یک لیتر آب چند لیوان است

0

هر یک لیتر آب چند لیوان است

یک لیتر آب چند لیوان است

لیوان معمولی ٢٠٠ میل گنجایش داره

بزرگتر باشه ٢۵٠ میل

١/۵ لیتر تقریبا ٨ لیوان متوسط ولی ۶ لیوان بزرگه

هر لیتر آب معادل ۴ لیوان آب است. (البته لیوان نسبتا بزرگ و پر)

۱.۵ لیتر آب ۶ لیوان است.

۳ لیتر آب ۱۲ لیوان آب است.

۴ لیوان آب ۱ لیتر است.

هر ۸ لیوان آب معادل ۲ لیتر آب است.

مثلا یک بطری نوشابه ۱.۵ لیتری ۶ لیوان میشود

یا یک بطری شیر ۱ لیتری ( یا ۹۰۰ گرمی ) ۴ لیوان میشود

لیوان لیتر

اندازه یک لیتر آب چند لیوان است

یک لیوان آب چند میلی لیتر است

یک و نیم لیتر آب چند لیوان است

یک لیتر آب معادل چند لیوان است

یک لیتر آب چند لیوان فرانسوی است

یک و نیم لیتر آب معادل چند لیوان است؟

یک لیوان آب معادل چند میلی لیتر است

یک لیتر آب برابر چند لیوان است

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ