بارم بندی ادبیات نهایی دوازدهم ریاضی

0

بارم بندی ادبیات نهایی دوازدهم ریاضی

بارم بندی امتحانات نهایی ۱۴۰۱
بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی ۱۴۰۱

جهت آشنایی با بارم بندی نوبت اول و دوم فارسی دوازدهم ریاضی بارم بندی منتشر شده توسط آموزش و پرورش را مطابق جدول زیر در اختیار شما قرار دادیم.

ردیف قلمروها موضوع ها نمره
۱ زبانی ۷ نمره معنی واژه ۱
املای واژه ۲
دستور ۴
۲ ادبی ۵ نمره آرایه های ادبی ۳
تاریخ ادبیات ۱
حفظ شعر ۱
۳ فکری ۸ نمره درک مطلب ۳
معنی و مفهوم نثر ۲.۵
معنی و مفهوم نظم ۲.۵
جمع نمره ۲۰
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ