تعداد بیمه شدگان، بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی

0

تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی

براساس آخرین آمار عملکردی (از سال ۱۳۵۴ تا مردادماه سال ۱۴۰۲) ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار بیمه شده اصلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آنها بیمه شده اجباری هستند؛ افرادی که در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل‌اند و در مقابل کار، حق‌الزحمه دریافت می‌کنند؛ سازمان تامین اجتماعی براساس حق‌الزحمه‌ دریافتی آنها، باید حق‌بیمه را مطالبه و تعهدات قانونی را در چارچوب قانون تامین اجتماعی برای بیمه‌شدگان اعمال و ارائه کند.

از میان ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار بیمه‌شده، حدود ۵ میلیون نفر نیز بیمه‌شده خاص شامل بیمه‌شدگان مشاغل آزاد، زنان سرپرست خانوار، کارگران ساختمانی، رانندگان، باربران و خادمان مساجد و سایر گروه‌هایی که به صورت خاص و در چارچوب مقررات عام تامین اجتماعی یا در چارچوب مقررات مربوط به قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند این در حالیست که در مجموع ۵۲ درصد جمعیت کشور اعم از بیمه‌شدگان اصلی و تبعی، تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.

از مجموع بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی تا پایان اسفند سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۱۸۸ نفر در ردیف بیمه شده اصلی و ۲۲ میلیون و ۷۳۵ هزار و ۲۸۱ نفر به عنوان بیمه شده تبعی قرار دارند.

بیمه شدگان اجباری با ۱۰ میلیون، ۷۸ هزار و ۷۳ نفر بیشترین تعداد بیمه شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهند و بیمه شدگان خاص با ۴ میلیون و ۱۲۹ هزار و ۱۴۰ نفر، مقرری بگیران بیمه بیکاری با ۲۱۳ هزار و ۹۸۲ نفر و بیمه شدگان توافقی با ۱۵۸ هزار و ۹۹۳ نفر دیگر گروههای بیمه شدگان اصلی این سازمان هستند.

در گروهای بیمه شدگان خاص، زنبورداران (۳ هزار نفر)، خادمین مساجد (۲۸ هزار و۶۱۰ نفر)، باربران (۴۲ هزار و ۵۶۵ نفر)، کارفرمایان صنفی (۱۴۲ هزار و۷۵۸ نفر)، بافندگان (۲۷۲ هزار و۶۳۳ نفر)، اختیاری (۷۲۳ هزار و ۸۶۷ نفر)، کارگران ساختمانی (۸۳۵ هزار و ۷۷۹ نفر)، رانندگان (۸۹۳ هزار و ۲۵۹ نفر) و حرف ومشاغل آزاد (یک میلیون و ۱۸۶ هزار و۶۶۱ نفر) قرار دارند.

تعداد مستمری بگیران تامین اجتماعی

در رابطه با وضعیت آماری مستمری‌بگیران تامیناجتماعی باید بدانید که ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر مستمری‌بگیر تامین اجتماعی هستند.

از مجموع مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در تا اسفند ۱۴۰۲ تعداد، ۴ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۸۹۹ نفر آن‌ها مستمری بگیر اصلی و ۲ میلیون و ۹۸۰ هزار و ۶۴۳ نفر مستمری بگیر تبعی هستند.

تعداد بازنشستگان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی ماهیانه بابت تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت بیش از ۴۰ هزار میلیاردتومان پرداخت می‌کند، خاطرنشان کرد: در این میان مبلغ پرداختی سازمان درخصوص تعهدات کوتاه مدت شامل بیمه بیکاری، غرامت، دستمزد ایام بارداری و بیماری و سایر تعهدات کوتاه‌مدت است که ماهیانه معادل ۲۵۰۰ میلیاردتومان و بابت مستمری بیش از ۳۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

در گروه مستمری بگیران اصلی تامین اجتماعی می‌توان به ۲ میلیون و ۲۰۸ هزار و ۳۰۲ نفر بازنشسته و ۹۵۹ هزار و ۸۶۰ نفر بازمانده و ۱۴۱ هزار و ۵۵۸ نفر ازکارافتاده اشاره کرد.

سال گذشته نزدیک ۳۰۰ هزار نفر مستمری‌بگیر جدید اضافه شد.

بازنشستگان تامین اجتماعی اخبار سازمان تامین اجتماعی

بیشترین و کمترین بیمه شدگان تأمین اجتماعی در کدام استان‌ها قرار دارند؟

غرب تهران بزرگ با ۱ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۱۹۸ نفر،شرق تهران با ۱میلیون و ۳۹۸ هزار و ۶۹۶ نفر، اصفهان،۱میلیون و ۲۳۱ نفر و ۴۰۹ نفر،خراسان رضوی با ۹۶۸ هزار و ۵۲۱ نفر،خوزستان با ۹۲۲ هزار و ۷۷۲ نفر بیشترین بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی را به خود اختصاص داده‌اند.

غرب تهران بزرگ،شرق تهران، اصفهان،خراسان رضوی و خوزستان بیشترین بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی را به خود اختصاص داده‌اند.
کمترین میزان بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی در استان‌های سیستان و بلوچستان با ۲۳۸ هزار و ۲۰۷ نفر، کهگیلویه و بویر احمد با ۱۰۴ هزار و ۴۷۸ نفر،خراسان شمالی با ۱۰۶ هزار و ۸۲۹ بیمه شده و … قرار دارند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ