به آب در حالت گاز گفته می شود

0

به آب در حالت گاز گفته می شود

حالت گازی آب در جدول

به آب در حالت گاز چه گفته می شود

بخار

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ