بارم بندی فیزیک دوازدهم تجربی و ریاضی (امتحانات ۱۴۰۲)

0

بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی ۱۴۰۲

بارم بندی درس فیزیک دوازدهم ریاضی شامل بودجه بندی و اهمیت فصل های مختلف این کتاب می باشد. در ادامه می توانید تازه ترین نسخه بارم بندی امتحان فیزیک ریاضی دوازدهم را برای سال تحصیلی ۱۴۰۲ مشاهده کنید.

بارم بندی درس فیزیک ۳ دوازدهم تجربی

شماره فصل  نوبت اول  نوبت پایانی ( آزمون های نهایی ؛ خرداد، شهریور و دی ) 
اول  ۸ ۳.۷۵
دوم   ۸.۵ ۴
سوم ( ابتدای ٣-۶ مشخصه های موج  ) تا آخر فصل    ۳.۵  ۳.۷۵
چهارم ۳.۲۵
پنجم ــــــ  ۳.۷۵
ششم ــــــ ۲.۵
 جمع  ۲۰ ۲۰

 

برای درس فیزیک پایه دوازدهم رشته تجربی نمراتی تحت عنوان انتظارات عملکردی در نظر گرفته شده است که بر اساس فعالیت های طراحی آزمایش، اجرای آزمایش و … می باشد. در جدول زیر به شرح جزئیات بارم بندی این بخش پرداخته شده است.

 

ردیف   انتظارات عملکردی  مستمر  پایانی 
۱ طراحی آزمایش     ۱-۳   ۱-۲
۲ اجرای آزمایش ، ثبت داده ها ، نتیجه گیری و ارائه گزارش    ۲-۴
۳ تجزیه و تحلیل داده ها ، رسم نمودار ، نتیجه گیری از داده ها ، پیش بینی و …    ۲-۴  ۲-۴
۴ انجام تحقیق و جمع آوری اطلاعات ( طراحی ، اجرا ، ثبت داده ها ، تجزیه و تحلیل ، ارائه گزارش )    ۲-۳
۵ مشارکت و تعامل در فرایند آموزش ( انجام فعالیت های عملی و آزمایشگاهی ، مشارکت در بحث های گروهی ، کنجکاوی علمی و طرح پرسش های مفهومی )    ۴-۶
۶ پاسخ به پرسش های مفهومی ( دانش ، کاربرد ، استدلال و قضاوت )     ۱-۴  ۴-۷
۷ توانایی حل پرسش های محاسباتی    ۲-۴  ۹-۱۱
۸ حل مسائل در شرایط جدید( کاربرد و استدلال )   ۱-۳

 

کلاس دوازدهمی ها بارم بندی امتحانات نهایی

بارم بندی فیزیک دوازدهم ریاضی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ (دی خرداد – شهریور)

بارم بندی درس فیزیک ۳ دوازدهم ریاضی فیزیک

شماره فصل  نوبت اول  نوبت پایانی ( آزمون های نهایی؛خرداد، شهریور و دی ) 
اول   ۷.۲۵  ۳.۷۵
دوم   ۸.۲۵ ۴
سوم تا ص ۷۷ ( سرموج طولی ) و تمرین های مربوط از آخر فصل   ۴.۵  ۳.۷۵
سوم از ص ۷۷ ( سرموج طولی ) تا آخر فصل 
چهارم   ۳.۲۵
پنجم   ۲.۷۵
ششم   ۲.۵
جمع  ۲۰ ۲۰

 

بارم بندی انتظارات عملکردی برای درس فیزیک اعم از طراحی آزمایش، اجرای آزمایش و … برای نمرات مستمر و پایانی به شرح زیر می باشد.

 

ردیف انتظارات عملکردی مستمر پایانی
۱ طراحی آزمایش   ۱-۳  ۱-۲
۲ اجرای آزمایش، ثبت داده ها، نتیجه گیری و ارائه گزارش   ۲-۴ __
۳ تجزیه و تحلیل داده ها، رسم نمودار، نتیجه گیری از داده ها، پیش بینی و …   ۲-۴  ۲-۴
۴ انجام تحقیق و جمع آوری اطلاعات (طراحی، اجرا، ثبت داده ها، تجزیه و تحلیل، ارائه گزارش )   ۲-۳
۵ مشارکت و تعامل در فرایند آموزش (انجام فعالیت های عملی و آزمایشگاهی، مشارکت در بحث های گروهی، کنجکاوی علمی و طرح پرسش های مفهومی)   ۴-۶
۶ پاسخ به پرسش های مفهومی ( دانش،کاربرد، استدلال و قضاوت )   ۱-۴  ۴-۷
۷ توانایی حل پرسش های محاسباتی   ۲-۴  ۹-۱۱
۸ حل مسائل در شرایط جدید(کاربرد و استدلال )   ۱-۳

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ