ری اکت دادن یعنی چی ، react چیست

0

ری اکت دادن یعنی چی ، ری اکت چیست

معنی react : واکنش نشان دادن، عکس العمل نشان دادن، واکنش کردن، تحت تاثیر واقع شدن

معانی دیگر: عکس العمل داشتن (یا نشان دادن)، (به روال اول خود) بازگشتن، به افزایش ادامه دادن، (شیمی – با: on یا with) فعل و انفعال کردن، اثر کردن یا داشتن، کنش واکنش کردن، واکنایی داشتن، دوباره کردن یا انجام دادن، دوباره عمل کردن

حالات: reacts, reacting, reacted

معنی کلمات

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ