پاسخنامه سوالات امتحان نهایی دینی انسانی اردیبهشت ۱۴۰۲

0

پاسخ و جواب سوالات امتحان نهایی دینی انسانی در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

پاسخ دینی دوازدهم ، پاسهنامه دینی داوازدهم ۱۴۰۲ ، پاسخنامه امتحان نهایی دینی خرداد ۱۴۰۲

سوالات آزمون نهایی دین و زندگی علوم انسانی در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

أ) با توجه به آیات قرآن و حدیث پاسخ دهید.

ترجمه آیه شریفه « قَدْ جاءکُم بَصَائِرُ مِن رَبِّکمْ؛ فَمَنْ أَبصَرَ فَلِنَفسِهِ وَ مَن عَمِیَ فَعَلیهَا» را کامل کنید.

. ……………………………………… است؛ خودش نفع به شد بینا کس هر پس ………………………………………………………….

آیه شریفه « أَ رَأَیتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلهَهُ هَواهُ» ؛ ناظر به توحید یا شرک درکدام بُعد فردی یا اجتماعی می باشد؟ مطابق حدیث امام باقر علیه السالم که می فرماید: « هیچ چیز مانند گناه دل را فاسد نمی کند» مربوط به کدام یک از

آثار نامطلوب گناه در زندگی دنیوی و اخروی است؟

آیه شریفه « اِستَعینُوا بِاهللِ و اصبِروا إنَّ األرضَ هللِ یُورثُها مَن یَشاءُ ِمن عِبادِهِ وَ العَاقِبهُ للمُتَّقینَ» ؛ عاقبت نیکو در چه

صورتی به پرهیزکاران می رسد؟

مطابق آیات قرآن کریم، اگر ایمان و عمل صالح به دنبال توبه بیاید      .

الف: صرفا“ باعث بخشیده شدن گناه می شود.       ب: گناهان را تبدیل به حسنات می کند.

حدیث« فاعلُ الخیرِ، خیرٌ منهُ و فاعلُ الشَّرِّ شَرٌّ مِنهُ»؛ شرط قبولی اعمال را در چه چیز می داند؟

ب) درستی یا نادرستی گزاره های زیر را با ( ص/ غ ) مشخص کنید.

علی رغم از بین رفتن مصادیق شرک مثل بت و اجرام آسمانی، انسان امروزی بیشتر دچار شرک شده است.

از شرایط پذیرش توحید در ربوبیت این است که هرگونه اثر گذاری از انسان را سلب کنیم.

تقدیر، همان قانونمندی جهان و نظم در آن است.

هر موجودی به آفریننده نیازمند است.

احکام الهی، انسان را به استفاده معتدل از امیال مادی سفارش می کند.

ج) گزینه درست را انتخاب کنید.

از نظر رسول خدا صلی اهلل علیه و آله قبح و زشتی کدام یک از موارد زیر کمتر است؟ الف) اصرار بر گناه      ب) شادمانی بر گناه      ج)کوچک شمردن گناه     د) انجام گناه

استخراج و استنباط احکام اسالمی متناسب با شرایط جدید زندگی از وظایف چه کسانی است؟ الف) دانشمندان علوم تجربی     ب) فقها و مجتهدین     ج) حکما      د) همه مردم

کدام مورد در زمره علل طولی قرار می گیرد؟ الف) پدر نسبت به فرزند   ب) روح برای حرکت دست   ج) بذر برای درخت   د) بنّا برای ساختمان

د) حکم فقهی هر یک از موارد زیر را بنویسید. (مستحب / حالل و جایز/ واجب / واجب کفایی)

استفاده از وسایل ارتباطی داخلی به منظور جلوگیری از نفوذ و سلطه بیگانگان.

استفاده از ابزار و آالت موسیقی، برای اجرای سرودها و برنامه های فرهنگیِ مفید.

ه) ارتباط موارد سمت راست و چپ را تعیین کنید. (در سمت چپ یک مورد اضافی است).

الف) از آثار مثبت حوزه علم در تمدن جدید مشارکت مردم در تشکیل حکومت
ب) از معیارهای تمدن اسالمی صف بندی و جبهه گیری بر اساس حق و باطل
ج) از آثار مثبت حوزه قسط و عدل در تمدن جدید عدم اختصاص علم به طبقه یا قشر خاصی از جامعه
د) رشد و بالندگی علم و فرهنگ در تمدن اسالمی

و) جمالت زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید.

منظور از «توحید در      » این است که مخلوقات جز با اجازه خداوند نمی توانند در عالم دخل و تصرف کنند.

خداوند کسانی که زندگی خود را بر لبه پرتگاه بنا نهاده اند،      نامیده است.

جمله «معبودی جز اهلل نیست» به معیار      تمدن اسالمی اشاره دارد.

ز) اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

تسویف:

قاعده نفی سبیل:

کلاس دوازدهمی ها سوالات دینی دوازدهم با جواب

ح) به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

از عوامل استحکام نظام اسالمی چهار مورد را نام ببرید.

منظور از گناهان کبیره چیست؟

مبارزه با آداب جاهلی، خرافات و جهل توسط پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله، به کدام یک از معیارهای تمدن اسالمی مرتبط است؟

کوتاهی مردم در انجام کدام وظیفه سبب قوی تر و محکم تر شدن گناهان اجتماعی می شود؟

بیت «هیچ عاقل مرکلوخی را زند // هیچ با سنگی عتابی کس کند» به کدام یک از شواهد وجود اختیار در انسان اشاره دارد؟

در هریک از موارد زیر، وجود ح سن فاعلی یا ح سن فعلی را مشخص کنید:

انجام ندادن مبطالت روزه از اذان صبح تا اذان مغرب به نیت سالمتی بدن

اقامه نماز برای رضایت الهی بدون طهارت

ط) به سؤالات زیر پاسخ کامل دهید.

سنت ابتال و امداد عام الهی را با ذکر یک مورد از وجوه اختالف و یک مورد از وجوه اشتراک آن ها، با یکدیگر مقایسه کنید.

از تعالیم و اعتقادات نادرست کلیسا دو مورد را بنویسید.

موقعیت زن و خانواده در دو تمدن اسالمی و تمدن اروپا را بنویسید.

چرا انسان موحد دارای شخصیتی ثابت و پایدار و انسان مشرک دارای شخصیتی ناپایدار است؟

با ذکر استدالل، اثبات کنید که ذات و چیستی خداوند قابل شناخت نیست.

 

دانلود جواب سوالات امتحان نهایی دینی انسانی خرداد ۱۴۰۲ بصورت PDF

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ