هزینه ام ار ای با بیمه و تعرفه آزاد MRI سال ۱۴۰۲

0

هزینه ام ار ای با بیمه و تعرفه آزاد MRI سال ۱۴۰۲

قیمت تعرفه های تصویربرداری ام ار ای سال ۱۴۰۲ بروزرسانی شد.

لیست هزینه ام ار ای ، هزینه MRI

هزینه ام ار ای تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بهترین مرکز ام آر آی

در جدول زیر می‌ توانید تعرفه ام آر آی در سال ۱۴۰۲ را مشاهده کنید. ( تمامی تعرفه ها به ریال محاسبه شده است).

تعرفه های تصویربرداری سال ۱۴۰۲

تمامی قیمت ها به تومان می باشد

نام خدمت گروه خدمت تعرفه آزاد  با بیمه 
MR آرتروگرافی ام آر آی ۱۵۴۶۰۲۰۰ ۴۱۸۱۲۸۰
MR) MRCP کلانژیوگرافی ) ام آر آی ۱۳۷۴۴۹۲۰ ۳۸۸۸۵۳۰
MR) MRU یوروگرافی استاتیک) ام آر آی ۱۳۷۴۴۹۲۰ ۳۸۸۸۵۳۰
MRA (آنژیوگرافی) اندام تحتانی با یابدون ماده حاجب ام آر آی ۱۴۱۵۲۰۴۰ ۳۹۱۸۳۹۰
MRA (آنژیوگرافی) اندام فوقانی با یا بدون ماده حاجب ام آر آی ۱۴۱۵۲۰۴۰ ۳۹۱۸۳۹۰
MRA (آنژیوگرافی) شکم با یا بدون مواد حاجب ام آر آی ۱۴۱۵۲۰۴۰ ۳۹۱۸۳۹۰
MRA (آنژیوگرافی) لگن با یا بدون ماده حاجب ام آر آی ۱۴۱۵۲۰۴۰ ۳۹۱۸۳۹۰
MRA سر(مغز) بدون ماده حاجب یا با ماده حاجب ام آر آی ۱۴۱۵۲۰۴۰ ۳۹۱۸۳۹۰
MRA گردن بدون ماده حاجب یا با ماده حاجب ام آر آی ۱۴۱۵۲۰۴۰ ۳۹۱۸۳۹۰
MRI آرنج با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۲۹۳۱۷۹۰
MRI آرنج با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۴۰۹۴۸۵۰
MRI آرنج بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۲۴۰۴۸۲۰
MRI اسکوپی ام آر آی ۱۳۷۴۴۹۲۰ ۳۸۸۸۵۳۰
MRI اوربیت با تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۴۰۹۴۸۵۰
MRI اوربیت با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۴۰۹۴۸۵۰
MRI اوربیت بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۲۴۰۴۸۲۰
MRI بازو با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۲۹۳۱۷۹۰
MRI بازو باوبدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۴۰۹۴۸۵۰
MRI بازو بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۲۴۰۴۸۲۰
MRI براکیال پلکسوس ( کمری) ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۲۴۰۴۸۲۰
MRI براکیال پلکسوس (گردنی) ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۲۴۰۴۸۲۰
MRI براکیال پلکسیوس با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۴۰۹۴۸۵۰
MRI پستان دو طرفه با و بدون تزریق ام آر آی ۱۸۳۴۳۹۲۰ ۴۹۱۲۱۵۰
MRI توراسیک با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۲۹۳۱۷۹۰
MRI توراسیک با تزریق دیفیوژن ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۲۹۳۱۷۹۰
MRI توراسیک با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۴۰۹۴۸۵۰
MRI توراسیک بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۲۴۰۴۸۲۰
MRI توراکولومبار با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۲۹۳۱۷۹۰
MRI توراکولومبار با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۴۰۹۴۸۵۰
MRI توراکولومبار بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۲۴۰۴۸۲۰
MRI دینامیک (باوبدون ) هر قسمت بدن بجز قلب ام آر آی ۱۳۷۴۴۹۲۰ ۳۸۸۸۵۳۰
MRI ران پا با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۲۹۳۱۷۹۰
MRI ران پا با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۴۰۹۴۸۵۰
MRI ران پا بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۲۴۰۴۸۲۰
MRI زانو با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۲۹۳۱۷۹۰
MRI زانو با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۴۰۹۴۸۵۰
MRI زانو بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۲۴۰۴۸۲۰
MRI ساعد با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۲۹۳۱۷۹۰
MRI ساعد با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۴۰۹۴۸۵۰
MRI ساعد بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۲۴۰۴۸۲۰
MRI ساق پا با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۲۹۳۱۷۹۰
MRI ساق پا با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۴۰۹۴۸۵۰
MRI ساق پا بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۲۴۰۴۸۲۰
MRI ساکروم کوکسیژال باتزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۲۹۳۱۷۹۰
MRI ساکروم کوکسیژال باوبدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۴۰۹۴۸۵۰
MRI ساکروم کوکسیژال بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۲۴۰۴۸۲۰
MRI سرویکال با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۲۹۳۱۷۹۰
MRI سرویکال با تزریق دیفیوژن ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۲۹۳۱۷۹۰
MRI سرویکال بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۲۴۰۴۸۲۰
MRI سرویکوتوراسیک با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۲۹۳۱۷۹۰
MRI سرویکوتوراسیک با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۴۰۹۴۸۵۰
MRI سرویکوتوراسیک بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۲۴۰۴۸۲۰
MRI سرویکال با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۴۰۹۴۸۵۰
MRI شانه با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۲۹۳۱۷۹۰
MRI شانه باوبدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۴۰۹۴۸۵۰
MRI شانه بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۲۴۰۴۸۲۰
MRI شبکه براکیال پلکسوس (بازویی) ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۲۴۰۴۸۲۰
MRI شکم با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۲۹۳۱۷۹۰
MRI شکم باوبدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۴۰۹۴۸۵۰
MRI شکم بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۲۴۰۴۸۲۰
MRI صورت و سینوس با تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۴۰۹۴۸۵۰
MRI صورت و سینوس با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۴۰۹۴۸۵۰
MRI صورت و سینوس بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۲۴۰۴۸۲۰
MRI قفسه سینه با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۲۹۳۱۷۹۰
MRI قفسه سینه باوبدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۴۰۹۴۸۵۰
MRI قفسه سینه بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۲۴۰۴۸۲۰
MRI کبد با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۲۹۳۱۷۹۰
MRI کبد بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۲۴۰۴۸۲۰
MRI کبد تری فازیک ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۴۰۹۴۸۵۰
MRI کف پا با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۲۹۳۱۷۹۰
MRI کف پا با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۴۰۹۴۸۵۰
MRI کف پا بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۲۴۰۴۸۲۰
MRI کف دست با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۲۹۳۱۷۹۰
MRI کف دست با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۴۰۹۴۸۵۰
MRI کف دست بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۲۴۰۴۸۲۰
MRI گوش با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۲۹۳۱۷۹۰
MRI گوش باوبدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۴۰۹۴۸۵۰
MRI گوش بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۲۴۰۴۸۲۰
MRI گوش داخلی باتزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۲۹۳۱۷۹۰
MRI گوش داخلی باوبدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۴۰۹۴۸۵۰
MRI گوش داخلی بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۲۴۰۴۸۲۰
MRI لگن با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۲۹۳۱۷۹۰
MRI لگن با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۴۰۹۴۸۵۰
MRI لگن بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۲۴۰۴۸۲۰
MRI لومبار با تزریق دیفیوژن ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۲۹۳۱۷۹۰
MRI لومبوساکرال با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۲۹۳۱۷۹۰
MRI لومبوساکرال با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۴۰۹۴۸۵۰
MRI لومبوساکرال بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۲۴۰۴۸۲۰
MRI لومبوساکروکوسیژال باتزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۲۹۳۱۷۹۰
MRI لومبوساکروکوسیژال باوبدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۴۰۹۴۸۵۰
MRI لومبوساکروکوسیژال بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۲۴۰۴۸۲۰
MRI مچ پا با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۲۹۳۱۷۹۰
MRI مچ پا با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۴۰۹۴۸۵۰
MRI مچ پا بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۲۴۰۴۸۲۰
MRI مچ دست با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۲۹۳۱۷۹۰
MRI مچ دست با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۴۰۹۴۸۵۰
MRI مچ دست بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۲۴۰۴۸۲۰
MRI مغز با تزریق دیفیوژن ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۲۹۳۱۷۹۰
MRI مغز باتزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۲۹۳۱۷۹۰
MRI مغز بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۲۴۰۴۸۲۰
MRI مغز پرفیوژن (باوبدون) ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۴۰۹۴۸۵۰
MRI مغز پرفیوژن (دیفیوژن بیمه) ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۲۹۳۱۷۹۰
MRI مغز دیفیوژن ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۲۹۳۱۷۹۰
MRI مغزبا و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۴۰۹۴۸۵۰
MRI مغزدیفیوژن باوبدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۴۰۹۴۸۵۰
MRI مفاصل ساکروایلیاک با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۲۹۳۱۷۹۰
MRI مفاصل ساکروایلیاک با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۴۰۹۴۸۵۰
MRI مفاصل ساکروایلیاک بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۲۴۰۴۸۲۰
MRI مفاصل هیپ با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۲۹۳۱۷۹۰
MRI مفاصل هیپ با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۴۰۹۴۸۵۰
MRI مفاصل هیپ بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۲۴۰۴۸۲۰
MRI نسج نرم گردن با تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۴۰۹۴۸۵۰
MRI نسج نرم گردن با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۴۰۹۴۸۵۰
MRI نسج نرم گردن بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۲۴۰۴۸۲۰
MRI هیپوفیز با تزریق ام آر آی ۱۰۸۳۹۳۶۰ ۲۹۳۱۷۹۰
MRI هیپوفیز با و بدون تزریق ام آر آی ۱۵۲۹۱۶۴۰ ۴۰۹۴۸۵۰
MRI هیپوفیز بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۲۴۰۴۸۲۰
MRS (اسپکتروسکوپی) ام آر آی ۱۴۸۹۴۸۸۰ ۴۱۲۳۹۷۰
MRU) MRU یوروگرافی دینامیک) قید درخواست پزشک به صورت دینامیک الزامی است ام آر آی ۱۵۴۶۰۲۰۰ ۴۱۸۱۲۸۰
MRV با تزریق ( آزاد) ام آر آی ۱۴۱۵۲۰۴۰ ۳۹۱۸۳۹۰
MRV با تزریق (بیمه) ام آر آی ۱۴۱۵۲۰۴۰ ۳۹۱۸۳۹۰
MRV بدون تزریق ام آر آی ۱۴۱۵۲۰۴۰ ۳۹۱۸۳۹۰
TMJ MRI بدون تزریق ام آر آی ۹۰۷۲۰۰۰ ۲۴۰۴۸۲۰
هیپوفیز۲ ام آر آی ۹۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰
CPAngle ام آر آی ۹۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰
مفصل هیپ ۲ ام آر آی ۹۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰
کوکسیژال ۲ ام آر آی ۹۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰
ام آر آی ستون فقرات کمری بدون کنتراست ام آر آی ۶۵۷۶۸۲۰ ۶۵۷۶۸۲۰
ام آر آی مغز بدون  کنتراست ام آر آی ۶۵۷۶۸۲۰ ۶۵۷۶۸۲۰
ام آر آی ساکروم  بدون کنتراست ام آر آی ۶۵۷۶۸۲۰ ۶۵۷۶۸۲۰
ام آر آی گردن بدون کنتراست ام آر آی ۶۵۷۶۸۲۰ ۶۵۷۶۸۲۰
ام آر آی ستون فقرات گردنی  بدون کنتراست ام آر آی ۶۵۷۶۸۲۰ ۶۵۷۶۸۲۰
سکانس بدون تزریق ام آر آی ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰
دیفیوژن۲ ام آر آی ۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
مولتی پارامتریک MRI ام آر آی ۳۵۰۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰
دیفیوژن/پرفیوژن ام آر آی ۲۵۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ