مستوران به چه معناست

0

مستوران به چه معناست

معنی مستوران ، هم خانواده مستور ، مستوران یعنی چه ، مستور یا مسطور ، تلفظ مستور ، مترادف مستور

 • مستور (فارسی به انگلیسی): Blind, Covert, Mystic, Occult, Runic, Ulterior, Veiled
 • مستور (لغت نامه دهخدا): مستور. [م َ](ع ص) نعت مفعولی از سَتر. پوشیده شده.(از اقرب الموارد)(غیاث). نهان. نهانی. پوشیده. مخفی. پردگی. نهفته. درپرده. زیر پرده. پرده دار. ج. مستورون و مساتیر.(اقرب الموارد):
  نبودم سخت مستور و نبودند
  گذشته مادرانم نیز مستور.منوچهریزیرا که به زیر نوش و خزش
  نیش است نهان و زهر مستور. ناصر خسرو
 • مستور (فارسی به عربی): خاص
 • مستور (فرهنگ عمید): پوشیده، درپرده،
  [قدیمی] دارای پوشش،
  [قدیمی] پاک‌دامن، عفیف،
 • مستور (حل جدول): عفیف
 • مستور (مترادف و متضاد زبان فارسی): پنهان، پوشیده، مختفی، مخفی، مستتر، مکتوم، مکنون، ملبس، ناآشکار، ناپدید، ناپیدا، نهفته، محجوب، مقنع، پرده‌نشین، مستوره، پاکدامن، عفیف، نقابدار،
  (متضاد) پیدا، نامستور
 • مستور (فرهنگ فارسی هوشیار): پوشیده شده، نهانی، در پرده
 • مستور (فرهنگ فارسی آزاد): مَستُور، پوشیده، پنهان، مخفی، ایضاً: عفیف (زن)،
 • مستور (فارسی به آلمانی): Geheim, Privat
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ