قرینه مرکزی همان دوران جاخالی نسبت به نقطه تقارن است

0

قرینه مرکزی همان دوران جاخالی نسبت به نقطه تقارن است

جواب و پاسخ سوال : قرینه مرکزی همان دوران ۱۸۰ درجه نسبت به نقطه تقارن است

تقارن مرکزی : تقارنی است که اگر شکل را به اندازه ۱۸۰درجه، حول یک نقطه بچرخانیم شکل بر خودش منطبق می شود.

دوران : چرخش یک شکل حول یک نقطه را دوران می گویند.

انواع دوران :

دوران ۹۰درجه
دوران ۱۸۰درجه

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ