چرا در اسکله ها برای حفاظت پایه های آهنی از کیسه های منیزیم استفاده می کنند

0

تحقیق چرا در اسکله‌ها، برای حفاظت پایه‌های آهنی از زنگ زدن الکتروشیمیایی، کیسه‌های پر از منیزیم را در مجاورت آنها قرار می‌دهند را از ساتین دریافت کنید.

حفاظت کاتدی پایه های آهنی اسکله‌های فلزی

پایه های آهنی اسکله‌های فلزی به علت قرار گرفتن قسمت قابل توجهی از سازه در محدوده‌ رسوبات دریایی، غوطه‌وری، جزر و مدی و پاششی، در معرض خوردگی در محیط دریا قرار دارند. پدیده خوردگی در قسمت‌هایی از سطح که در معرض پاشش مداوم آب دریا و مرطوب و خشک شدن به صورت یک تا دو بار در طول شبانه روز قرار دارند شدیدتر است زیرا در دوره خشک شدن، رسوب نمک دریا روی سطح باعث افزایش غلظت یون‌های خورنده و تشدید تهاجم می‌شود.

شدت خورندگی محیط و اهمیت اقتصادی و استراتژیک پایه های آهنی اسکله‌های فلزی، استفاده از روش حفاظت کاتدی را اجتناب ناپذیر می‌نماید.

حفاظت کاتدی پایه های آهنی اسکله‌های فلزی معمولاً به عنوان روش مکمل پوشش و به دو روش آند فداشونده و تزریق جریان انجام می‌شود. انتخاب هر یک از روش‌های فوق براساس امکانات و محدودیت‌های موجود، انجام محاسبات مربوطه و تجربیات طراح صورت می‌گیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ