مشخصه عددی که توصیف کننده جنبه خاصی از جامعه است

0

مشخصه عددی که توصیف کننده جنبه خاصی از جامعه است

یک مشخصه عددی که توصیف کننده جنبه ای خاص از جامعه است را پارامتر جامعه می گوییم.

جواب و پاسخ سوال : پارامتر جامعه

در یک جامعه آماری، کدام مشخصه عددی، درست است؟

۱ ) پارامتر ثابت و آماره ثابت

۲ )  پارامتر ثابت و آماره متغیر

۳ ) پارامتر متغیر و آماره ثابت

۴ ) پارامتر متغیر و آماره متغیر

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ