پاسخنامه امتحان نهایی دینی تجربی و ریاضی اردیبهشت ۱۴۰۲

0

پاسخ و جواب سوالات امتحان نهایی دینی انسانی در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

پاسخ دینی دوازدهم ، پاسهنامه دینی داوازدهم ۱۴۰۲ ، پاسخنامه امتحان نهایی دینی خرداد ۱۴۰۲

سوالات آزمون نهایی دین و زندگی علوم انسانی در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

الف ) با تدبر در آیات قرآن و روایت، به سؤالات زیر پاسخ دهید.

۱ – عبارت قرآنیِ « قُل اهللُ خالِقُ کُلِّ شَیءٍ وَ هُو الواحِدُ القَهّارُ » ناظر به کدام یک از معیارهای تمدّن اسالمی است؟

۲ – آیه شریفه « قُل یا عِبادیَ الّذینَ أسرَفوا عَلی أنفُسِهِم التَقنَطُوا مِن رَحمَهِ اهللِ … » در تقابل با کدام یک از حیله های شیطان است؟

۳ – عبارتِ « وَ ما کانَ عَطاءُ رَبِّکَ َمحظُوراً: و عطای پروردگارت (از کسی) منع نشده است » بیانگر کدام سنّت الهی است؟

۴ – بازتاب و نتیجه اعتقاد به آیه « … ما لَهُم مِن دونِهِ مِن وَلِیٍّ وَ ال یُشرِکُ فی حُکمِهِ أحداً » کدامیک از مراتب توحید است؟

۵ – با توجّه به حدیث شریف « یا َمعشَرَ التُّجّارِ، الفِقهَ ثُمَّ المَتجَرَ » چرا یادگیری مسائل شرعی تجارت، مقدّم بر تجارت است؟

ب ) درستی یا نادرستی گزاره های زیر را با ( ص / غ ) مشخص کنید.

۶ – « توانایی بهره مندی بیشتر از طبیعت » از آثار منفیِ تمدّن جدید در حوزۀ علم است. (  )

۷ – برخالف دیدگاه قرآن کریم، در اروپا، زن بر اساس تورات، موجودِ درجه دوّم تلقّی می شد. (  )

۸ – زبان حال دائمی موجودات، عرض نیاز به خداوند هم در مرحله پیدایش و هم در مرحله بقاست. (  )

۹ – پرستش و اطاعت خداوند به عنوان تنها مبدأ و خالق جهان، بیانگر توحید در خالقیّــت است. (  )

ج ) جاهای خالی گزاره های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

۱۰ – کسی که اختیار را در سخن یا بحث انکار می کند، در       از آن بهره می برد.

۱۱ – از نظر قرآن کریم       کسانی هستند که دیگران را به اطعام مساکین تشویق نمی کنند.

۱۲ – انسان بر اساس      خدا را می یابد و حضورش را درک می کند که به آن شناخت اولیّه گویند.

۱۳ – رواج ارتباط جنسی خارج از چارچوب شرع، بازگشتی به دوران     است که تزلزل بنیان خانواده را در پی دارد.

د ) کشف ارتباط

هر یک از عبارتهای سمت راست با کدام یک از عبارتهای سمت چپ ارتباط دارد؟ (در ستون چپ، یک مورد اضافی است)

ایجاد وزارتخانه ای به نام تنهایی در انگستان         الف) ترسیم چهرۀ منطقیِ دین اسالم

نظریات و کشفیّات جدید در علوم مختلف          ب) فروپاشیِ خانواده

غفلت از پرورش و تکامل بُعد معنوی انسان          ج) توجّه به قانون

پرهیز از تعصّب های جاهالنه در تبلیغ          د) رشد سریع علم ه) مصرف زدگی

ه ) به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

۱۸ – « خدا را با هر چیزی دیدن » برای انسان، چگونه معرفتی است؟

۱۹ – پس از توبه، عاملِ تداومِ پاکی جان و دل انسان ها چیست؟

۲۰ – برای این که معرفت به خدا، موجب افزایش درجه اخالص شود چه اقدامی الزم است؟

۲۱ – امام علی علیه السّالم به ترتیب، چه چیزی را مایه « عزّت » و « افتخار » خود می دانـد؟

۲۲ – درخواست دعا از پدر و مادر برای سعادتمندی فرزندان در چه صورتی موجب شرک است؟

۲۳ – بیت « هیچ عاقل مر کلوخی را زند؟     هیچ با سنگی عتابی کس کند؟» بیانگر کدام یک از شواهد اختیار است؟

کلاس دوازدهمی ها سوالات دینی دوازدهم با جواب دینی دوازدهم امتحان نهایی دوازدهم

دانلود جواب سوالات امتحان نهایی دینی تجربی و ریاضی اردیبهشت ۱۴۰۲ بصورت PDF

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ