نظام طبقاتی جامعه ایران در عصر ساسانی تحت تاثیر چه عواملی گسترش یافت

0

نظام طبقاتی جامعه ایران در عصر ساسانی تحت تاثیر چه عواملی گسترش یافت

جواب و پاسخ سوال : حکومت قدرتمند مرکزی و رسمی ‌شدن دین زردشتی

ظام طبقاتی جامعه ساسانی تحت تاثیر کدام عوامل گسترش یافت و تثبیت شد؟

۱ )  حکومت قدرتمند مرکزی و رسمی ‌شدن دین زردشتی

۲ ) ایجاد سپاه دایمی و شیوه حکومت ملوک ‌الطوایفی

۳ ) رسمی ‌شدن دین زرشتی و ایجاد سپاه دایمی

۴ ) تشکیل سپاه جاویدان و شیوه حکومت غیرمتمرکز

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ