مثلث متساوی الساقین تقارن مرکزی دارد

0

مثلث متساوی الساقین تقارن مرکزی دارد ولی تقارن ، مثلث متساوی الساقین تقارن مرکزی دارد اما تقارن جای خالی ندارد ، مثلث متساوی الساقین تقارن محوری دارد ، آیا مثلث متساوی الساقین تقارن محوری دارد

مثلث متساوی الساقین تقارن مرکزی دارد اما تقارن جاخالی ندارد

جواب : تقارن چرخشی ندارد

مثلث ۳ ضلعی است و ۳ عدد فرد است

اگر تعداد اضلاع زوج باشد، مرکز تقارن دارند و اگر تعداد اضلاع فرد باشد، مرکز تقارن ندارد

مثلث متساوی الساقین یک محور تقارن دارد.

مثلث مرکز تقارن ندارد چون که اگر مثلث را ۱۸۰ درجه بچرخانیم روی خودش منطبق نمی شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ