بارم بندی جغرافیا دوازدهم انسانی نهایی

0

بارم بندی جغرافیا دوازدهم انسانی نهایی

بارم بندی جغرافیا دوازدهم انسانی ۱۴۰۱
بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی ۱۴۰۰
بارم بندی جغرافیا دوازدهم انسانی۱۴۰۱
بارم بندی جغرافیا دوازدهم انسانی ۱۴۰۰ دی ماه
بارم بندی جغرافیا دوازدهم انسانی بزرگسالان
بارم بندی جغرافیا دوازدهم انسانی ۱۴۰۱
بارم بندی جغرافیا دوازدهم نوبت اول
بارم بندی جغرافیا دوازدهم انسانی۱۴۰۱

جهت آشنایی با بارم بندی نوبت اول و دوم جغرافیا دوازدهم انسانی بارم بندی منتشر شده توسط آموزش و پرورش را مطابق جدول زیر در اختیار شما قرار دادیم.

بارم بندی درس جغرافیا دوازدهم انسانی
شماره درس نوبت اول نوبت دوم شهریورماه
۱ ۶.۵ ۱.۵ ۳
۲ ۶.۵ ۱.۵ ۳
مهارت های جغرافیایی (۱) ۱.۵ ۰.۵ ۱
۳ ۵.۵ ۱.۵ ۲.۵
۴ _ ۳ ۳
مهارت های جغرافیایی (۲) ۲ ۱
۵ ۵ ۳
۶ ۴ ۲.۵
مهارت های جغرافیایی (۳) ۱ ۱
جمع ۲۰ ۲۰ ۲۰
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ