پاسخنامه جامعه شناسی نهایی دوازدهم ۱۴۰۲

0

پاسخنامه جامعه شناسی نهایی دوازدهم انسانی ۱۴۰۲

پاسخنامه امتحان نهایی جامعه شناسی ۱۴۰۲

جواب سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی دوازدهم خرداد ۱۴۰۲

سوالات جامعه شناسی نهایی دوازدهم ۷ خرداد ۱۴۰۲

عبارتهای صحیح و غلط را مشخص کنید.

الف) موضوع علوم انسانی عامتر از موضوع علوم اجتماعی است و علوم اجتماعی خود، بخشی از علوم انسانی محسوب میشوند.

ب)در رویکرد تبیینی علاوه بر اینکه میتوانیم جامعه را با دانشهای ابزاری خود بشناسیم، قادرخواهیم بود تغییرات بنیادین در جامعه به وجود آوریم.

ج)بزرگترین کشتار جهان که در جنگهای جهانی اول و دوم میان توسعه یافته ترین کشورها رخ داد و با فاجعه هیروشیما و ناکازاکی پایان یافت، نتیجه سقوط ارزشها و اخلاق گریزی است.

د)از دیدگاه طرفداران عدالت اجتماعی، در مدل کمونیستی نقطه آغاز رقابت و در مدل لیبرلای نقطه پایان رقابت عادلانه نیست.

جای خلای را با کلمات مناسب کامل کنید.

 

الف) مطالعه علمی اجتماعاتی مانند خانواده، کلاس، روستا، شهر به شکل گیری      انجامید.

ب ) در زندگی ما انسانها، مردمی که معمولاً قواعد راهنمایی و رانندگی را رعایت میکنند، کمتر به چشم میآیند، و پنهاناند که با هنر      میتوان آنها را کشف کرد.

ج) در مطالعه اعتیاد برخی از نوجوانان و جوانان به بازیهای رایانهای نادیده گرفتن ……………….. سبب شده است که بیشتر مطالعات تبیینی به توصیف رفتارهای قابل مشاهده محدود شوند. د) از دیدگاه ماکس وبر، جامعه شناس فقط میتواند آرمانها و ارزشهای اجتماعی را توصیف کند، اما نمیتواند درباره آرمانها و ارزشها که پدیده های نامحسوس و غیر تجربی اند      کند.

ه) در دوره پسامدرن هویت از منظر      مختلف و توسط آنها تعریف میشود و تنازع و درگیری افزایش مییابد.

پاسخ صحیح را مشخص کنید.

۳-۱ ) کدام گزینه در ارتباط با رویکرد مخالفان قشربندی اجتماعی درست نیست؟

الف) عدلات اقتصادی را مهم میدانند و معتقدند که با توزیع برابر ثروت، عدالت برقرار خواهد شد.

ب) معتقدند که نابرابریهای اجتماعی ناشی از تفاوتها و نابرابریهای طبیعی نیست.

ج) با تأکید بر معایب قشربندی اجتماعی، نقش انسانها و جوامع در پدیدآمدن، تداوم و تغییرآن را نادیده می گیرند.

د) از نظر آنان مالکیت خصوصی موجب برقراری روابط ظالمانه میان افراد و در نتیجه نابرابری اجتماعی شده است.

۳-۲ ) نسل کشی در کامبوج و اخراج و کشتار مسلمانان میانمار نشان دهنده کدامیک از مدلهای سیاستگذاری هویتی است؟

الف) همانندسازی   ب)تنوع هویتها  ج)تکثرگرایی   د) تعارف هویتها

۳-۳) عبارت “قوّهای است که انسان به کمک آن حقایق و قواعد جهان را میشناسد”به کدام نوع عقل اشاره دارد؟

الف) عقل خاص   ب)عقل تفسیری   ج) عقل عام   د) عقل انتقادی

 

کلاس دوازدهمی ها سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی دوازدهم پاسخنامه سوالات امتحان امتحان نوبت دوم جامعه شناسی دوازدهم

دانلود پاسخنامه امتحان نهایی جامعه شناسی دوازدهم ۱۴۰۲

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ