نمونه سوال زبان هفتم نوبت اول با جواب

0

نمونه سوال زبان هفتم نوبت اول با جواب ، نمونه سوالات انگلیسی زبان هفتم نوبت اول با جواب ، نمونه سوال زبان هفتم درس ۱و۲و۳و۴باجواب ، نمونه سوالات زبان هفتم pdf با جواب ، نمونه سوال زبان هفتم ترم اول ، نمونه سوال زبان هفتم درس ۱ تا ۷ با جواب ، نمونه سوالات زبان انگلیسی هفتم درس دی ۱۴۰۰

امتحان زبان هفتم نوبت اول با جواب

۱-  حروف کوچک الفبا را به ترتیب بنویسید. ۱ نمره


۲- حروف بزرگ الفبا را به ترتیب بنویسید. ۱ نمره

 

– کلمات زیر را با حروف بزرگ الفبا بنویسید. ۱ نمره

۳.answer (           )             ۴. friend (                )                           

– کلمات زیر را با حروف کوچک الفبا بنویسید. ۱ نمره

۵.SPELL  (               )              ۶. QUESTION (              )                     

–  کدامیک از حروف کلمات زیر با حروف بزرگ نوشته می شوند شکل درست آنها را بنویسید. ۱ نمره

۷.amirali (      )    ۸.english (          )  ۹.mrs. (          )  ۱۰. mr. (         )   

– به سوالات زیر درباره خودتان پاسخ بدهید. ۱.۵ نمره

۱۱. What is your first / last name?

 

۱۲.How old are you now?

 

۱۳.Say your age and spell the number.

 

 با توجه به تصاویر جملات صحیح را با علامت √ و جملات غلط را با علامت × مشخص کنید.   ۱ نمره

نمونه سوالات امتحان زبان هفتم نمونه سوال۱۳.  It is a zipper.

نمونه سوالات امتحان زبان هفتم نمونه سوال۱۵. It’s a marker.

 

 

با توجه به حروف و تصاویر داده شده ، کلمه صحیح بنویسید . ۱ نمره

نمونه سوالات امتحان زبان هفتم نمونه سوال۱۶.It’s a …………… ( t i y o n r a c i d )

۱۷.Today is ……….. (  a – d – y – u – s – e -T )        سه شنبه

– گزینه صحیح را انتخاب نمایید. ۱ نمره

۱۸.My mother’s brother is my …….( uncle – aunt – daughter )

۱۹.My father’s mother is my …………. ( son – grandmother – wife )

–  مکالمه زیر را با کلمات مناسب کامل کنید . ۲ نمره

۲۰.Reza : Hello                                 Ali : Hi.

     Reza:  ……… are you today?          Ali:  Great , …………………

     Reza : What’s your ………. name?   Ali:  My first name is Ali. 

     Reza:  What’s your last name?      Ali: My ……….. name is Alavi.

–  با توجه به تصاویر ، به سوالات زیر پاسخ کامل دهید . ۱.۵ نمره  

۲۱.How old is your brother ?               ۲۸ 

۲۲.When is your birthday?                  آباننمونه سوالات امتحان زبان هفتم نمونه سوال۲۳.What is his aunt’s job?

با توجه به تصاویر ، جملات ناقص زیررا با کلمه مناسب کامل کنید . ۱ نمره

نمونه سوالات امتحان زبان هفتم نمونه سوال۲۴.My friend is a ……….

نمونه سوالات امتحان زبان هفتم نمونه سوال ۲۵. My uncle is a ………  

 

 

 کدام لغت با کلمه داخل پرانتز هماهنگ نیست زیر آن خط بکشید.  ۱ نمره

۲۶.( month):  September – January – year – April    ..……….             

۲۷.(week):  date – Tuesday – Friday – Saturday      ….……..              

 نام هر تصویر را زیر تصویر بنویسید. ( یک لغت اضافی هست.) ۱.۵ نمره

( florist – waiter – engineer  – employee )

نمونه سوالات امتحان زبان هفتم نمونه سوال۲۸. …………

نمونه سوالات امتحان زبان هفتم نمونه سوال۲۹. ………….

نمونه سوالات امتحان زبان هفتم نمونه سوال۳۰. …………                        

–  متن زیر را بخوانید و جدول زیر را کامل نمایید . ۲ نمره

Reza Akbari is a student. He goes to Daqestani School. He’s fourteen years old. His birthday is in Day. His father’s name is Ahmad. He is a mechanic. His mother’s name is Fatemeh. She is a dentist.              

father’s job month age last name
۳۴. ۳۳. ۳۲. ۳۱.

 

۳۵-  خودتان و خانواده تان را در چند جمله معرفی نمایید. ۱.۵ نمره   

دانلود نمونه سوال نیم سال اول زبان انگلیسی هفتم

نمونه سوالات امتحان زبان هفتم نمونه سوال

 

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی هفتم دی ۱۴۰۰- مدرسه اطهران تبریز pdf + پاسخ

 

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی هفتم دی ۱۴۰۰ – سرای دانش حافظ pdf + پاسخ

 

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی هفتم دی ۱۴۰۰ – سرای دانش سعادت آباد pdf + پاسخ

 

دانلود نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی هفتم دی ۱۴۰۰_ مدرسه بعثت مشهد pdf + پاسخ

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ