بارم بندی زبان دوازدهم انسانی

0

بارم بندی زبان دوازدهم انسانی

بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم انسانی
بارم بندی امتحان نهایی زبان دوازدهم
بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم انسانی دی ماه
بارم بندی امتحانات نهایی ۱۴۰۱
بارم بندی امتحانات شهریور دوازدهم
بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی دی ۱۴۰۰

جهت آشنایی با بارم بندی نوبت اول و دوم زبان انگلیسی دوازدهم انسانی بارم بندی منتشر شده توسط آموزش و پرورش را مطابق جدول زیر در اختیار شما قرار دادیم.

ردیف موضوع نمره
۱ واژگان (VOCABULARY) ۲
۲ دستور زبان (GRAMMAR) ۲
۳ مهارت نوشتاری (WRITING) ۴
۴ مهارت خوانداری (READING) ۴
۵ شنیداری (LISTENING) ۴
۶ گفتاری (SPEAKING) ۴
جمع نمره ۲۰
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ