قیمت خودروهای پیش فروش ایران خودرو با موعد تحویل شهریور ۱۴۰۲

0

قیمت خودروهای پیش فروش ایران خودرو با موعد تحویل شهریور ۱۴۰۲

طرح پیشفروش ایرانخودرو اردیبهشت ۱۴۰۲ در راستای عرضه در بخش سوم اولویت‌های تابستان ۱۴۰۲ با موعد تحویل شهریور امسال اعلام شد.

شرایط پیش فروش برخی از محصولات شرکت ایران خودرو صرفاً برای بخش سوم اولویت‌های تابستان ۱۴۰۲ با موعد تحویل شهریور از سوی این شرکت منتشر شد.

جزئیاتی از طرح پیشفروش ایرانخودرو اردیبهشت ۱۴۰۲

طبق این طرح متقاضیانی که در سامانه یکپارچه ثبت نام کرده‌اند و اسامی آن‌ها به عنوان بخش سوم اولویت تابستان به این شرکت اعلام شده و برای آن‌‌ها از طرف شرکت ایران خودرو پیامک ارسال شده می‌توانند براساس این بخشنامه ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

لازم به ذکر است که در این طرح قیمت خودرو براساس قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد اخذ خواهد شد.

مبلغ پیش‌پرداخت دنا پلاس ساده ۱۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام شده که با موعد تحویل شهریورماه به فروش می‌رسد. قیمت کارخانه سدان لوکس ایران خودرو ۳۲۴ میلیون تومان است. همچنین این خودرو در ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ حدود ۶۷۰ میلیون تومان در بازار معامله می‌شود.

شرایط جدید فروش ایران خودرو سامانه یکپارچه فروش خودرو بخشنامه جدید ایران خودرو

اختلاف قیمت کارخانه و بازار دنا پلاس چقدر است؟

دنا پلاس به‌صورت پیش‌فروش چهار ماهه و با سود مشارکت ۱۲ درصد عرضه می‌شود. در نتیجه سود مشارکت این خودرو در چهار ماه حدود پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد شد و با احتساب قیمت‌های امروز، اختلاف قیمتی دنا پلاس معمولی در حدود ۳۵۱ میلیون تومان می‌شود.

ﻣﻮﺿﻮع: دوﻣﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﺮان ﺧﻮدرو از ﻃﺮﻳﻖ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮدرو (ﻃﺮح ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎنﻋﺎدی) اردﻳﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۲

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﺤﺘﺮم و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻴﺶ ﻓﺮوش ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ ﺑﺨﺶ ﺳﻮم اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۴۰۲ﺑﺎ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﻬﺮﻳﻮر ۱۴۰۲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﻋﻼم ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و اﺳﺎﻣﻲ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﺳﻮم اوﻟﻮﻳﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای اﻳﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﭘﻴﺎﻣﻚ ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دراﻳﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺟﺪول ﭘﻴﺶ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﺮان ﺧﻮدرو

 ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻴﺰان

ﺳﻮد ﻣﺸﺎرﻛﺖ و اﻧﺼﺮاف

 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوش رﻧﮓ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮدرو ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ

ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﺎب رﻳﺎل

ﻛﺪ ﺧﻮدرو  ﺧﻮدرو
 ﺷﻬﺮﻳﻮر

۱۴۰۲

 ﺳﻮد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ۱۲ درﺻﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ و ﺳﻮد

اﻧﺼﺮاف ۹ درﺻﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

ﻣﻲ ﺷﻮد.

 ۱۰۵۳۵۹  ﺳﻔﻴﺪ،ﻣﺸﻜﻲ آﺑﻨﻮس،ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی

ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ،ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم، آﺑﻲ ﻛﺒﻮد، ﻧﻘﺮه ای

ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻤﺘﺮ از ۵۰ درﺻﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺤﺼﻮل  ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰  ۷۰۳  دﻧﺎ ﭘﻼس
 ۱۰۵۳۶۰  ﺳﻔﻴﺪ،ﻣﺸﻜﻲ آﺑﻨﻮس،ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ،ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم، آﺑﻲ ﻛﺒﻮد

ﻧﻘﺮه ای

 ۱,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰  ۷۰۴  دﻧﺎ ﭘﻼس ﺗﻮرﺑﻮ ﺷﺎرژ دﺳﺘﻲ

وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ ، ﺗﺠﻬﻴﺰات وﺗﺼﺎوﻳﺮ)ﻧﻤﺎی ﺑﻴﺮوﻧﻲ داﺧﻠﻲ، ﺗﻮدوزی و رﻳﻨﮓ (ﺧﻮدروﻫﺎی ﻓﻮق در ﺳﺎﻳﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ

(www.ikco.ir/fa/productlist.aspx)

ﻧﻜﺘﻪاوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎی اﻋﻼﻣﻲ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺧﻮدروی اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮدرو اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻜﺘﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اوﻟﻮﻳﺖ اول ﭘﻴﺶ ﻓﺮوش ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺻﻤﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﺻﺮﻓﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و از ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ esale.ikco.ir

ﻧﻜﺘﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎل در رﻫﻦ ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮﻫﻴﻦ در ﻫﻨﮕﺎم وارﻳﺰ وﺟﻪ در ﺳﺎﻳﺖ ﻓﺮوش اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ اﻳﺮان ﺧﻮدرو و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﻚ رﻫﻦ در ﻣﻮﻋﺪ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺮﻫﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ و ﺳﻨﺪ از رﻫﻦ ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻧﻜﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت از وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮارداد ،ﺻﺪور ﺳﻨﺪ)ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻓﺮوش( و ﭘﻼک ﺧﻮدروی ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﺷﺨﺼﻲ و ﻣﻴﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ : esale.ikco.ir و customer.ikco.ir ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺮای اﻃﻼع از ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ www.ikco.ir/fa/Page.aspx?id=۶۵ ﻣﺮجعه نمایید.

ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم:

ﻃﺮح ﭘﻴﺶ ﻓﺮوش ﻋﺎدی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﻓﻮق از روزﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ ﺷﺮوع و ﺗﺎ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻧﻜﺘﻪ:۱ در ﺻﻮرت ﻋﺪم وارﻳﺰ ﻛﺎﻣﻞ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﺎب ﺧﻮدرو، ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﮔﺮدد. ﻧﻜﺘﻪ۲ : در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف ﻣﺸﺘﺮی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮت در ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﺮاز ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ) ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ( در ﻫﺮﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮدرو، ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد و وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ۲۰ روز ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎی ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه، ﻣﺴﺘﺮد ﻣﻲﮔﺮدد و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ از ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮدرو ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻧﻜﺘﻪ:۳ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻨﺪرج در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ) ﻣﺜﻼ دارا ﺑﻮدن ﭘﻼک ﻓﻌﺎل اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮروی ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮی ﺷﺨﺼﻲ( ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ) اﻧﻘﻀﺎی ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﺘﺒﺎر( و … ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﺻﻮرت اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، ﺿﻤﻦ ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻳﺸﺎن، ﺑﻪ ﻣﺪت ۳ ﺳﺎل از ﺛﺒﺖﻧﺎم درﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻓﺮوش آﺗﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو  ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .

ﻧﻜﺘﻪ:۴ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از درﻳﺎﻓﺖ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ در ﺳﺎﻳﺖ ﻓﺮوش اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮدرو و ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ :

ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮدرو ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻴﻤﺖ زﻣﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻓﺮد ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﺎب ﺧﻮدرو را از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ ﻓﺮوش اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ esale.ikco.ir و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪول ﻓﻮق وارﻳﺰ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻟﺒﺎﻗﻲ وﺟﻪ ﺧﻮدرو ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ در زﻣﺎن ارﺳﺎل دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ، ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ و درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﮔﺮدد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ