چرا قاره اروپا از نظر جمعیت متراکم است

0

چرا قاره اروپا از نظر جمعیت متراکم است مطالعات هشتم

چرا قاره اروپا با وجود وسعت کم یکی از متراکم ترین قاره های جهان از نظر جمعیت است؟

جواب :

الف- شرایط مساعد طبیعی چون آب و هوای معتدل و ریزش باران کافی و رودهای پر آب و جلگه های پهناور
ب- پیشرفت در علم و فناوری

نمونه سوال مطالعات هشتم مطالعات هشتم

شرایط مساعد طبیعی چون آب و هوای معتدل و ریزش باران کافی و رودهای پر آب و جلگه های پهناور از یک سو و پیشرفت در علم و فناوری از سوی دیگر، موجب
شده است این قاره از نظر جمعیت، متراکم باشد. (صفحه ۱۴۲)

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ