قرینه ی هر نقطه نسبت به محور افقی دارای

0

قرینه ی هر نقطه نسبت به محور افقی دارای

قرینه ی هر نقطه نسبت به محور افقی دارای … یکسان و …. قرینه است

جواب و پاسخ  : قرینه ی هر نقطه نسبت به محور افقی دارای عرض یکسان و طول قرینه است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ