پاسخنامه امتحان نهایی فیزیک دوازدهم تجربی و ریاضی ۱۴۰۲

0

پاسخنامه امتحان نهایی فیزیک تجربی و ریاضی خرداد ۱۴۰۲

پاسخ فیزیک نهایی دوازدهم ریاضی ، پاسخنامه فیزیک دوازدهم تجربی نهایی ۱۴۰۲ ، پاسخنامه امتحان نهایی فیزیک ۳ خرداد ۱۴۰۲ ، جواب سوالات فیزیک دوازدهم امروز

سوالات آزمون نهایی فیزیک دوازدهم تجربی خرداد ۱۴۰۲

۱ – واژه مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید و در پاسخنامه بنویسید.

الف – جهت بردار شتاب متوسط ﻫمواره در جهت بردار (تغییر سرعت – سرعت) است.

ب – نسبت مسافت طی شده به مدت زمان حرکت (سرعت متوسط – تندی متوسط) نامیده میشود.

پ – نیروﻫای وارد بر یک کشتی در حال حرکت، متوازناند. در این صورت کشتی با )سرعت – شتاب( ﺛابت حرکت میکند.

ت – جرم زمین تقریبا ٠٨ برابر جرم ماه است. نیروی گرانشی زمین بر ماه ( برابر – نابرابر ) با نیروی گرانشی ماه بر زمین است.

ث – چتربازی اندکی پس از یک پرش آزاد، چترش را باز میکند، و پس از مدتی به تندی حدی خود میرسد. در این حالت نیروی مقاومت ﻫوا که به چترباز وارد میشود برابر با (صفر – نیروی وزن) است.

۲- معادله سرعت – زمان متحرکی که در امتداد محور x حرکت میکند، در SI به صورت ٠٢ + t ٠١- = V است.

الف – در لحظه s٣ = t جهت بردارﻫای سرعت و شتاب متحرک را تعیین کنید.

ب  – در چه لحظهای این متحرک تغییر جهت میدﻫد؟

۳ – شکل زیر نمودار مکان- زمان جسمی را که روی محور x حرکت میکند نشان میدﻫد.

معادله حرکت متحرک را در بازهﻫای زمانی صﻔر تا s ٠٢و s ٠٢ تا s ٠۴ بنویسید.

۴- نمودار سرعت- زمان متحرکی که از مکان اولیه m٠٢- شروع به حرکت میکند، مطابق شکل زیر است. با به دست آوردن مکان متحرک در لحظهﻫای s ٠١ = t و s٠٢ = t، نمودار مکان- زمان ایـن متحرک را در بازه زمانی صفر تا s ٠٣ رسم کنید.

>کلاس دوازدهمی ها سوالات فیزیک دوازدهم ریاضی سوالات فیزیک دوازدهم تجربی

سوالات آزمون نهایی فیزیک دوازدهم ریاضی خرداد ۱۴۰۲

۱ – درستی یا نادرستی جملههای زیر را با عبارتهای (درست) یا (نادرست) مشخص کنید:

الف) در حـرکت با سرعت ثابت، در بـازههای زمـانی یکسان، انـدازۀ تغییـر مـکان ثابت است.

ب) در حـرکت کنـدشونده، بردارهای سرعت و شتاب متحـرک، در خـالف جهت هم هستند.

پ) تنـدی متوسط در حـرکت بـر روی خـط راست، برابر با نسبت جابهجـایی جسم به زمان است.

ت) برای جسمی در حرکت سقوط آزاد، مسافت طی شده در ثانیۀ چهارم با مسافت طی شده در ثانیۀ سوم برابر است.

۲ – شکل مقابل نمودار شتاب – زمان یک ماشین را نشان میدهد که در امتداد محور x حـرکت میکند. اگـر سرعت اولیۀ ماشین s m 40 و سرعت آن در ۱۰s = t برابـر s m 20 باشد:

الف) شتاب حرکت این ماشین را در ۱۰ ثانیۀ اول حرکت محاسبه کنید.

ب) جابهجایی ماشین در بازۀ زمانی ۱۰s تا ۲۵s را بهدست آورید.

۳ – جسمی در خالف جهت محـور x حرکت میکند. شتاب جسم در حـال افـزایش و تنـدی آن در حال کاهش است. نمـودار سرعت – زمان این جسم را به صورت کیفی رسم کنید.

۴ – گلوله ای از بام ساختمانی در شرایط خأل آزادانه سقوط میکند. اگر گلوله در ثانیۀ آخر حرکت خود m 35 را طی کند، ارتفاع ساختمان را حساب کنید. 

۵ – در جمله های زیر، عبارت درست را از داخل پرانتز انتخاب کرده و در پاسخبرگ بنویسید:

الف) نیروی اصطکاک جنبشی به ( ضریب اصطکاک جنبشی – مساحت سطح تماس دو جسم ) بستگی ندارد.

ب) نیـروی خالص ثابت وارد بر جسم برابـر با تغییر ( سرعت – تکانه ) جسم تقسیم بر زمان تغییر آن است.

پ) مسافتی که خودرو از لحظۀ دیدن مانع تا ترمز گرفتن طی میکند، مسافت ( واکنش – ترمز ) نام دارد.

ت) مدار همگام با زمین، یعنی یک ماهواره همواره ( در یک نقطۀ خاص – در نقطههای مختلف ) باالی زمین باشد.

ث) با افـزایش ارتفـاع از سطـح زمیـن، وزن یک جسم ( تغییـر میکند – ثابت میماند .)

 ۶ – الف) موتور یک سفینۀ فضایی که در فضای تهی خـارج از جو زمین و به دور از هر سیاره و خورشید در حـرکت است، از کار میافتد. حرکت بعدی آن چگونه است؟

ب) هنگامی که با چکش به میـخ ضربه میزنیم، حرکت چکش کند میشود. علت چیست؟

کلاس دوازدهمی ها سوالات فیزیک دوازدهم ریاضی سوالات فیزیک دوازدهم تجربی

دانلود جواب سوالات امتحان نهایی فیزیک دوازدهم تجربی خرداد ۱۴۰۲ بصورت PDF

 

دانلود جواب سوالات امتحان نهایی فیزیک دوازدهم ریاضی خرداد ۱۴۰۲ بصورت PDF

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ