰/۶۵۴۳۶] ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۴۵۵ مورخ ۸۸/۵/۲۵
[۱۳۸۹/۰۴/۱۲][۲۰۰/۱۱۱۳۰] تسری حکم ماده ۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن بر ماده ۷۷ قانون مذکور
[۱۳۹۱/۰۳/۰۸][۲۰۰/۴۹۹۴] ابلاغ تصویب نامه شماره۱۲۲۴۴/ت۴۷۲۶۷/ک مورخ۲۸/۱/۹۱وزیران عضو کار گروه مسکن
[۱۳۹۵/۰۷/۲۴][۲۰۰/۹۵/۴۶] اجرای مقررات ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم
[۱۳۹۶/۰۳/۳۱][۲۰۰/۹۶/۴۶] ابلاغ آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده ۷۷ قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴
[۱۳۹۷/۰۶/۰۳][۲۳۰/۹۷/۸۲] ابلاغ صورتجلسه شماره ۸-۲۰۱ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی درخصوص مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر
[۱۳۹۹/۰۵/۱۳][۲۰۰/۹۹/۴۹] ابلاغ بند (۲) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
[۱۴۰۰/۱۱/۰۹][۲۰۰/۱۴۱۶۹/ص] دریافت داده و اطلاعات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت در اجرای بند خ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و آیین نامه اجرایی آن از شهرداری های حوزه استان هر اداره کل -و ادارت امور مالیاتی شهر و استان تهران

تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

[۱۳۸۸/۰۸/۰۲][۱۵۲۷۵۳/ت۴۳۵۰۵هـ] انتخاب کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور
[۱۳۹۶/۰۳/۲۰][۳۱۴۷۰/ت۵۲۹۶۶هـ] آیین­نامه اجرایی ماده (۷۷)اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴

دستورالعمل ها

[۱۳۷۴/۰۸/۱۷][۴/۹۴۳۰/۴۶۷۲۲] مالیات علی الحساب بساز بفروشی
[۱۳۷۷/۰۷/۱۲][۳۰/۴/۷۰۴۹/۳۳۵۱۶] *پیرو دستورالعمل ۷۷/۴/۱۶ بساز و بفروشی
[۱۳۸۱/۰۶/۱۹][۳۵۴۸۵] دستورالعمل ارشادی در خصوص ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی و….
[۱۳۸۲/۰۷/۲۸][۲۱۱/۴۳۵۰/۴۰۴۱۸] دستورالعمل در خصوص رسیدگی به پرونده های مالیاتی توسط سازمان حسابرسی
[۱۳۸۳/۰۷/۰۵][۱۱۴۸۵] *دستورالعمل مالیات نهادها
[۱۳۹۰/۱۰/۱۱][۲۰۰/۳۳۰۰۳] تصویب نامه وزیران کمیسیون موضوع اصل۱۳۸ قانون اساسی راجع به شمول معافیت ماده ۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم به قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر
[۱۳۹۶/۰۸/۲۰][۲۰۰/۹۶/۵۱۹] نحوه دریافت اطلاعات شهرداری ها در اجرای تبصره(۳)ماده (۷۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴

دیوان عدالت اداری

[۱۳۷۹/۱۰/۱۱][۲۹۰] در مورد مالیات علی الحساب بساز وبفروشی
[۱۳۸۸/۰۵/۲۵][۴۵۵] ابـطال بنـد ۳ راجـع بـه مــاده ۵۵ و بند ۸ راجع به ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم از بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور

رای شوراها

[۱۳۷۲/۱۲/۱۶][۳۰/۴/۱۴۳۴۷] *تعداد واحدهای احداثی
[۱۳۹۷/۰۴/۲۶][۲۰۱-۸] صورتجلسه مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی درخصوص مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ