ترنسجندر کیست و چیست

0

ترنسجندر کیست و چیست ترنس جندر

ترنس در اصطلاح به افرادی گفته میشود که افکار و نیاز های جنسیاش با جسمشان هماهنگ نیست.برخی از افراد ترنسجندر که مایل به کمک پزشکی برای انتقال از یک جنس به جنس دیگر هستند ، تراجنسی مینامند. ترنسجندر ، که اغلب به عنوان trans کوتاه می شود ، نیز یک اصطلاح عمومی در جوامع است. علاوه بر اینکه شامل افرادی می شود که هویت جنسیتی آنها بر خلاف جنس تعیین شده آنها (مردان ترانس و زنان ترانس) باشد ، ممکن است افرادی را شامل شود که منحصراً مرد و زن نباشند. تعاریف دیگر در مورد transgender همچنین شامل افرادی می شود که متعلق به یک جنس سوم هستند .

ترنسجندر ترنس یعنی چی ترنس ها ترنس چیست

transgender  بودن مستقل از گرایش جنسی است. افراد تراجنسی ممکن است با عناوین دگرجنسگرا ، همجنسگرا ، دوجنسگرا ، شناخته شوند یا ممکن است به علت برچسب های منفی در جامعه از اعلام نیاز جنسی خود خودداری کنند. اصطلاح ترنسجندر نیز از intersex متمایز شده است ، اصطلاحی که افراد متولد شده با خصوصیات جنسی جسمی را توصیف می کند “که با مفاهیم باینری معمولی در بدن های زن و مرد مطابقت ندارند”.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ