حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت چقدر است

0

حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت چقدر است

شرکت مخابرات ایران با ارسال پیامی به مشترکان خود نوشت: طبق مصوبه جدید، از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ مبلغ ثابت ۱۵ هزار تومان به عنوان «حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت» در صورتحساب ماهیانه تلفن ثابت شما منظور خواهد شد. با این مبلغ می‌توانید ۳۳۳۳ دقیقه مکالمه شهری رایگان داشته باشید.

بر اساس این گزارش، از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱برای هر مشتری تلفن ثابت، (در شهر تهران مبلغ ۲۰ هزار تومان، در مراکز سایر استان‌ها ۱۵ هزار تومان و در سایر شهر‌ها مبلغ ۱۰ هزار تومان) به عنوان ” حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت ” به صورت ماهیانه در صورتحساب مشتری منظور خواهد شد. با پرداخت این مبلغ:

۱. مشتریان شهر تهران از ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه شهری یا ۵۹۲ دقیقه مکالمه بین شهری و یا ۳۱۷ دقیقه مکالمه با تلفن همراه بهره‌مند خواهند شد.

۲. مشتریان مراکز سایر استان‌ها از۳۳۳۳ دقیقه مکالمه شهری یا ۴۴۴ دقیقه مکالمه بین شهری و یا ۲۳۸ دقیقه مکالمه با تلفن همراه بهره‌مند خواهند شد.

۳. مشتریان سایر شهر‌ها از۲۶۶۶ دقیقه مکالمه شهری یا ۳۵۵ دقیقه مکالمه بین شهری و یا ۱۹۰ دقیقه مکالمه با تلفن همراه بهره‌مند خواهند شد.

در صورتیکه مبلغ مجموع مکالمه شهری، بین شهری و موبایل برای مشتری بیشتر از مبلغ تعرفه”حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت” باشد، مبلغ مجموع کارکرد (شهری، بین شهری و موبایل) در صورتحساب محاسبه و منظور خواهد شد و در غیر این صورت حتی اگر مکالمه‌ای با تلفن ثابت خود نداشته باشد تعرفه ” حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت ” در صورتحساب، منظور خواهد شد.

هزینه مکالمه تلفن ثابت تلفن ثابت تعرفه تلفن ثابت

صورتحساب مشتریان مخابرات در شهر تهران

مثال ۱: مهرداد درشهر تهران زندگی میکند و او در شهریور ماه ۳۹۵ دقیقه با تلفن ثابت خود مکالمه داشته است (۳۰۵ دقیقه مکالمه شهری و ۹۰دقیقه مکالمه با تلفن همراه) که هزینه مکالمه وی مبلغ ۷ هزار تومان میشود؛ با توجه به اینکه هزینه مکالمه او از ” حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت ” (۲۰هزار تومان) کمتر شده است، میبایست مبلغ ۲۰ هزار تومان بابت صورت حساب خود پرداخت نماید

مهرداد در شهریور ماه میتوانست از۴۴۴۴ دقیقه مکالمه شهری یا ۵۹۲ دقیقه مکالمه بین شهری و یا ۳۱۷ دقیقه مکالمه با تلفن همراه استفاده نماید.

مثال ۲: او در مهر ماه ۳۱۵۵ دقیقه با تلفن ثابت خود مکالمه داشته است (۲۵۵۵ دقیقه مکالمه شهری و ۶۰۰ دقیقه مکالمه با تلفن همراه) که هزینه آن مبلغ ۴۹ هزار تومان میشود؛ با توجه به اینکه هزینه مکالمه او از ” حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت ” بیشتر شده است او میبایست مجموع هزینه کارکرد خود یعنی مبلغ (۴۹ هزار تومان) را پرداخت نماید.

مشتری با کارکرد کمتر از “حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت” مشتری با کارکرد بیشتر از “حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت”
شرح مبلغ(ریال) مبلغ(ریال)
حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت ۲۰۰،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰
مجموع کارکرد مشتری(شهری، بین شهری و موبایل) ۷۰،۰۰۰ ۴۹۰،۰۰۰
مبلغ محاسبه شده در صورتحساب ۲۰۰،۰۰۰ ۴۹۰،۰۰۰
صورتحساب مشتریان مخابرات در شهر تهران

صورتحساب مشتریان مخابرات در مراکز سایر استان‌ها

مثال ۱: شهرزاد درشهر همدان زندگی میکند و او در شهریور ماه ۳۹۵ دقیقه با تلفن ثابت خود مکالمه داشته است (۳۰۵ دقیقه مکالمه شهری و ۹۰دقیقه مکالمه با تلفن همراه) که هزینه مکالمه وی مبلغ ۷ هزار تومان میشود؛ با توجه به اینکه هزینه مکالمه او از ” حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت ” (۱۵هزار تومان) کمتر شده است، میبایست مبلغ ۱۵ هزار تومان بابت صورت حساب خود پرداخت نماید.

شهرزاد در شهریور ماه میتوانست از۳۳۳۳ دقیقه مکالمه شهری یا ۴۴۴دقیقه مکالمه بین شهری و یا ۲۳۸ دقیقه مکالمه با تلفن همراه استفاده نماید.

مثال ۲: او در مهر ماه ۳۱۵۵ دقیقه با تلفن ثابت خود مکالمه داشته است (۲۵۵۵ دقیقه مکالمه شهری و ۶۰۰ دقیقه مکالمه با تلفن همراه) که هزینه آن مبلغ ۴۹ هزار تومان میشود؛ با توجه به اینکه هزینه مکالمه او از ” حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت ” بیشتر شده است او میبایست مجموع هزینه کارکرد خود یعنی مبلغ (۴۹ هزار تومان) را پرداخت نماید.

مشتری با کارکرد کمتر از “حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت” مشتری با کارکرد بیشتر از “حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت”
شرح مبلغ(ریال) مبلغ(ریال)
حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت ۱۵۰،۰۰۰ ۱۵۰،۰۰۰
مجموع کارکرد مشتری(شهری، بین شهری و موبایل) ۷۰،۰۰۰ ۴۹۰،۰۰۰
مبلغ محاسبه شده در صورتحساب ۱۵۰،۰۰۰ ۴۹۰،۰۰۰
صورتحساب مشتریان مخابرات در مراکز سایر استان‌ها

 

صورتحساب مشتری در سایر شهر‌ها

مثال ۱: علیرضا درشهر ملایر زندگی میکند و او در شهریور ماه ۳۹۵ دقیقه با تلفن ثابت خود مکالمه داشته است (۳۰۵ دقیقه مکالمه شهری و ۹۰دقیقه مکالمه با تلفن همراه) که هزینه مکالمه وی مبلغ ۷ هزار تومان میشود؛ با توجه به اینکه هزینه مکالمه او از ” حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت ” (۱۰هزار تومان) کمتر شده است، میبایست مبلغ ۱۰ هزار تومان بابت صورت حساب خود پرداخت نماید.

علیرضا در شهریور ماه میتوانست از۲۶۶۶ دقیقه مکالمه شهری یا ۳۵۵دقیقه مکالمه بین شهری و یا ۱۹۰ دقیقه مکالمه با تلفن همراه استفاده نماید.

مثال ۲: او در مهر ماه ۳۱۵۵ دقیقه با تلفن ثابت خود مکالمه داشته است (۲۵۵۵ دقیقه مکالمه شهری و ۶۰۰ دقیقه مکالمه با تلفن همراه) که هزینه آن مبلغ ۴۹ هزار تومان میشود؛ با توجه به اینکه هزینه مکالمه او از ” حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت ” بیشتر شده است او میبایست مجموع هزینه کارکرد خود یعنی مبلغ (۴۹ هزار تومان) را پرداخت نماید.

مشتری با کارکرد کمتر از “حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت” مشتری با کارکرد بیشتر از “حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت”
شرح مبلغ(ریال) مبلغ(ریال)
حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت ۱۰۰،۰۰۰ ۱۰۰،۰۰۰
مجموع کارکرد مشتری(شهری، بین شهری و موبایل) ۷۰،۰۰۰ ۴۹۰،۰۰۰
مبلغ محاسبه شده در صورتحساب ۱۰۰،۰۰۰ ۴۹۰،۰۰۰
صورتحساب مشتری در سایر شهر‌ها

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ