پاسخنامه ریاضی دوازدهم تجربی ۱۴۰۲ نهایی

0

پاسخنامه ریاضی دوازدهم تجربی ۱۴۰۲

پاسخنامه ریاضی نهایی ۱۴۰۲ تجربی pdf

جواب سوالات امتحان نهایی ریاضی دوازدهم تجربی خرداد ۱۴۰۲

سوالات امتحان نهایی ریاضی دوازدهم تجربی ۷ خرداد ۱۴۰۲

درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید.

الف) بیشمار تابع وجود دارد که هم صعودی و هم نزولی است.

ب) نقطه (۱,۱)یک نقطه گوشهای برای تابع  x2 – 2 = (x) f است.

پ) هر نقطه اکسترمم نسبی تابع، یک نقطه بحرانی آن تابع است.

درجاهای خالی عبارت مناسب قرار دهید.

الف) اگر -۱ ۲x + 3 = (x) f باشد، مقدار -۱)(۵) fof ( برابر با ………………… است.

ب) اگر A مجموعه اعداد طبیعی اول و B مجموعه اعداد طبیعی مرکب و…………………. = C باشند، آنگاه A ، B و C یک افراز روی مجموعه اعداد طبیعی است.

پ) نقطه ۴) (-۲, روی نمودار تابع (x) f = y میباشد. نقطه متناظر آن روی نمودار تابع (۲x) f = y برابر .است …………….

اگر +۱ x  = (x) f و -۱ x = g(x) ، آنگاه:

الف) دامنه تابع fog را با استفاده از تعریف به دست آورید.

ب) ضابطه تابع fog را بنویسید.

 

پاسخنامه ریاضی دوازدهم تجربی نهایی ۱۴۰۲ سوالات امتحان نهایی ریاضی دوازدهم تجربی پاسخنامه سوالات امتحان امتحان نوبت دوم ریاضی دوازدهم

 

دانلود پاسخنامه امتحان نهایی ریاضی دوازدهم تجربی خرداد ۱۴۰۲

 

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ