قیمت انواع گوشت گوسفندی و گوساله در بازار

0

قیمت انواع گوشت گوسفندی و گوساله در بازار ، قیمت گوشت گوسفندی ۱۴۰۱ ، قیمت گوشت گوسفندی امروز تهران ۱۴۰۰ ، قیمت شقه گوسفندی امروز تهران ، قیمت گوشت بره ، قیمت گوشت امروز تهران ، قیمت گوشت گوسفندی زنده امروز ، قیمت گوشت گوسفندی در حال حاضر ، قیمت روز گوشت ، قیمت گوشت گوساله امروز تهران ، قیمت گوشت گوساله در حال حاضر ، قیمت گوشت گوساله ۱۴۰۱

قیمت انواع گوشت گوسفندی و گوساله در بازار

قیمت گوشت گوسفند قیمت گوشت قرمز

نام کالا  قیمت (تومان)
قلوه گاه گوسفندی پویا پروتئین – ۱ کیلوگرم ۱۵۷,۰۰۰
گردن گوسفندی پویا پروتئین – ۱ کیلوگرم ۲۰۵,۰۰۰
قلوه گاه گوسفند داخلی مهیا پروتئین مقدار ۱ کیلوگرم ۱۵۷,۰۰۰
گوشت آبگوشتی با دنبه زی پرو – ۱ کیلوگرم ۲۱۵,۰۰۰
راسته با استخوان گوسفند مهیا پروتئین مقدار ۱ کیلوگرم ۲۶۰,۰۰۰
ماهیچه ران گوسفند داخلی مهیا پروتئین – ۰.۸ کیلوگرم ۲۸۴,۰۰۰
ران بی استخوان گوسفند مهیا پروتئین – ۸۰۰ گرم ۲۹۰,۵۰۰
ران گوسفندی با استخوان ممتاز رویال طعم – ۱ کیلوگرم ۲۹۵,۰۰۰
گردن اسلایس گوسفند زی پرو – ۱.۵ کیلوگرم ۲۰۸,۰۰۰
سر دست گوسفندی پویا پروتئین – ۲ کیلوگرم ۵۹۷,۰۰۰

قیمت انواع گوشت قرمز در دهم دی ۱۴۰۱

نام محصول قیمت واحد کیلوگرم (تومان)
راسته با استخوان گوسفندی ۱۷۶,۰۰۰
ران کامل ممتاز گوسفندی ۱۹۵,۰۰۰
کف دست گوسفندی با ماهیچه ۱۷۸,۰۰۰
ران پاک کرده گوساله ۲۰۵,۰۰۰
سر دست پاک کرده گوساله ۱۸۰,۰۰۰
گردن گوسفندی ۱۳۵,۰۰۰
قلوگاه گوساله ۱۴۹,۰۰۰
گردن گوساله ۱۳۵,۰۰۰
قلم گوساله ۳۹,۰۰۰
سردست گوسفندی ۱۷۰,۰۰۰
ماهیچه گوساله ۱۹۵.۰۰۰
دمبالیچه گوسفندی ۱۰۵.۰۰۰
نیم شقه سردست گوسفند ۱۸۰.۰۰۰
شقه لاشه گوسفندی ۱۸۸,۰۰۰
نیم شقه ران گوسفندی ۲۰۲,۰۰
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ