قیمت طلا و سکه و دلار در ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

0

قیمت طلا در ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ ، قیمت سکه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ ، قیمت طلا امروز ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

قیمت طلا روز یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

🔸 #قیمت_طلای_۱۸_عیار
‏ ……………………………………………………

قیمت لحظه ای : ۱۵,۰۴۶,۰۰۰ ریال

بیشترین : ۱۵,۰۵۲,۰۰۰ ریال

کمترین : ۱۴,۷۷۵,۰۰۰ ریال

تغییر روزانه : ۶۰,۰۰۰ ریال

تغییر ماهانه : ۱۰.۴۲ درصد افزایش

تغییر یکساله : ۳۹.۸۵ درصد افزایش

🔸 #قیمت_طلای_۲۴_عیار
‏ ……………………………………………………

قیمت لحظه ای : ۲۰,۰۶۱,۰۰۰ ریال

بیشترین : ۲۰,۰۷۰,۰۰۰ ریال

کمترین : ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال

تغییر روزانه : ۵۳۶,۰۰۰ ریال

تغییر ماهانه : ۱۰.۴۲ درصد افزایش

تغییر یکساله : ۳۹.۸۵ درصد افزایش

🔸 #قیمت_طلای_دست_دوم
‏ ……………………………………………………

قیمت لحظه ای : ۱۴,۸۴۴,۹۲۰ ریال

بیشترین : ۱۴,۸۵۱,۷۵۰ ریال

کمترین : ۱۴,۵۷۸,۴۱۰ ریال

تغییر روزانه : ۳۹۶,۳۵۰ ریال

تغییر ماهانه : ۱۰.۴۲ درصد افزایش

تغییر یکساله : ۳۹.۸۴ درصد افزایش

⚪ #قیمت_نقره
‏ ……………………………………………………

قیمت لحظه ای : ۲۴۲,۹۰۰ ریال

بیشترین : ۲۴۲,۹۰۰ ریال

کمترین : ۲۴۲,۹۰۰ ریال

تغییر روزانه : ۸,۷۰۰ ریال

تغییر ماهانه : ۱۵.۸۸ درصد افزایش

تغییر یکساله : ۱۲.۳۲ درصد افزایش

🔸 #قیمت_مثقال
‏ ……………………………………………………

قیمت لحظه ای : ۶۵,۱۹۰,۰۰۰ ریال

بیشترین : ۶۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال

کمترین : ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تغییر روزانه : ۳۴۰,۰۰۰ ریال

تغییر ماهانه : ۱۰.۴۷ درصد افزایش

تغییر یکساله : ۳۹.۸ درصد افزایش

🔸 #قیمت_آبشده_نقدی
‏ ……………………………………………………

قیمت لحظه ای : ۶۵,۱۸۰,۰۰۰ ریال

بیشترین : ۶۵,۱۹۰,۰۰۰ ریال

کمترین : ۶۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال

تغییر روزانه : ۲۲۰,۰۰۰ ریال

تغییر ماهانه : ۱۰.۱ درصد افزایش

تغییر یکساله : ۳۹.۷۲ درصد افزایش

نرخ دلار آزاد قیمت یورو قیمت‌ طلا قیمت سکه بهار آزادی قیمت دلار آمریکا قیمت دلار آزاد قیمت انواع سکه بالاترین قیمت طلا در ایران بالاترین قیمت دلار در تاریخ ایران

گزارش قیمت سکه / یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

🪙 #سکه_امامی

‏ …………………………………………….

قیمت لحظه ای : ۱۶۳,۲۷۰,۰۰۰ ریال

بیشترین : ۱۶۵,۴۴۰,۰۰۰ ریال

کمترین : ۱۶۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال

تغییر روزانه : ۸۳۰,۰۰۰ ریال

تغییر ماهانه : ۱۵.۳۶ درصد افزایش

 

🪙 #سکه_بهار_آزادی
‏ ……………………………………………………

قیمت لحظه ای : ۱۵۴,۴۹۰,۰۰۰ ریال

بیشترین : ۱۵۴,۵۵۰,۰۰۰ ریال

کمترین : ۱۵۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال

تغییر روزانه : ۹,۳۱۰,۰۰۰ ریال

تغییر ماهانه : ۱۴.۹۶ درصد افزایش

 

🪙 #نیم_سکه

‏ …………………………………………….

قیمت لحظه ای : ۹۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

بیشترین : ۹۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

کمترین : ۹۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

تغییر روزانه : ۴,۵۵۰,۰۰۰ ریال

تغییر ماهانه : ۱۶.۱ درصد افزایش

 

🪙 #ربع_سکه
‏ …………………………………………….

قیمت لحظه ای : ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

بیشترین : ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

کمترین : ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

تغییر روزانه : ۴,۵۷۰,۰۰۰ ریال

تغییر ماهانه : ۲۵.۴۶ درصد افزایش

 

🪙 #سکه_گرمی

‏ …………………………………………….

قیمت لحظه ای : ۳۲,۶۲۰,۰۰۰ ریال

بیشترین : ۳۲,۶۲۰,۰۰۰ ریال

کمترین : ۳۲,۶۲۰,۰۰۰ ریال

تغییر روزانه : ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تغییر ماهانه : ۱۸.۵۳ درصد افزایش

 

🪙 #قیمت_سکه

‏ …………………………………………….

سکه امامی (تک فروشی) : ۱۶۳,۵۳۰,۰۰۰ ریال

سکه بهار آزادی (تک فروشی) : ۱۵۴,۶۸۰,۰۰۰ ریال

نیم سکه(تک فروشی) : ۹۰,۶۵۰,۰۰۰ ریال

ربع سکه(تک فروشی) : ۶۰,۶۳۰,۰۰۰ ریال

سکه گرمی (تک فروشی) : ۳۲,۷۲۰,۰۰۰ ریال

سکه امامی (قبل ۸۶) : ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نیم سکه (قبل ۸۶) : ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ربع سکه(قبل ۸۶) : ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

حباب سکه امامی : ۱۹,۵۱۰,۰۰۰ ریال

حباب سکه بهار آزادی : ۱۰,۶۶۰,۰۰۰ ریال

حباب نیم سکه : ۱۸,۵۹۰,۰۰۰ ریال

حباب ربع سکه : ۲۴,۵۲۰,۰۰۰ ریال

حباب سکه گرمی : ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال

گزارش قیمت دلار / یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

us #قیمت_دلار_دولتی
‏ ……………………………………………………

قیمت لحظه ای : ۴۲,۰۰۰ ریال

بیشترین : ۴۲,۰۰۰ ریال

کمترین : ۴۲,۰۰۰ ریال

تغییر روزانه : ۰ ریال

 

us #قیمت_دلار_سنا ( خرید )
‏ ……………………………………………………

قیمت لحظه ای : ۲۶۲,۷۶۰ ریال

بیشترین : ۲۶۲,۷۶۰ ریال

کمترین : ۲۶۲,۷۶۰ ریال

تغییر روزانه : ۲,۸۵۷ ریال

 

us #قیمت_دلار_سنا ( فروش )
‏ ……………………………………………………

قیمت لحظه ای : ۲۶۵,۱۴۷ ریال

بیشترین : ۲۶۵,۱۴۷ ریال

کمترین : ۲۶۵,۱۴۷ ریال

تغییر روزانه : ۲,۸۸۳ ریال

 

us #قیمت_دلار_اسکناس_سنا ( خرید )
‏ ……………………………………………………

قیمت لحظه ای : ۲۶۷,۳۸۷ ریال

بیشترین : ۲۶۷,۳۸۷ ریال

کمترین : ۲۶۷,۳۸۷ ریال

تغییر روزانه : ۱,۰۱۲ ریال

 

us #قیمت_دلار_اسکناس_سنا ( فروش )
‏ ……………………………………………………

قیمت لحظه ای : ۲۷۰,۰۷۵ ریال

بیشترین : ۲۷۰,۰۷۵ ریال

کمترین : ۲۷۰,۰۷۵ ریال

تغییر روزانه : ۱,۰۲۲ ریال

 

us #قیمت_دلار_نیما ( خرید )
‏ ……………………………………………………

قیمت لحظه ای : ۲۴۹,۰۸۷ ریال

بیشترین : ۲۴۹,۰۸۷ ریال

کمترین : ۲۴۹,۰۸۷ ریال

تغییر روزانه : ۲,۲۹۳ ریال

 

us #قیمت_دلار_نیما ( فروش )
‏ ……………………………………………………

قیمت لحظه ای : ۲۵۱,۳۵۰ ریال

بیشترین : ۲۵۱,۳۵۰ ریال

کمترین : ۲۵۱,۳۵۰ ریال

تغییر روزانه : ۲,۳۱۴ ریال

گزارش قیمت ارزهای آزاد / یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

#قیمت #ارزهای_آزاد
‏ ……………………………………………………

🇬🇧 پوند انگلیس : ۴۰۲,۳۳۰ ریال

🇹🇷 لیر ترکیه : ۱۹,۳۰۰ ریال

🇨🇭 فرانک سوئیس : ۳۳۰,۹۰۰ ریال

🇩🇰 کرون دانمارک : ۴۶,۲۰۰ ریال

🇸🇪 کرون سوئد : ۳۲,۵۰۰ ریال

🇳🇴 کرون نروژ : ۳۳,۶۰۰ ریال

🇦🇺 دلار استرالیا : ۲۳۰,۴۰۰ ریال

🇨🇦 دلار کانادا : ۲۵۵,۶۰۰ ریال

🇳🇿 دلار نیوزیلند : ۲۰۷,۷۰۰ ریال

🇰🇼 دینار کویت : ۱,۰۷۳,۵۰۰ ریال

🇴🇲 ریال عمان : ۸۵۵,۶۰۰ ریال

🇮🇶 دینار عراق : ۲۲۴ ریال

🇸🇦 ریال عربستان : ۹۴,۲۰۰ ریال

🇧🇭 دینار بحرین : ۸۷۱,۶۰۰ ریال

🇶🇦 ریال قطر : ۹۱,۳۰۰ ریال

🇲🇾 رینگیت مالزی : ۷۵,۲۰۰ ریال

🇸🇬 دلار سنگاپور : ۲۳۷,۲۰۰ ریال

🇭🇰 دلار هنگ کنگ : ۴۲,۴۰۰ ریال

🇹🇭 بات تایلند : ۹,۴۱۰ ریال

🇷🇺 روبل روسیه : ۵,۷۵۰ ریال

🇦🇿 منات آذربایجان : ۱۹۳,۰۰۰ ریال

🇦🇲 درام ارمنستان : ۷۸۰ ریال

🇬🇪 لاری گرجستان : ۱۱۲,۹۰۰ ریال

🇯🇵 ین ژاپن ( ۱۰۰ ین ) : ۲۴۴,۱۱۰ ریال

🇨🇳 یوان چین : ۴۹,۱۵۰ ریال

🇮🇳 روپیه هند : ۴,۱۸۰ ریال

🇵🇰 روپیه پاکستان : ۱,۶۷۰ ریال

🇦🇫 افغانی : ۳,۶۶۰ ریال

🇸🇾 پوند سوریه : ۱۳۰ ریال

🇰🇬 سوم قرقیزستان : ۴,۱۱۰ ریال

🇺🇿 سوم ازبکستان : ۲۹,۴۰۰ ریال

🇹🇯 سومونی تاجیکستان : ۲۷,۹۸۰ ریال

🇹🇲 منات ترکمنستان : ۹۳,۶۰۰ ریال

🇱🇧 پوند لبنان : ۲۰۰ ریال

🇰🇿 تنگه قزاقستان : ۷۰۰ ریال

🇰🇷 وون کره جنوبی : ۲۶۰ ریال

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ