عدد های صحیح چیست | اعداد صحیح چه اعدادی هستند

0

اعداد صحیح چه اعدادی هستند ریاضی ششم آیا صفر عدد صحیح است اعداد صحیح چه اعدادی هستند ریاضی هشتم

عدد های صحیح چیست

به مجموعه‌ای اعداد منفی و مثبت و خود ۰ اعداد صحیح میگویند

عدد های صحیح همان عدد های طبیعی هستند مانند: ۲ ، ۴ ، ۶، ۸ و …

البته عدد های صحیح مثبت و منفی داریم

عدد های صحیح مثبت که همان عدد های طبیعی هستند عبارتند از: ۲ ، ۴، ۶ و …

عدد های صحیح منفی عبارتند از: ۱، ۳ ، ۵، ۷ و …

اعداد صحیح چه اعدادی هستند

اعداد صحیح شامل اعداد طبیعی یعنی ۱ تا بی نهایت مثبت و صفر و (۱-) تا بی نهایت منفی هست و شامل اعداد اعشاری و کسری هم نمی شود و با حرف z نشان داده می شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ