هزینه بیمه تکمیلی انفرادی آتیه سازان حافظ (۱۴۰۱-۱۴۰۲)

0

هزینه بیمه تکمیلی انفرادی آتیه سازان حافظ برای سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

طرح بیمه تکمیلی درمان انفرادی

طرحی است که به منظور رفع نیاز افراد برای اخذ خدمات درمان تکمیلی بصورت انفرادی طراحی شده است.

تعهدات بیمه آتیه سازان حافظ بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ بیمه تکمیلی بیمه آتیه سازان حافظ

طرح ممتاز بیمه درمان تکمیلی انفرادی شرکت آتیه سازان حافظ

عنوان شرح سقف تعهدات (ریال)
جراحی عمومی جبران هزینههای بستری، جراحی، شیمی درمانی )بجز دارو و وسایل مصرفی(، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، جراحی های ستون فقرات، اعمال الپاراسکوپیک، انواع سنگشکن، جراحی های چشم )به استثنای لیزیک(، جبران هزینه های پروتز )مانند لنز و… که طی جراحیهای موردتعهد درداخل بدن کارگذاشته میشود( وکورتاژ)تشخیصی – درمانی(،دربیمارستان و مراکز جراحی محدود ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جراحی تخصصی جبران هزینه های اعمال جراحی تخصصی بیمارستانی شامل: درمان جراحی سرطان، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع )باستثنای جراحی ستون فقرات(، جراحی های عروق بزرگ نظیر کاروتید و آئورت، جراحی قلب، آنژیوپالستی عروق بزرگ نظیر کاروتید، آئورت و عروق کرونر، پیوند ریه، پیوند کبد، پیوند کلیه، پیوند مغز استخوان، گامانایف ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زایمان زایمان طبیعی،سزارین ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پاراکلینیکی ۱ انواع سونوگرافی، ماموگرافی، انواع ام آر ای، انواع اسکن، انواع سی تی اسکن، سنجش تراکم استخوان )BMD )یا دانسیتومتری، انواع آندوسکوپی، کولونوسکوپی، سیستوسکوپی، رکتوسکوپی، آندوسونوگرافی، رینوسکوپی، انواع اکو )اکو کاردیوگرافی، استرس اکو و غیره( ، FNA ،تست UBT ،انواع آنژیوگرافی سرپایی، انواع سی تی آنژیو گرافی و سایر موارد مشابهtcd، ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پاراکلینیکی ۲ تست ورزش، هولتر مونیتورینگ، انواع تستهای تنفسی )مانند: اسپیرومتری، بادی باکس، DLCO ،آستوگرافی )تست متاکولین(، ارگواسپیرومتری، پلتیسموگرافی و غیره(، انواع نوارنگاری )مانند: نوارعضله، نوارعصب، نوارمغز، نوارقلب، نوارمثانه )الکترومیوگرافی مثانه(، مانومتری و غیره(، انواع تستهای ارزیابی شنوایی )مانند: تمپانومتری، ادیومتری، ABR )بررسی عصب شنوایی(، EVOK گوش(، انواع تستهای ارزیابی بینایی )مانند: تستP.E.V ،OCT ،پریمتری چشم )اندازه گیری میدان بینایی(، اپتومتری )بیناییسنجی(، ORBSCAN ،GDX ،پاکیمتری، IOLMASTER ،توپوگرافی، پنتاکم، HRT ، ICG ،تست یورودینامیک، Mapping Brain و سایر موارد مشابه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جراحی سرپایی ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، PLUG SMART ،تزریق IVIG ،تخلیه کیست و لیزردرمانی )در موارد غیر زیبایی و همچنین به استثنای رفع عیوب انکساری چشم( و هزینه های مربوط به کلیه اعمال جراحی مجاز سرپایی مندرج در کتاب تعرفه و اعالم شده به سازمانهای بیمه گر توسط دبیرخانه شورایعالی بیمه سالمت مانند: شکستگیها، دررفتگیها، آتل گذاری، انواع گچ گیری )خرید گچ، دستمزد گچ گیری و …(، بیرون آوردن جسم خارجی فرو رفته در گوشت، کشیدن ناخن، درمان خونریزی بینی شامل سوزاندن و تامپونمان، شکافتن آبسه کف دهان، شاالزیون، بیوپسی، کوتر، ناخنک چشم، بیرون آوردن جسم خارجی ازگوش و بینی، تزریق در داخل مفاصل، پانسمان و سایر خدمات مشابه ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
عیوب انکساری دو چشم جبران هزینه های جراحی مربوط به رفع عیوب انکساری چشم در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه‌گر درجه نزدیک بینی، دوربینی، آستیگمات یا جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم (درجه نزدیک بینی یا دوربینی به علاوه نصف آستیگمات‌) ۳ دیوپتر یا بیشتر باشد.برای دو چشم ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های آزمایشگاهی جبران هزینه های آزمایشهای تشخیص پزشکی، پاتولوژی یا آسیبشناسی، فیزیوتراپی ، رادیولوژی ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات آمبولانس جبران هزینه آمبولانس و سایر فوریت‌های پزشکی مشروط ‌به بستری‌شدن بیمه شده در مراکز درمانی و یا نقل و ‌انتقال بیمار (در زمان بستری) به سایر مراکز تشخیصی و درمانی طبق دستور پزشک معالج داخل شهر-خارج شهر ۵,۰۰۰,۰۰۰
ویزیت و دارو جبران هزینه ویزیت و داروهای موجود در فارماکوپه بیمه ای ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
دندانپزشکی جبران هزینه های دندان پزشکی مانند:کشیدن،پرکردن،بریج،روت کانال(درمان ریشه) به استثنای ایمپلنت و ارتودنسی ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سمعک سمعک ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
نازایی جبران هزینه های درمان نازائی برای زوجین نظیر (لاپاراسکوپی،هیستروسکوپی،IUI/ IVF /TESE/ GIFT/ ZIFT میکرواینجکشن و هزینه های پاراکلینیکی و داروئی مربوطه) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع حق بیمه (حق بیمه سالیانه بدون مالیات بر ارزش افزوده )ریال ۲۲,۵۵۰,۰۰۰

طرح آینه بیمه تکمیلی انفرادی شرکت بیمه آتیه سازان حافظ

عنوان شرح سقف تعهدات
جراحی عمومی جبران هزینه‌های بستری‌، جراحی، شیمی درمانی (بجز دارو و وسایل مصرفی)‌، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، جراحی های ستون فقرات، اعمال لاپاراسکوپیک، انواع سنگ‌شکن، جراحی های چشم (به استثنای لیزیک)، جبران هزینه های پروتز (مانند لنز و … که طی جراحیهای مورد تعهد در داخل بدن کار گذاشته می شود) و کورتاژ (تشخیصی – درمانی)، در بیمارستان و مراکز جراحی محدود ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
جراحی تخصصی جبران هزینه های اعمال جراحی تخصصی بیمارستانی شامل: درمان جراحی سرطان، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع (باستثنای جراحی ستون فقرات)، جراحی های عروق بزرگ نظیر کاروتید و آئورت، جراحی قلب، آنژیوپلاستی عروق بزرگ نظیر کاروتید، آئورت و عروق کرونر، پیوند ریه، پیوند کبد، پیوند کلیه، پیوند مغز استخوان، گامانایف ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
زایمان زایمان طبیعی،سزارین ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پاراکلینیکی ۱ انواع سونوگرافی، ماموگرافی، انواع ام آر ای، انواع اسکن، انواع سی تی اسکن، سنجش تراکم استخوان (BMD) یا دانسیتومتری، انواع آندوسکوپی، کولونوسکوپی، سیستوسکوپی، رکتوسکوپی، آندوسونوگرافی، رینوسکوپی، انواع اکو (اکو کاردیوگرافی، استرس اکو و غیره) ، FNA، تست UBT، انواع آنژیوگرافی سرپایی، انواع سی تی آنژیو گرافی و سایر موارد مشابهtcd، ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پاراکلینیکی ۲ تست ورزش، هولتر مونیتورینگ، انواع تستهای تنفسی (مانند: اسپیرومتری، بادی باکس، DLCO، آستوگرافی (تست متاکولین)، ارگواسپیرومتری، پلتیسموگرافی و غیره)، انواع نوارنگاری (مانند: نوارعضله، نوارعصب، نوارمغز، نوارقلب، نوارمثانه (الکترومیوگرافی مثانه)، مانومتری و غیره)، انواع تستهای ارزیابی شنوایی (مانند: تمپانومتری، ادیومتری، ABR (بررسی عصب شنوایی)، EVOKگوش)، انواع تستهای ارزیابی بینایی (مانند: تستV.E.P،OCT ، پریمتری چشم (اندازه گیری میدان بینایی)، اپتومتری (بینایی‌سنجی)،ORBSCAN ، GDX، پاکیمتری،IOLMASTER ، توپوگرافی، پنتاکم،HRT ، ICG، تست یورودینامیک، Brain Mapping و سایر موارد مشابه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جراحی سرپایی ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، SMART PLUG، تزریق IVIG، تخلیه کیست و لیزردرمانی (در موارد غیر زیبایی و همچنین به استثنای رفع عیوب انکساری چشم) و هزینه های مربوط به کلیه اعمال جراحی مجاز سرپایی مندرج در کتاب تعرفه و اعلام شده به سازمانهای بیمه گر توسط دبیرخانه شورایعالی بیمه سلامت مانند: شکستگیها، دررفتگیها، آتل گذاری، انواع گچ گیری (خرید گچ، دستمزد گچ گیری و …)، بیرون آوردن جسم خارجی فرو رفته در گوشت، کشیدن ناخن، درمان خونریزی بینی شامل سوزاندن و تامپونمان، شکافتن آبسه کف دهان، شالازیون، بیوپسی، کوتر، ناخنک چشم، بیرون آوردن جسم خارجی ازگوش و بینی، تزریق در داخل مفاصل، پانسمان و سایر خدمات مشابه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
لیزیک دو چشم جبران هزینه های لیزیک/لازک چشم در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه‌گر درجه نزدیک بینی، دوربینی، آستیگمات یا جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم (درجه نزدیک بینی یا دوربینی به علاوه نصف آستیگمات‌) ۳ دیوپتر یا بیشتر باشد، ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های آزمایشگاهی جبران هزینه های آزمایش‌های تشخیص پزشکی، پاتولوژی یا آسیب‌شناسی، فیزیوتراپی ، رادیولوژی ۱۰.۰۰۰.۰۰۰
خدمات آمبولانس داخل شهر ۱,۰۰۰,۰۰۰
خدمات آمبولانس خارج شهر ۱,۵۰۰,۰۰۰
ویزیت و دارو جبران هزینه ویزیت و داروهای موجود در فارماکوپه بیمه ای ۵,۰۰۰,۰۰۰
عینک جبران هزینه خرید عینک طبی و لنز تماسی طبی ۳,۰۰۰,۰۰۰
مجموع حق بیمه (حق بیمه سالیانه بدون مالیات بر ارزش افزوده )ریال ۲۰.۱۲۹.۶۰۰

طرح اطمینان بیمه درمان تکمیلی انفرادی شرکت آتیه سازان حافظ

عنوان شرح سقف تعهدات
جراحی عمومی جبران هزینه‌های بستری‌، جراحی، شیمی درمان(سرپایی،بستری،دارو)رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، جراحی های ستون فقرات، اعمال لاپاراسکوپیک، انواع سنگ‌شکن، جراحی های چشم (به استثنای لیزیک)، جبران هزینه های پروتز (مانند لنز و … که طی جراحیهای مورد تعهد در داخل بدن کار گذاشته می شود) و کورتاژ (تشخیصی – درمانی -تخلیه ای)، در بیمارستان و مراکز جراحی محدود و Day Care، جبران هزینه همراه افراد زیر ۷ سال و بالاتر از هفتاد سال ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰
جراحی تخصصی جبران هزینه های اعمال جراحی تخصصی بیمارستانی شامل: درمان جراحی سرطان، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع (باستثنای جراحی ستون فقرات)، جراحی های عروق بزرگ نظیر کاروتید و آئورت، جراحی قلب، آنژیوپلاستی عروق بزرگ نظیر کاروتید، آئورت و عروق کرونر، پیوند ریه، پیوند کبد، پیوند کلیه، پیوند مغز استخوان، گامانایف ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰
زایمان زایمان طبیعی،سزارین ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پاراکلینیکی ۱ انواع سونوگرافی، ماموگرافی، انواع ام آر ای، انواع اسکن، انواع سی تی اسکن، سنجش تراکم استخوان (BMD) یا دانسیتومتری، انواع آندوسکوپی، کولونوسکوپی، سیستوسکوپی، رکتوسکوپی، آندوسونوگرافی، رینوسکوپی، انواع اکو (اکو کاردیوگرافی، استرس اکو و غیره) ،پزشکی هسته ای ،FNA، تست UBT، انواع آنژیوگرافی سرپایی، انواع سی تی آنژیو گرافی و سایر موارد مشابه ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پاراکلینیکی ۲ تست ورزش، هولتر مونیتورینگ، انواع تستهای تنفسی (مانند: اسپیرومتری، بادی باکس، DLCO، آستوگرافی (تست متاکولین)، ارگواسپیرومتری، پلتیسموگرافی و غیره)، انواع نوارنگاری (مانند: نوارعضله، نوارعصب، نوارمغز، نوارقلب، نوارمثانه (الکترومیوگرافی مثانه)، مانومتری و غیره)، انواع تستهای ارزیابی شنوایی (مانند: تمپانومتری، ادیومتری، ABR (بررسی عصب شنوایی)، EVOKگوش)، انواع تستهای ارزیابی بینایی (مانند: تستV.E.P،OCT ، پریمتری چشم (اندازه گیری میدان بینایی)، اپتومتری (بینایی‌سنجی)،ORBSCAN ، GDX، پاکیمتری،IOLMASTER ، توپوگرافی، پنتاکم،HRT ، ICG، تست یورودینامیک، Brain Mapping ،تست خواب و سایر موارد مشابه ۸,۰۰۰,۰۰۰
جراحی سرپایی ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، SMART PLUG، تزریق IVIG، تخلیه کیست و لیزردرمانی (در موارد غیر زیبایی و همچنین به استثنای رفع عیوب انکساری چشم) و هزینه های مربوط به کلیه اعمال جراحی مجاز سرپایی مندرج در کتاب تعرفه و اعلام شده به سازمانهای بیمه گر توسط دبیرخانه شورایعالی بیمه سلامت مانند: شکستگیها، دررفتگیها، آتل گذاری، انواع گچ گیری (خرید گچ، دستمزد گچ گیری و …)، بیرون آوردن جسم خارجی فرو رفته در گوشت، کشیدن ناخن، درمان خونریزی بینی شامل سوزاندن و تامپونمان، شکافتن آبسه کف دهان، شالازیون، بیوپسی، کوتر، انواع پاتولوژی ،ناخنک چشم، بیرون آوردن جسم خارجی ازگوش و بینی، تزریق در داخل مفاصل، خدمات اورژانس در موارد غیر بستری (دارو،تخت اورژانس،تزریق،ویزیت و…) پانسمان و سایر موارد مشابه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
عیوب انکساری دو چشم جبران هزینه های جراحی مربوط به رفع عیوب انکساری چشم در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه‌گر درجه نزدیک بینی، دوربینی، آستیگمات یا جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم (درجه نزدیک بینی یا دوربینی به علاوه نصف آستیگمات‌) ۳ دیوپتر یا بیشتر باشد.برای دو چشم ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های آزمایشگاهی جبران هزینه های آزمایش‌های تشخیص پزشکی، پاتولوژی یا آسیب‌شناسی، فیزیوتراپی ، رادیولوژی ۷.۵۰۰.۰۰۰
خدمات آمبولانس جبران هزینه آمبولانس و سایر فوریت‌های پزشکی مشروط ‌به بستری‌شدن بیمه شده در مراکز درمانی و یا نقل و ‌انتقال بیمار (در زمان بستری) به سایر مراکز تشخیصی و درمانی طبق دستور پزشک معالج داخل شهر-خارج شهر ۵,۰۰۰,۰۰۰
ویزیت و دارو جبران هزینه ویزیت و داروهای موجود در فارماکوپه بیمه ای ۸,۰۰۰,۰۰۰
دندانپزشکی جبران هزینه های دندان پزشکی مانند:کشیدن،پرکردن،بریج،روت کانال(درمان ریشه) به استثنای ایمپلنت و ارتودنسی ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سمعک سمعک ۶,۰۰۰,۰۰۰
نازایی جبران هزینه های درمان نازائی برای زوجین نظیر (لاپاراسکوپی،هیستروسکوپی،IUI/ IVF /TESE/ GIFT/ ZIFT میکرواینجکشن و هزینه های پاراکلینیکی و داروئی مربوطه) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع حق بیمه (حق بیمه سالیانه بدون مالیات بر ارزش افزوده )ریال ۱۹.۵۰۰.۰۰۰

 

طرح آسایش بیمه تکمیلی انفرادی شرکت بیمه آتیه سازان حافظ

عنوان شرح سقف تعهدات
جراحی عمومی جبران هزینه‌های بستری‌، جراحی، شیمی درمانی (بجز دارو و وسایل مصرفی)‌، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، جراحی های ستون فقرات، اعمال لاپاراسکوپیک، انواع سنگ‌شکن، جراحی های چشم (به استثنای لیزیک)، جبران هزینه های پروتز (مانند لنز و … که طی جراحیهای مورد تعهد در داخل بدن کار گذاشته می شود) و کورتاژ (تشخیصی – درمانی)، در بیمارستان و مراکز جراحی محدود ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
جراحی تخصصی جبران هزینه های اعمال جراحی تخصصی بیمارستانی شامل: درمان جراحی سرطان، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع (باستثنای جراحی ستون فقرات)، جراحی های عروق بزرگ نظیر کاروتید و آئورت، جراحی قلب، آنژیوپلاستی عروق بزرگ نظیر کاروتید، آئورت و عروق کرونر، پیوند ریه، پیوند کبد، پیوند کلیه، پیوند مغز استخوان، گامانایف ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
زایمان زایمان طبیعی،سزارین ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پاراکلینیکی ۱ انواع سونوگرافی، ماموگرافی، انواع ام آر ای، انواع اسکن، انواع سی تی اسکن، سنجش تراکم استخوان (BMD) یا دانسیتومتری، انواع آندوسکوپی، کولونوسکوپی، سیستوسکوپی، رکتوسکوپی، آندوسونوگرافی، رینوسکوپی، انواع اکو (اکو کاردیوگرافی، استرس اکو و غیره) ، FNA، تست UBT، انواع آنژیوگرافی سرپایی، انواع سی تی آنژیو گرافی و سایر موارد مشابهtcd، ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پاراکلینیکی ۲ تست ورزش، هولتر مونیتورینگ، انواع تستهای تنفسی (مانند: اسپیرومتری، بادی باکس، DLCO، آستوگرافی (تست متاکولین)، ارگواسپیرومتری، پلتیسموگرافی و غیره)، انواع نوارنگاری (مانند: نوارعضله، نوارعصب، نوارمغز، نوارقلب، نوارمثانه (الکترومیوگرافی مثانه)، مانومتری و غیره)، انواع تستهای ارزیابی شنوایی (مانند: تمپانومتری، ادیومتری، ABR (بررسی عصب شنوایی)، EVOKگوش)، انواع تستهای ارزیابی بینایی (مانند: تستV.E.P،OCT ، پریمتری چشم (اندازه گیری میدان بینایی)، اپتومتری (بینایی‌سنجی)،ORBSCAN ، GDX، پاکیمتری،IOLMASTER ، توپوگرافی، پنتاکم،HRT ، ICG، تست یورودینامیک، Brain Mapping و سایر موارد مشابه ۵,۰۰۰,۰۰۰
جراحی سرپایی ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، SMART PLUG، تزریق IVIG، تخلیه کیست و لیزردرمانی (در موارد غیر زیبایی و همچنین به استثنای رفع عیوب انکساری چشم) و هزینه های مربوط به کلیه اعمال جراحی مجاز سرپایی مندرج در کتاب تعرفه و اعلام شده به سازمانهای بیمه گر توسط دبیرخانه شورایعالی بیمه سلامت مانند: شکستگیها، دررفتگیها، آتل گذاری، انواع گچ گیری (خرید گچ، دستمزد گچ گیری و …)، بیرون آوردن جسم خارجی فرو رفته در گوشت، کشیدن ناخن، درمان خونریزی بینی شامل سوزاندن و تامپونمان، شکافتن آبسه کف دهان، شالازیون، بیوپسی، کوتر، ناخنک چشم، بیرون آوردن جسم خارجی ازگوش و بینی، تزریق در داخل مفاصل، پانسمان و سایر خدمات مشابه ۵,۰۰۰,۰۰۰
لیزیک دو چشم جبران هزینه های لیزیک/لازک چشم در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه‌گر درجه نزدیک بینی، دوربینی، آستیگمات یا جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم (درجه نزدیک بینی یا دوربینی به علاوه نصف آستیگمات‌) ۳ دیوپتر یا بیشتر باشد، ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های آزمایشگاهی جبران هزینه های آزمایش‌های تشخیص پزشکی، پاتولوژی یا آسیب‌شناسی، فیزیوتراپی ، رادیولوژی ۵.۰۰۰.۰۰۰
خدمات آمبولانس داخل شهر ۱,۰۰۰,۰۰۰
خدمات آمبولانس خارج شهر ۱,۵۰۰,۰۰۰
مجموع حق بیمه (حق بیمه سالیانه بدون مالیات بر ارزش افزوده )ریال ۱۵.۱۷۵.۴۰۰

طرح اقتصادی بیمه تکمیلی انفرادی شرکت بیمه آتیه سازان حافظ

عنوان شرح سقف تعهدات
جراحی عمومی جبران هزینه‌های بستری‌، جراحی، شیمی درمانی (بجز دارو و وسایل مصرفی)‌، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، جراحی های ستون فقرات، اعمال لاپاراسکوپیک، انواع سنگ‌شکن، جراحی های چشم (به استثنای لیزیک)، جبران هزینه های پروتز (مانند لنز و … که طی جراحیهای مورد تعهد در داخل بدن کار گذاشته می شود) و کورتاژ (تشخیصی – درمانی)، در بیمارستان و مراکز جراحی محدود ۴۰.۰۰۰.۰۰۰
جراحی تخصصی جبران هزینه های اعمال جراحی تخصصی بیمارستانی شامل: درمان جراحی سرطان، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع (باستثنای جراحی ستون فقرات)، جراحی های عروق بزرگ نظیر کاروتید و آئورت، جراحی قلب، آنژیوپلاستی عروق بزرگ نظیر کاروتید، آئورت و عروق کرونر، پیوند ریه، پیوند کبد، پیوند کلیه، پیوند مغز استخوان، گامانایف ۸۰.۰۰۰.۰۰۰
زایمان زایمان طبیعی،سزارین ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پاراکلینیکی ۱ انواع سونوگرافی، ماموگرافی، انواع ام آر ای، انواع اسکن، انواع سی تی اسکن، سنجش تراکم استخوان (BMD) یا دانسیتومتری، انواع آندوسکوپی، کولونوسکوپی، سیستوسکوپی، رکتوسکوپی، آندوسونوگرافی، رینوسکوپی، انواع اکو (اکو کاردیوگرافی، استرس اکو و غیره) ، FNA، تست UBT، انواع آنژیوگرافی سرپایی، انواع سی تی آنژیو گرافی و سایر موارد مشابهtcd، ۳,۰۰۰,۰۰۰
پاراکلینیکی ۲ تست ورزش، هولتر مونیتورینگ، انواع تستهای تنفسی (مانند: اسپیرومتری، بادی باکس، DLCO، آستوگرافی (تست متاکولین)، ارگواسپیرومتری، پلتیسموگرافی و غیره)، انواع نوارنگاری (مانند: نوارعضله، نوارعصب، نوارمغز، نوارقلب، نوارمثانه (الکترومیوگرافی مثانه)، مانومتری و غیره)، انواع تستهای ارزیابی شنوایی (مانند: تمپانومتری، ادیومتری، ABR (بررسی عصب شنوایی)، EVOKگوش)، انواع تستهای ارزیابی بینایی (مانند: تستV.E.P،OCT ، پریمتری چشم (اندازه گیری میدان بینایی)، اپتومتری (بینایی‌سنجی)،ORBSCAN ، GDX، پاکیمتری،IOLMASTER ، توپوگرافی، پنتاکم،HRT ، ICG، تست یورودینامیک، Brain Mapping و سایر موارد مشابه ۱,۵۰۰,۰۰۰
جراحی سرپایی ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، SMART PLUG، تزریق IVIG، تخلیه کیست و لیزردرمانی (در موارد غیر زیبایی و همچنین به استثنای رفع عیوب انکساری چشم) و هزینه های مربوط به کلیه اعمال جراحی مجاز سرپایی مندرج در کتاب تعرفه و اعلام شده به سازمانهای بیمه گر توسط دبیرخانه شورایعالی بیمه سلامت مانند: شکستگیها، دررفتگیها، آتل گذاری، انواع گچ گیری (خرید گچ، دستمزد گچ گیری و …)، بیرون آوردن جسم خارجی فرو رفته در گوشت، کشیدن ناخن، درمان خونریزی بینی شامل سوزاندن و تامپونمان، شکافتن آبسه کف دهان، شالازیون، بیوپسی، کوتر، ناخنک چشم، بیرون آوردن جسم خارجی ازگوش و بینی، تزریق در داخل مفاصل، پانسمان و سایر خدمات مشابه ۱,۵۰۰,۰۰۰
لیزیک دو چشم جبران هزینه های لیزیک/لازک چشم در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه‌گر درجه نزدیک بینی، دوربینی، آستیگمات یا جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم (درجه نزدیک بینی یا دوربینی به علاوه نصف آستیگمات‌) ۳ دیوپتر یا بیشتر باشد، ۶,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های آزمایشگاهی جبران هزینه های آزمایش‌های تشخیص پزشکی، پاتولوژی یا آسیب‌شناسی، فیزیوتراپی ، رادیولوژی ۱.۰۰۰.۰۰۰
خدمات آمبولانس داخل شهر ۲,۰۰۰,۰۰۰
خدمات آمبولانس خارج شهر ۲,۰۰۰,۰۰۰
عینک جبران هزینه خرید عینک طبی و لنز تماسی طبی ۱,۰۰۰,۰۰۰
ویزیت و دارو جبران هزینه های داروهای موجود و ویزیت در مارما کویه های بیمه ۱,۰۰۰,۰۰۰
دندان پزشکی جبران هزینه های دندانپزشکی مانند : کشیدن , پرکردن , روت کانال , درمان ریشه به استثنا هزینه ایمپلنت و ارتودنسی ۱,۰۰۰,۰۰۰
سمعک سمعک ۱,۵۰۰,۰۰۰
نازایی جبران هزینه های نازایی برای زوجین ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
مجموع حق بیمه (حق بیمه سالیانه بدون مالیات بر ارزش افزوده )ریال ۶,۹۶۰,۸۰۰

 

دوره انتظارچیست؟

مدت زمانی است که در طول آن بیمه‌گر تعهدی به جبران خسارت ندارد. دوره انتظار جهت استفاده از پوشش زایمان در سال اول ۹ ماه و جهت بیماریهای مزمن ۳ ماه می‌باشد.

-فرانشیز چیست؟

فرانشیز درصد معینی از هزینه‌های درمانی است که تأمیـن آن بر عهده بیمه‌شده می‌باشد. درخصوص خدمات عدم تعهد بیمه‌پایه که در تعهد بیمه تکمیلی انفرادی فرانشیز ۳۰% می باشد.

آیا بیمه انفرادی محدودیت بیماری قبل از شروع بیمه نامه دارد؟

خسارت ناشی از هرگونه بیماری که منشاء آن قبل از شروع بیمه‌نامه باشد نظیر انواع بیماری‌های قلبی و عروقی، سرطان، اسکلتی و مفصلی و …در سال اول قابل پرداخت از محل بیمه‌تکمیلی نمی‌باشد.

بیماری های مزمن شامل چه بیماری هایی است؟

پیوند اعضا ، فتق،جراحی لوزه، گواتر، بیماریهای ریوی، صرع، تشنج، بزرگی پروستات و بیماری های مربوط به آن، جراحی دیسک ستون فقرات، بیماریهای نئوپلاستیک (سرطانها) ، پولیپ و انحراف بینی، سینوزیت، کیست تخمدان، هیسترکتومی، سیستوسل و رکتوسل، بیماریهای کلیوی، سنگ کیسه صفرا،رفع عیوب انکساری چشم ، استرابیسم، جراحی قلب باز، آنژیوپلاستی قلب ، واریکوسل، میومکتومی، آنتروسل، دیابت وابسته به انسولین،سیروز کبدی ، هپاتیت ،فیبروز ریه ، تومور خوش خیم مغزی عارضه دار، دیابت بی مزه ، نارسائی شدید تنفسی نیازمند اکسیژن در منزل ،فلج دائمی حداقل دو عضو در بیماران CP ، بیماری های متابولیک ناتوان کننده ، آلزایمر بالای ۶۰ سال که نیازمند نگهداری باشد، سوختگی شدید منجر به اختلال عملکرد، کرون و کولیت اولسروز، بیماری های روماتیسمی شدید مقاوم به درمان (لوپوس،اسپوندیلیت آنکلیوزان ، پسوریازیس مقاوم به درمان و ….) ، ماستوئیدکتومی، کاتاراکت، بیماری های مزمن قلبی و عروقی، دیابت و عوارض آن، بیماری های دهان و دندان، آرتروز و … به استثنای موارد اورژانس که منجر به بستری بیمار در مراکز درمانی می گردد.

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ