معنی عصاره تاکی به قدرت او شهد فایق شده

0

معنی عصاره تاکی به قدرت او شهد فایق شده

منظور سعدی از دو ترکیب “عصاره تاک و شهد فائق” در مصرع زیر چیست؟

“عصاره تا کی به قدرت او شهد فائق شده”

عصاره ی تاکی به قدرت او شهد فایق شده و تخم  خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته.

شیره ی درخت انگور با قدرت خداوند به عسل برتر تبدیل شده و تخم ناچیز خرما با تربیت او به درخت بلند خرما تبدیل شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ