بارم بندی امتحان نهایی زبان دوازدهم

0

بارم بندی امتحان نهایی زبان دوازدهم

بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی بزرگسالان
بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی ۱۴۰۱
بارم بندی زبان دوازدهم
بارم بندی امتحانات شهریور دوازدهم
بارم بندی امتحانات نهایی ۱۴۰۱

جهت آشنایی با بارم بندی نوبت اول و دوم زبان انگلیسی دوازدهم ریاضی بارم بندی منتشر شده توسط آموزش و پرورش را مطابق جدول زیر در اختیار شما قرار دادیم.

ردیف موضوع نمره
۱ واژگان (VOCABULARY) ۲
۲ دستور زبان (GRAMMAR) ۲
۳ مهارت نوشتاری (WRITING) ۴
۴ مهارت خوانداری (READING) ۴
۵ شنیداری (LISTENING) ۴
۶ گفتاری (SPEAKING) ۴
جمع نمره ۲۰
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ