در علوم منظور از وارد کردن نیرو چیست

0

در علوم منظور از وارد کردن نیرو چیست ، منظور از وارد کردن نیرو ؟

در علوم منظور از وارد کردن نیرو چیست؟

جواب و پاسخ سوال در علوم منظور از وارد کردن نیرو چیست؟

جواب : هل دادن یا کشیدن واعمال نیرو است

در علوم ، هل دادن یا کشیدن معادل چیست ؟

جواب : معادل وارد کردن نیرو یا اعمال نیرو است .

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ